تاثیر برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر عملکرد عملیاتی از طریق جهت‌گیری زنجیره‌تامین (مورد مطالعه: شرکت فرادانه)

عباس قائدامینی هارونی؛ میثم بابائی فارسانی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ غلام رضا مالکی فارسانی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 219-232

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش تاثیر برنامه­ریزی منابع سازمانی بر عملکرد عملیاتی از طریق جهت‌گیری زنجیره‌تامین می‌­باشد.روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی می‌باشد. برای سنجش متغیرهای مدل پژوهش، از پرسشنامه استاندارد آکار و همکاران [1] استفاده شده است. پرسشنامه مذکور، پس از سنجش روایی ...  بیشتر

طراحی مدل عوامل مؤثر برصنایع فرهنگی خلاق در ایران

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ صادق صادقی ده چشمه؛ نرجس محسنی فر

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 297-315

چکیده
  هدف:  هدف از انجام پژوهش حاضر،طراحی مدل  عوامل مؤثر برصنایع فرهنگی خلاق در ایران بود. روش‌شناسی پژوهش:  روش پژوهش آمیخته (کمی-کیفی) است و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان و اساتید بود در بخش دلفی جهت شناسایی از108 نفر خبره  با روش های نمونه گیری هدفمند-قضاوتی استفاده شد و در بخش مدل­سازی کارشناسان وزارت ...  بیشتر

بررسی اثرات قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق حفظ ارتباطات اثر بخش

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مرتضی ترابی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 96-112

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات قابلیت رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق ارتباط اثربخش است. روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان بودند، که تعداد آن‌ها بر اساس آمار واحد منابع انسانی 2255 نفر است، با توجه به حجم هر منطقه با استفاده از فرمول کوکران 661 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه ...  بیشتر