مدیر مسئول


سید اسماعیل نجفی دانشیار؛ موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

تصمیم‌گیری، تحلیل پوششی داده‌ها، بهینه‌سازی

سردبیر


اکبر عالم تبریز استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی و فنآوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

مدیر علمی و اجرایی


سید احمد عدالت پناه دانشیار، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

مدیر داخلی


محسن ایمنی استادیار، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

حسابداری مالی

اعضای هیات تحریریه


اکبر عالم تبریز استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی و فنآوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


مقصود امیری استاد، گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اعضای هیات تحریریه


محمدجعفر تارخ استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


سید اسماعیل نجفی دانشیار، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

اعضای هیات تحریریه


علی ابراهیم‌نژاد استاد گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.

اعضای هیات تحریریه


سید احمد عدالت پناه دانشیار؛ موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

اعضای هیات تحریریه


احمد خدامی پور دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

اعضای هیات تحریریه


بهزاد آشتیانی دانشیار؛ موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حسن تهرانیان استاد،دانشکده مدیریت، کالج بوستون، آمریکا

اعضای هیات تحریریه بین المللی


فرخ نورزاد استاد،دانشکده اقتصاد، دانشگاه مارکوئت، آمریکا

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمد داداش زاده استاد، دانشکده مدیریت سیستم های اطلاعاتی، دانشگاه آکلند، آمریکا

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ایرج هشی استاد امریتوس، دانشکده بازرگانی ، دانشگاه استافوردشایر، انگلستان

اعضای هیات تحریریه بین المللی


کیهان تاج الدینی استاد، مدیریت استراتژیک و تجارت بین الملل، دانشگاه شیفیلد هالام، انگلستان

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سید مصطفی رسولی منش دانشیار، مرکز تحقیقات و نوآوری ها در توریسم،دانشگاه تیلور، مالزی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


مجید فتحی استاد، دانشکده سیستم های مبتنی بر دانش و مدیریت دانش، دانشگاه سیگن، آلمان

اعضای مشورتی هیات تحریریه


مازیار صلاحی استاد، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

اعضای مشورتی هیات تحریریه


مصطفی زندیه استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

اعضای مشورتی هیات تحریریه


آذر کفاش پور دانشیار، گروه مدیریت ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اعضای مشورتی هیات تحریریه


ذبیح الله رضایی استاد،دانشکده حسابداری، دانشگاه ممفیس، آمریکا

اعضای مشورتی هیات تحریریه


محمد نمازی استاد، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، ایران.

اعضای مشورتی هیات تحریریه


رضوان حجازی استاد، دانشکده حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

اعضای مشورتی هیات تحریریه


فریدون رهنمای رودپشتی استاد، گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

اعضای مشورتی هیات تحریریه


اصغر مشبکی اصفهانی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

اعضای مشورتی هیات تحریریه


سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی استاد، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

اعضای مشورتی هیات تحریریه


غلامرضا معمارزاده طهران دانشیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

مدیریت

اعضای مشورتی هیات تحریریه


محمد فلاح دانشیار، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

اعضای مشورتی هیات تحریریه


اعضای مشورتی هیات تحریریه


یاسمین سلمانی استادیار گروه مدیریت، دانشکده بازرگانی، دانشگاه برایانت، اسمیت‌فیلد، آمریکا.

مدیریت پروژه و عملیات

اعضای مشورتی هیات تحریریه


زهره مقدس استادیار گروه ریاضی و آمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران.

اعضای مشورتی هیات تحریریه


سید حمید خداداد حسینی استاد ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

اعضای مشورتی هیات تحریریه


داود عسکرانی دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آکلند، نیوزلند

اعضای مشورتی هیات تحریریه


علیرضا پویا استاد، گروه مدیریت ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اعضای مشورتی هیات تحریریه


محمدرضا تقی زاده یزدی دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

کارشناس نشریه


جواد پورقاسم گروه کامپیوتر، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

شبکه های توزیع شده کامپیوتری

ویراستار انگلیسی


بیژن حکمت شعارطبری گروه زبان، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.