نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشکده مدیریت ، واحد صفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 گروه ‌مدیریت دولتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات قابلیت رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق ارتباط اثربخش است.
روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان بودند، که تعداد آن‌ها بر اساس آمار واحد منابع انسانی 2255 نفر است، با توجه به حجم هر منطقه با استفاده از فرمول کوکران 661 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و طبقه‌ای متناسب با حجم هر طبقه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های موردنیاز در این پژوهش از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده گردید و روایی و پایایی آن‌ها مورد آزمون قرار گرفت که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بوده‌اند.
یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل‌های انجام‌شده در پژوهش نشان داد که قابلیت اعتبار رهبر از طریق ارتباطات اثربخش بر رضایت ارتباطی تأثیر دارد. با توجه به خروجی وارپ مقدار معناداری برای تأثیر مستقیم قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی و همچنین تأثیر قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی از طریق ارتباط مؤثر معنادار است. قابلیت ارتباط رهبر بر ارتباطات مؤثر و رضایت ارتباطات تأثیر مثبت دارد همچنین تأثیر مستقیم ارتباطات مؤثر بر رضایت ارتباطات مثبت می‌باشد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر در راستای همین موضوع به بررسی اثرات قابلیت رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق ارتباط اثربخش کارکنان مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Leader Credibility on Employee Communication Satisfaction by Effective Communication

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghaedamini Harouni 1
  • Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi 2
  • Morteza Torabi 3

1 Department of Cultural Management, Facuty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran.

2 Facuty of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 Department of Management of Public Administration, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: This study aims to determine the effects of leadership ability on employee communication satisfaction through effective communication.
Methodology: The sample size of 661 people was selected using Cochran's formula. The sample people were selected using a random sampling method and strata appropriate to the size of each selected class. Standard questionnaires were used to collect the required data in this study, and their validity and reliability were tested, which had high validity and reliability.
Findings: The results of the analysis performed in the research showed that the credibility of the leader affects communication satisfaction through effective communication. According to Warp Output, a significant amount is significant for the direct effect of leader credibility on communication satisfaction and the impact of leader credibility on communication satisfaction through effective communication. The leader's communication ability positively affects effective communication and communication satisfaction. Also, the direct effect of effective communication on positive communication satisfaction was confirmed.
Originality/Value: In line with the discussed problem, the present study indicates the effects of leadership ability on employee communication satisfaction through effective communication between employees in 15 districts of Isfahan Municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leader credibility
  • Communication satisfaction
  • Effective communication
Abbaspour, A., & Baroutian, H. (2010). The study of relationship between effective communication and organizational performance (based on ACHIEVE Model) in staff units of NIGC in 2009. Management and human resources in the oil industry, 4(10), 7-38. (In Persian). https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/832277/
Bennis, W. (1984). Where have all the leaders gone? In W. E. Rosenbach & R. L. Taylor (Eds.), Contemporary issues in leadership (pp. 42-60). Boulder: Westview Press.
Berlo, D. K., Lemert, J. B., & Mertz, R. J. (1969). Dimensions for evaluating the acceptability of message sources. Public opinion quarterly33(4), 563-576. https://doi.org/10.1086/267745
Downs, C. W., & Hazen, M. D. (1977). A factor analytic study of communication satisfaction. The journal of business communication, 14(3), 63-73. DOI:10.1177/002194367701400306
Eftekhar Manavi, S., & Samiee Zafarghandi, M. (2019). The impact of information technologies on communication satisfaction and organizational learning in sport sciences research institute staff. Sport management studies, 10(52), 161-178. (In Persian). DOI: 10.22089/smrj.2018.6269.2272
 
Fairholm, G. W. (1991). Values leadership: toward a new philosophy of leadership. Praeger Publishers.
Falcione, R. L. (1974). Credibility: qualifier of subordinate participation. The journal of business communication11(3), 43-54.  http://job.sagepub.com/content/11/3/43.abstract
Falcione, R. L. (1976). Behavioral components of perceived supervisor credibility. Journal of applied communication research4(2), 55-64. https://doi.org/10.1080/00909887609360228
Gülnar, B. (2007, May). The relationship between communication satisfaction and job satisfaction: a survey among Selcuk University research assistants. Paper presented at the meeting of The fifth symposium between Turkish and American scholars, Indiana University, Indiana, USA.
Hecht, M. L. (1984a). Persuasive efficacy: a study of the relationships among type and degree of change, message strategies, and satisfying communication. Western journal of speech communication48(4), 373-389. https://doi.org/10.1080/10570318409374171
Hecht, M. L. (1984b). Satisfying communication and relational labels: intimacand length of relationship as perceptual frames of naturalistic conversations. Western journal of speech communication research, 48(3). 201-216. https://doi.org/10.1080/10570318409374157
Jones, C. T. (2006). In search of communication satisfaction at the state bar of Georgia (Master Thesis, Georgia State University). Retrieved from https://scholarworks.gsu.edu/communication_theses/8/
Jorfi, H., & Jorfi, S. (2011). Strategic operations management: investigating the factors impacting communication effectiveness and job satisfaction. Procedia-social and behavioral sciences24, 1596-1605.
Seven, H. (2012). An analysis of the effect of internal communication satisfaction on organizational commitment in the Turkish National Police (TNP). University of Baltimore.
Sharma, P. R. (2015). Organizational communication: Perceptions of staff members' level of communication satisfaction and job satisfaction (Doctoral dissertation, East Tennessee State University). Retrieved from https://dc.etsu.edu/etd/2481/
Stacho, Z., Stachová, K., Papula, J., Papulová, Z., & Kohnová, L. (2019). Effective communication in organisations increases their competitiveness. Polish journal of management studies19, 391-403. DOI: 10.17512/pjms.2019.19.1.30