استعاره تخت پروکروستس؛ شناخت مساله خلاقیت و نوآوری در منابع انسانی شرکت‌های دولتی ایران

محسن ایمنی؛ علی سرورخواه

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 208-218

چکیده
  هدف: نیروی انسانی خلاق و نوآور تاثیر شگرفی بر بقا و ارتقای سازمان دارد. مدیریت وظیفه دارد زمینه را برای بروز خلاقیت و نوآوری هموار کند. پژوهش حاضر به‌دنبال آن است تا به کمک استعاره (در این‌جا، استعاره تخت پروکروستس) یکی از دلایل اساسی بروز مساله خلاقیت و نوآوری در شرکت‌های بزرگ دولتی ایران را تبیین نماید.روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش ...  بیشتر

تأثیر رویکرد استراتژیک به کیفیت و ظرفیت جذب بر رشد پایدار کسب‌وکار: نقش میانجی نوآوری

فاطمه عاشوری جیرکل؛ مهرداد حسینی شکیب؛ عباس خمسه

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 338-355

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر رویکرد استراتژیک به کیفیت و ظرفیت جذب بر رشد پایدار کسب‌وکار با نقش میانجی نوآوری انجام‌شده است.روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران و کارشناسان شرکت شیر پگاه تهران بوده و حجم نمونه، بر اساس جدول مورگان و کرجسی، به تعداد 207 ...  بیشتر

تاثیر جهت‌گیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تاکید بر نقش میانجی نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت اجتماعی

احمد صادقی؛ محمد خدابخشی؛ زینب میرقاسمی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 268-284

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر جهت‌گیری فناوری بر عملکرد صادراتی با تأکید بر نقش میانجی استراتژی‌های نوآوری (اکتشافی و بهره‌بردارانه) و تعدیل گر مسئولیت اجتماعی شرکت‌های صادرکننده محصولات شوینده انجام شده است.روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا و نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی - همبستگی و از شاخه ...  بیشتر