فرآیند داوری تخصصی در نشریه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی یک سازوکار کنترل کیفی است. در ابتدا، مقالات ارسالی به نشریه، توسط سردبیر از لحاظ ارتباط موضوعی مقالات با اهداف نشریه مورد بررسی اولیه قرار می‌گیرد. در ادامه، مقالات توسط نرم‌افزار مشابه‌یاب از لحاظ سرقت ادبی، بررسی شده و در صورت تایید، توسط حداقل دو داور مستقل تحت بررسی قرار خواهد گرفت. نشریه این اطمینان را برای پژوهشگران محترم فراهم می‌نماید که فرآیند بررسی و داوری مقاله آن‌ها کاملا محرمانه پیش خواهد رفت و هیچ کس به جز نویسندگان و داوران به محتوای مقاله پیش از زمان چاپ، دسترسی نخواهد داشت. تصمیم نهایی در مورد پذیرش یا رد مقاله براساس نتیجه داوری، توسط هیئت تحریریه‌ی نشریه و در راس آن سردبیر، خواهد بود و عوامل خارجی در این امر دخیل نیستند.

 بررسی اولیه مقاله (7 تا 10 روز)

بعد از ارسال مقاله توسط نویسنده مسئول، مقاله به طور اجمالی بررسی می‌شود. در بررسی اولیه، برخی مقاله‌ها به دلیل عدم تناسب موضوعی و نداشتن معیارهای لازم رد شده و تنها مقاله‌هایی که واجد شرایط زیر باشند به داوری تخصصی ارسال می‌شود:

1. با اهداف و عناوین علمی نشریه مطابقت داشته باشد. 

2. رویکرد مقاله مبتنی بر پژوهش‎های کاربردی بوده و در چکیده و متن مقاله به خوبی تبیین شده باشد. 

3. مقاله به لحاظ محتوایی و علمی واجد شرایط ارسال به داوری باشد. 

4. از منابع به روز و معتبر دنیا استفاده کرده باشد.  

5. نوآوری داشته باشد. 

6. از الگوی نگارش مقاله در نشریه پیروی کرده باشد. 

 

داوری تخصصی مقاله (دو تا چهار ماه)

مقاله‌ها پس از بررسی اولیه و در صورت تایید، با حفظ محرمانگی، به دو داور ارسال می‌شود. براساس نتایج داوری و مطابق نظر هیأت تحریریه ممکن است برخی مقالات به حداکثر 4 داور نیز ارسال شود. در این صورت ممکن است فرآیند داوری بیش از دو ماه به طول انجامد. سپس سردبیر به همراه سایر اعضای هیأت تحریریه مقاله را براساس گزارش تخصصی داوران و توضیحات آن‌ها و ویرایش های انجام شده توسط نویسنده، بررسی می­‌کنند.

 تصمیم‌گیری نهایی

1. مقاله بدون هیچ تغییری یا پس ازلحاظ کردن اصلاحات جزئی پیشنهاد شده از طرف داوران یا هیأت تحریریه چاپ می‌­شود (پذیرش).

2. مقاله با لحاظ کردن اصلاحات عمده پذیرش می‌شود. نشریه زمانی اقدام به انتشار مقاله خواهد کرد که تغییرات پیشنهاد شده در متن مقاله انجام شده باشد. در این بخش، نویسنده، مقاله بازنگری شده را مجدداً بارگذاری می‌کند و مجدداً کیفیت مقاله بررسی می‌شود (پذیرش مشروط).

3. دفتر نشریه به دلیل محتوا و کیفیت پایین، مقاله را منتشر نمی‌کند. مقاله حتی بعد از تغییرات عمده توسط نویسنده، استانداردهای لازم برای چاپ را به دست نیاورده است (رد‌شدن مقاله).