نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 واحد فارسان، دانشگاه آزاد اسلامی، فارسان، ایران.

10.22105/imos.2021.291770.1127

چکیده

هدف:  هدف از انجام پژوهش حاضر،طراحی مدل  عوامل مؤثر برصنایع فرهنگی خلاق در ایران بود.
روش‌شناسی پژوهش:  روش پژوهش آمیخته (کمی-کیفی) است و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان و اساتید بود در بخش دلفی جهت شناسایی از108 نفر خبره  با روش های نمونه گیری هدفمند-قضاوتی استفاده شد و در بخش مدل­سازی کارشناسان وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی که  حدوداً 10000نفر  بود. با توجه به جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه برابر با 384 نفر  با روش  طبقه ای ساده  انتخاب شدند . از پرسشنامه دلفی جهت شناسایی عوامل و پرسشنامه محقق ساخته جهت مدل­سازی استفاده شده است که هر دو پرسشنامه روایی آن تأیید شده و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ اندازه ­گیری شد و این مقدار  بالای70/0 بود.
یافته ها:  جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار از آزمون شناسایی به روش دلفی استفاده شد که  طی دو مرحله عمل غربال گیری صورت گرفته و در نهایت خبرگان از معیارهای شناسایی شده در پیشینه تحقیق در تعداد 6 معیار و 16 زیرمعیار تأثیرگذار بر صنایع فرهنگی خلاق، در تعداد 7 معیار اصلی و 17 زیرمعیار به اجماع نظر رسیدند همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نتایج را تأیید کرده است، سپس با کمک اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه­ای که در اختیار خبرگان قرار گرفته است و با معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل مدل سازی شده است و این عوامل رتبه ­بندی شد و میزان اهمیت هر کدام از معیارها از اول تا سوم به ترتیب اهمیت عبارتند از: سرمایه ­های ساختاری و انسانی، زیرساخت­ های مورد نیاز، حمایت­ های دولت.
اصالت/ارزش افزوده علمی: صنایع فرهنگی خلاق، با تولید نیازهای جدید، نه تنها می­توانند باعث تولید مصرف کنندگان فرهنگی جدید در جامعه باشند بلکه همچنان با تشدید مصارف فرهنگی می­توانند انباشت فرهنگی را که نیازمند ارتقای سرمایه فرهنگی در جامعه است را موجب شوند.لذا طراحی مدل  عوامل مؤثر برصنایع فرهنگی خلاق به تولید مخاطبین جدید ارزشی نائل آیند و به درستی با بهره گیری از دانش و تکنولوژی و به صورت هدفمند در راستای تولید محصولات و خدمات فرهنگی اقدام نمایند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model of effective factors on creative cultural industries in Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Mehrdad Sadeghi Deh Cheshmeh 2
  • Sadegh Sadeghi Deh Cheshmeh 3
  • Narjes Mohsenifar 3

1 Department of Cultural Management, Facuty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran.

2 Department of Cultural Management, Facuty of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 Farsan Branch, Islamic Azad University, Farsan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to design a model of effective factors on creative cultural industries in Iran.
Methodology: The research method is mixed (quantitative-qualitative) and was applied in terms of purpose. The statistical population of this study included experts and professors. In the Delphi section, 108 experts were used to identify 108 experts using purposive-judgmental sampling methods, and in the expert modeling section of the Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts, which was about 10,000 people. According to Krejcie and Morgan table, the sample size of 384 people was selected by simple stratified method. The Delphi questionnaire was used to identify the factors and the researcher-made questionnaire was used for modeling. Both validity questionnaires were confirmed and its reliability was measured by Cronbach's alpha coefficient and this value was above 0.70.
Findings: In order to identify the influential factors, the Delphi identification test was used, which was screened in two stages, and finally the experts identified the criteria identified in the research background in 6 criteria and 16 sub-criteria affecting the creative cultural industries in 7 main criteria and 17 sub-criteria were agreed upon. Also, the results of exploratory factor analysis were confirmed, then with the help of information obtained from a questionnaire provided to experts and modeled with structural equations and LISREL software. These factors were ranked and the importance of each of the criteria from the first to the third in order of importance are: structural and human capital, required infrastructure, government support.
Originality/Value: Creative cultural industries, by generating new needs, can not only produce new cultural consumers in society, but also can increase cultural accumulation, which requires the promotion of cultural capital in society, by intensifying cultural uses. Therefore, designing a model of effective factors in creative cultural industries to produce new value audiences and properly use knowledge and technology and act purposefully to produce cultural products and services.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative
  • Creative industries
  • Cultural industries
  • Creative cultural industries
Abdulahi Chahardeh Cheriki, E. (2016). Examination of cultural and creative industries as an economic producer and its role in the university. The fourth conference of interaction between industry and university with the approach of business improvement, Mashhad, Iran. (In Persian). Civilica. https://civilica.com/doc/568893/
Adler, M., & Ziglio, E. (1996). Gazing into the oracle: the Delphi method and its application to social policy and public health. Jessica Kingsley Publishers.
Aksoy, A. (2010). Creative entrepreneurship in Rotterdam (Master Thesis, Rotterdam: Erasmus University). Retrieved from hdl.handle.net/2105/7041
Benito, B., Bastida, F., & Vicente, C. (2013). Municipal elections and cultural expenditure. Journal of cultural economics37(1), 3-32.
Boccella, N., & Salerno, I. (2016). Creative economy, cultural industries and local development. Procedia-social and behavioral sciences223, 291-296.
Chavoshbashi, F., Fathi, S., & Zangi, B. (2016). Ranking of the components of creative and cultural industries in Iran's cultural economy. The first national creative economy conference of Islamic Azad University, Thran, Iran. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/882053/fa
Chen, X., Wei, J., & Huang, X. (2010, June). Success factors of innovation in creative industry in China: case study on animation companies. 2010 IEEE international conference on management of innovation & technology (pp. 800-805). IEEE.
Cochrane, P. (2006). Exploring cultural capital and its importance in sustainable development. Ecological economics57(2), 318-330.
Cotte Poveda, A., & Pardo Martínez, C. I. (2013). Qualitative comparative analysis (QCA): an application for the industry. Quality & quantity47(3), 1315-1321.
Creswell., J. W., & Plano Clark, V. (2011). Mixed methods research [Sarabi, J., & Kiamanesh, A.  Trans.]. Ayiz. (In Persian). https://www.gisoom.com
Fazlagić, J., & Szczepankiewicz, E. I. (2020). The role of local governments in supporting creative industries—a conceptual model. Sustainability12(1), 438. https://doi.org/10.3390/su12010438
Green, G. P., & Goetting, A. (2013). Mobilizing communites: asset building as a community development strategy. Temple University Press.
Idris, K. (2003). Intellectual property - a power tool for economic growth. WIPO. https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3167&plang=EN
Jafarzadeh, M., & Motiei, M. M. (2020). Identifying the place of cultural and creative industries in the development of the soft power of Islamic Republic of Iran. The 6th national conference of modern researches in the field of humanities and social studies of Iran, Tehran, Iran. Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/1128031/
Jiuping, X., Fry, J. A., Lev, B., & Hajiyev, A. (Eds.). (2013). Proceedings of the seventh international conference on management science (LNEE, volume 241). Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-40078-0
Mahdenjad, H., & Ashtari, H. (2016). Explaining the key role of creative and cultural industries in the economy of the 21st century. The first national conference on creative economy, Tehran, Iran. Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/616171/ 
Martinaitytė, E., & Kregždaitė, R. (2015). The factors of creative industries development in nowadays stage. Economics and sociology, 8(1), 56-71.
Mirzamani, A., Saadabad, A., & Rezaeian Fardoei, S. (2015). Identifying organizing solutions of innovation system in music industry. Journal of science and technology policy, 8(1), 2-14. (In Persian). https://jstp.nrisp.ac.ir/article_13840.html?lang=en
Phillips, R., & Shockley, G. (2010). Linking cultural capital conceptions to asset-based community development. In Mobilizing communities: asset building as a community development strategy (pp. 92-111). Temple University Press.‏ https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/linking-cultural-capital-conceptions-to-asset-based-community-dev
Pratt, A. C. (2010). Creative cities: Tensions within and between social, cultural and economic development: A critical reading of the UK experience. City, culture and society1(1), 13-20.‏ DOI: https://doi.org/10.1016/j.ccs.2010.04.001
Rezaei, A., & Jahanshahlou, L. (2015). The interaction of creative economy and cultural industries in creating creative cities. The first international conference on arts, crafts and tourism, Shiraz, Iran. (In Persian). https://civilica.com/doc/543511/
Sharifi, S. M., Saeidabadi, M. R., Estiri, M., & Hosseintabar, A. (2019). Designing a system model for training and developing human capital in creative industries. Journal of research in human resources management, 11(1), 89-116. (In Persian). https://hrmj.ihu.ac.ir/article_204465.html?lang=en
Shoal Pour Arani, S., & Kohani, A. (2015). The role of technology in developing cultural and creative industries; case study: hand-woven Persian carpets. Islamic art studies, 11(23), 115-128. (In Persian). http://www.sysislamicartjournal.ir/article_92014.html?lang=en
Siavoshi, E., Jorian, N., & Siavoshi, B. (2016). Pathology of creative industries with a user-oriented innovation approach. Specialized quarterly magazine of technology development, 13(50), 1-10. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/144839/fa
Throsby, D. (2010). The economics of cultural policy. Cambridge University Press.‏ https://books.google.com
Tubadji, A., Osoba, B. J., & Nijkamp, P. (2015). Culture-based development in the USA: culture as a factor for economic welfare and social well-being at a county level. Journal of cultural economics39(3), 277-303.‏ DOI: https://doi.org/10.1007/s10824-014-9232-3
Turkan, A. (2020). Development of handicrafts with an emphasis on creative and sustainable industries. The second scientific research conference on psychology, counseling, educational sciences and social sciences and humanities, Monaco, France. Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/1133880/
Vakarinaite, M. (2013, August 30). Creative economy in global economic crisismaster arts, culture & society (Master Thesis, Cultural Economics and Entrepreneurship, Erasmus University Rotterdam). Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/15178