نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران.

4 گروه مدیریت فرهنگی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز هرند، ایران.

10.22105/imos.2021.291375.1122

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش تاثیر برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر عملکرد عملیاتی از طریق جهت‌گیری زنجیره تامین می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. برای سنجش متغیرهای مدل پژوهش ، از پرسش‌نامه استاندارد آکار و همکاران (2017) استفاده شده است. پرسش‌نامه مذکور، پس از سنجش روایی (محتوایی لاوشه، تحلیل عاملی تأییدی، اکتشافی، هم‌گرا و واگرا) و پایایی (کرونباخ، ترکیبی و دایسترا)، از طریق مشارکت 135 نفر از مدیران و کارکنان شرکت فرادانه که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند، اجرا گردید.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد، برنامه‌ریزی منابع سازمانی، با میانجی‌گری جهت‌گیری زنجیره تامین بر عملکرد عملیاتی شرکت فرادانه، تأثیر بسیار قوی‌ و معناداری داشته است، که مبین قدرت پیش‌بینی‌کنندگی بالای مؤلفه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی می‌باشد (R2=0.93)، همچنین مسیر برنامه‌ریزی منابع سازمانی با ضریب مسیر 0.71 و معناداری p<0.001 بیشترین اثرگذاری را بر عملکرد داشته است.
اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر در راستای همین موضوع به بررسی تاثیر برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر عملکرد عملیاتی از طریق جهت‌گیری زنجیره تامین در کارکنان شرکت تولید مواد غذایی آبزیان فرادانه می پردازد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the impact of Enterprise Resource Planning on Operational Performance through Supply Chain Orientation using in Faradaneh Company

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Meysam Babaeefarsani 2
  • Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 3
  • Ghulam Reza Maleki Farsani 4

1 Department of Cultural Management, Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran.

2 Department of Industrial Management, School of Management, Noor Hedayat University of Shahrekord, Shahrekord, Iran.

3 Facuty Management Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

4 Department of Cultural Management, , lecturer at the Comprehensive University of Applied Sciences of Harand Center, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this study is "the impact of Enterprise Resource Planning on Operational Performance through Supply Chain Orientation using in Faradaneh Company).

Methodology: The present study is an applied study in terms of purpose and a descriptive survey in terms of research method. Standard questionnaire of Acar et al (2017) was used to measure the variables of the research model. Above-mentioned questionnaire was implemented through the participation of 135 managers and employees of Faradana Company who were selected by stratified random sampling after measurement of validity (face and content validity based on Lawshe’s method, confirmatory and exploratory factor analysis, convergence and divergence) and reliability (Cranach’s alpha method and hybrid).

Findings: The results showed that ERP had a significant and strong effect on the OP of Faradaneh Company by mediating the SCO which indicates the high predictive power of the ERP components (With the coefficient of determination of 0/93). Also, ERP Pathway had the most effect on OP with path coefficient 0.71 and significance of p <0.001. The value of the present study is due to content innovation (simultaneous use of ERP variables, OP and SCO) and method (using different validity and reliability methods).

Originality/Value: In this regard, the present study investigates the effect of organizational resource planning on operational performance through supply chain orientation in the employees of Faradaneh Aquatic Food Production Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Operational Performance (OP)
  • Supply Chain Orientation (SCO)
  • Methodological Triangulation