«مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی»، نشریه‌ای است با رویکرد علمی در سال 1399 در زمینه مطالعات مربوط به حوزه‌های مالی، مدیریت صنعتی  و فنآوری اطلاعات بصورت فصلی منتشر می‌شود. این نشریه با رسالت توسعه‌ دانش و پژوهش در زمینه ایجاد مبادلات علمی، انتشار و توزیع اطلاعات در حوزه‌های یادشده، مبادرت می‌ورزد. همچنین، ارجاع به منابع بروز، مرور ادبیات نظام‌مند به گونه‌ای که طیف مناسبی از مباحث مربوط به موضوع مقاله را پوشش دهد از اهمیت به سزایی برای نشریه برخوردار است. لذا ارائه تحلیل‌های مناسب و دستیابی به نتایج نوین و نوآورانه موجب در اولویت قرار گرفتن مقاله ارسالی می‌گردد.

مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند. از‌ استادان و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود جهت ارسال مقالات خود با مراجعه به این سایت‌، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین تنظیم و ارسال نمایند. به این­ ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت.

قابل ذکر است که کلیه مقالات پذیرفته شده، بدون پرداخت وجه در نشریه به چاپ خواهد رسید. در ضمن، ارسال مقاله به نشریه، بدون هزینه، امکان پذیر می باشد.

مقالات در نشریه توسط نرم افزار سمیم نور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. چنانچه میزان مشابهت کمتر از %15 باشد، مورد تایید نشریه خواهد بود.