هدف عمده نشریه «مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی» ایجاد محیطی علمی برای پژوهشگران در حوزه رشته‌های مدیریت و مباحث بین رشته‌‎ای می‌باشد تا آخرین یافته‌های علمی در ارتباط با حوزه‌های مربوطه خود را با یکدیگر به اشتراک گذارند. امید است که این نشریه باعث ارتقای سطح علمی پژوهشگران گردد. به منظور نیل به این هدف، پژوهشگران را تشویق می‌کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

 مهم‌ترین حوزه‌های مورد تاکید برای انتشار مقاله‌ها به شرح زیر می‌باشند:

1-  مدیریت نوآوری 

2-  مدیریت صنعتی (تصمیم‌گیری، نوآوری در تولید و ...)

3-  مدیریت مالی (ابزارهای نوین مالی و ...)

4- حسابداری (عملکرد مدیران و ...)

5-  فناوری اطلاعات (فناوری مالی و ...)

6- مدیریت کارآفرینی

 و سایر مباحث مرتبط با عنوان نشریه