نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

10.22105/imos.2021.299261.1155

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر رویکرد استراتژیک به کیفیت و ظرفیت جذب بر رشد پایدار کسب‌وکار با نقش میانجی نوآوری انجام‌شده است.
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران و کارشناسان شرکت شیر پگاه تهران بوده و حجم نمونه، بر اساس جدول مورگان و کرجسی، به تعداد 207 نفر تعیین شد. روش نمونه ­گیری از نوع نمونه­ گیری تصادفی ساده بوده و گردآوری داده ­ها توسط پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان و پایایی آن، توسط آلفای کرونباخ تائید شد. تجزیه‌وتحلیل داده­ ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS صورت گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد رویکرد استراتژیک به کیفیت و ظرفیت جذب، هر دو، بر نوآوری و رشد پایدار کسب‌وکار در شرکت شیر پگاه تأثیر معناداری دارند و نوآوری در تأثیر رویکرد استراتژیک به کیفیت و ظرفیت جذب، بر رشد پایدار کسب‌وکار، نقش میانجی دارد. بر اساس یافته های پژوهش، شرکت­ ها می­توانند بر روی شیوه‌های کیفیت استراتژیک، تعهد رهبری، مدیریت کارکنان، بهبود مستمر، فرهنگ کیفیت شرکت و تمرکز بر نیازهای مشتری متمرکز شوند؛ زیرا این امر آن‌ها را قادر می‌سازد تا به سطح بالایی از نوآوری بهره‌برداری و اکتشافی و رشد پایدار کسب‌وکار دست یابند. چراکه باوجود این­که رشد تجاری و انجام نوآوری اکتشافی آسان نیست و منابع زیادی برای یادگیری سازمانی نیاز دارد، اما بهره‌برداری از توانایی‌های موجود ممکن است منجر به مزیت رقابتی پایدار نشود.
اصالت/ارزش افزوده علمی: مفهوم رویکرد استراتژیک کیفیت از اصول کلی مدیریت کیفیت فراگیر حاصل‌شده است و تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد پایدار کسب‌وکار دارد. نوآوری نیز به‌عنوان مهم‌ترین گزینه استراتژیک شناخته‌شده­ است که می‌تواند توانایی سازمان را به‌طور قابل‌توجهی در جهت پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر مشتریان و تغییرات فناوری و حفظ عملکرد رقابتی افزایش دهد. با توجه به شکاف تحقیقاتی که در مطالعات پیشین وجود داشته است، این پژوهش به بررسی تأثیر رویکرد استراتژیک به کیفیت و ظرفیت جذب بر رشد پایدار کسب‌وکار با نقش میانجی نوآوری در صنعت لبنیات پرداخته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of strategic quality orientation and absorptive capacity on sustainable business growth: the mediating role of innovation

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ashourijirkol
  • Mehrdad Hosseini Shakib
  • Abbas khamseh

Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to investigate the impact of strategic quality orientation and absorptive capacity on sustainable business growth with the mediating role of innovation.
Methodology: This study is categorized as applied and descriptive. The statistical population was all managers and experts of Shir Pegah Company in Tehran and the sample size was calculated as 207 people based on Morgan and Krejcie's table. The sampling method was simple random sampling and data collection was done by a researcher-made questionnaire. The content validity of the questionnaire was confirmed using an expert's opinion and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed using the Structural Equation Modeling (SEM)  method in PLS software.
Findings: The findings showed that strategic quality orientation and absorptive capacity, both, have a significant impact on innovation and sustainable business growth in Shir Pegah Company. Innovation has a mediating role in the impact of strategic quality orientation and absorptive capacity on sustainable business growth. Based on findings, companies can focus on strategic quality practices, leadership commitment, employee management, continuous improvement, company quality culture, and focus on customer needs; because it enables them to achieve a high level of exploitation and exploration innovation and sustainable business growth. Because while growing business and exploring exploratory innovation is not easy and requires a lot of resources for organizational learning, harnessing existing capabilities may not lead to sustainable competitive advantage.
Originality/Value: The concept of strategic quality orientation is derived from the general principles of total quality management and has a significant impact on the sustainable business performance. Innovation is also recognized as the most important strategic option that can significantly increase the organization's ability to meet the changing needs of customers and changing technology and maintain competitive performance. Given the research gap that has existed in previous studies, this study examines the impact of strategic quality orientation and absorptive capacity on sustainable business growth with the mediating role of innovation in the dairy industry.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic orientation
  • Quality
  • Absorptive capacity
  • Sustainable business growth
  • Innovation
Aboelmaged, M., & Hashem, G. (2019). Absorptive capacity and green innovation adoption in SMEs: the mediating effects of sustainable organisational capabilities. Journal of cleaner production220, 853-863. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.150
Albort-Morant, G., Leal-Rodríguez, A. L., & De Marchi, V. (2018). Absorptive capacity and relationship learning mechanisms as complementary drivers of green innovation performance. Journal of knowledge management, 22(2), 432-452. https://doi.org/10.1108/JKM-07-2017-0310
Alharbi, I. B. A., Jamil, R., Mahmood, N. H. N., & Shaharoun, A. M. (2019). Organizational innovation: a review paper. Open journal of business and management7(3), 1196-1206. DOI: 10.4236/ojbm.2019.73084
Apa, R., De Marchi, V., Grandinetti, R., & Sedita, S. R. (2021). University-SME collaboration and innovation performance: the role of informal relationships and absorptive capacity. The journal of technology transfer46(4), 961-988. https://doi.org/10.1007/s10961-020-09802-9
Arfi, W. B., Hikkerova, L., & Sahut, J. M. (2018). External knowledge sources, green innovation and performance. Technological forecasting and social change129, 210-220. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.09.017
Bharwani, S., & Mathews, D. (2016). Customer service innovations in the Indian hospitality industry. Worldwide hospitality and tourism themes, 8(4), 416-431. https://doi.org/10.1108/WHATT-04-2016-0020
Basu, R., & Bhola, P. (2016). Impact of quality management practices on performance stimulating growth: empirical evidence from Indian IT enabled service SMEs. International journal of quality & reliability management, 33(8), 1179-1201. https://doi.org/10.1108/IJQRM-10-2015-0153
Ben Amara, D., & Chen, H. (2021). Evidence for the mediating effects of eco-innovation and the impact of driving factors on sustainable business growth of agribusiness. Global journal of flexible systems management22(3), 251-266. https://doi.org/10.1007/s40171-021-00274-w
Bon, A. T., & Mustafa, E. M. (2013). Impact of total quality management on innovation in service organizations: Literature review and new conceptual framework. Procedia engineering53, 516-529. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.02.067
Brower, J., & Rowe, K. (2017). Where the eyes go, the body follows?: understanding the impact of strategic orientation on corporate social performance. Journal of business research79, 134-142. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.06.004
Calvo-Mora, A., Picón, A., Ruiz, C., & Cauzo, L. (2014). The relationships between soft-hard TQM factors and key business results. International journal of operations & production management, 34(1), 115-143. https://doi.org/10.1108/IJOPM-09-2012-0355
Garman, A. (2006). Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework. Personnel psychology59(3), 755.          Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework. John Wiley & Sons.
Chang, Y. C. (2012). Strategy formulation implications from using a sustainable growth model. Journal of air transport management20, 1-3. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2011.03.010
Cheng, Y. T., & Van de Ven, A. H. (1996). Learning the innovation journey: order out of chaos?. Organization science7(6), 593-614. https://doi.org/10.1287/orsc.7.6.593
Chien, M. K. (2014). Influences of green supply chain management practices on organizational sustainable performance. International journal of environmental monitoring and protection1(1), 12-23.
Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. Administrative science quarterly, 35(1), 128-152. https://www.jstor.org/stable/2393553
Delmas, M., Hoffmann, V. H., & Kuss, M. (2011). Under the tip of the iceberg: absorptive capacity, environmental strategy, and competitive advantage. Business & society50(1), 116-154. DOI: org/10.1177/0007650310394400
Duan, Y., Liu, S., Cheng, H., Chin, T., & Luo, X. (2021). The moderating effect of absorptive capacity on transnational knowledge spillover and the innovation quality of high-tech industries in host countries: evidence from the Chinese manufacturing industry. International journal of production economics233, 108019. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.108019
Dubey, R. (2015). An insight on soft TQM practices and their impact on cement manufacturing firm’s performance: does size of the cement manufacturing firm matter?. Business process management journal,  21(1), 2-24. https://doi.org/10.1108/BPMJ-09-2013-0125
Fosfuri, A., & Tribó, J. A. (2008). Exploring the antecedents of potential absorptive capacity and its impact on innovation performance. Omega36(2), 173-187. https://doi.org/10.1016/j.omega.2006.06.012
Gallego‐Alvarez, I., Ortas, E., Vicente‐Villardón, J. L., & Alvarez Etxeberria, I. (2017). Institutional constraints, stakeholder pressure and corporate environmental reporting policies. Business strategy and the environment26(6), 807-825. https://doi.org/10.1002/bse.1952
Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications. DOI:10.1007/978-3-030-80519-7
Hair, J. F., Hufit, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage Publications
He, J., & Ortiz, J. (2021). Sustainable business modeling: the need for innovative design thinking. Journal of cleaner production298, 126751. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126751
Horbach, J. (2008). Determinants of environmental innovation—new evidence from German panel data sources. Research policy37(1), 163-173. https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.08.006
Hung, R. Y. Y., Lien, B. Y. H., Yang, B., Wu, C. M., & Kuo, Y. M. (2011). Impact of TQM and organizational learning on innovation performance in the high-tech industry. International business review20(2), 213-225. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2010.07.001
Iqbal, T., Khan, B. A., Talib, D. N., & Khan, N. (2012). TQM and organization performance: the mediation and moderation fit. Life science journal9(4), 1571-1582.
Jansen, J. J., Van Den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. (2006). Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: effects of organizational antecedents and environmental moderators. Management science52(11), 1661-1674. https://doi.org/10.1287/mnsc.1060.0576
Jayaram, J., Ahire, S. L., & Dreyfus, P. (2010). Contingency relationships of firm size, TQM duration, unionization, and industry context on TQM implementation—a focus on total effects. Journal of operations Management28(4), 345-356. https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.009
Jiménez-Zarco, A. I., González-González, I., Martínez-Ruíz, M. P., & Izquierdo-Yusta, A. (2015). New service innovation success: analyzing the influence of performance indicator nature. Computers in human behavior, 51, 1024-1031. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.09.046
Kang, Y., Ryu, M. H., & Kim, S. (2010). Exploring sustainability management for telecommunications services: a case study of two Korean companies. Journal of world business45(4), 415-421. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2009.08.003
Kauppi, K., Brandon‐Jones, A., Ronchi, S., & van Raaij, E. M. (2013). Tools without skills: exploring the moderating effect of absorptive capacity on the relationship between e‐purchasing tools and category performance. International journal of operations & production management, 33(7), 828-857. https://doi.org/10.1108/IJOPM-12-2011-0445
Khamseh, A., & Khodabande, F. (2020). Identifying the R&D dynamic capabilities and investigating their impact on the innovative performance of food industry companies (Case study: companies producing sweet and chocolate). Quarterly journal of industrial technology development, 18(40), 35-54. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=552581
Khan, B. A., & Naeem, H. (2018). The impact of strategic quality orientation on innovation capabilities and sustainable business growth: empirical evidence from the service sector of Pakistan. International journal of quality & reliability management35(8), 1568-1598. https://doi.org/10.1108/IJQRM-07-2017-0126
Kim, D. J., & Kogut, B. (1996). Technological platforms and diversification. Organization science7(3), 283-301. https://doi.org/10.1287/orsc.7.3.283
Krishnan, R., Yen, P., Agarwal, R., Arshinder, K., & Bajada, C. (2021). Collaborative innovation and sustainability in the food supply chain-evidence from farmer producer organisations. Resources, conservation and recycling168, 105253. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105253
Lafley, A. G., & Charan, R. (2008). The game-changer: How you can drive revenue and profit growth with innovation. Crown Business. https://www.amazon.com/Game-Changer-Revenue-Profit-Growth-Innovation/dp/0307381730
Leal-Rodríguez, A. L., Ariza-Montes, J. A., Roldán, J. L., & Leal-Millán, A. G. (2014). Absorptive capacity, innovation and cultural barriers: a conditional mediation model. Journal of business research67(5), 763-768. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.11.041
Limaj, E., & Bernroider, E. W. (2019). The roles of absorptive capacity and cultural balance for exploratory and exploitative innovation in SMEs. Journal of business research94, 137-153. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.10.052
Lin, L. (2013). The impact of service innovation on firm performance. The service industries journal33(15-16), 1599-1632. https://doi.org/10.1080/02642069.2011.638712
Luo, X., Zhou, L., & Liu, S. S. (2005). Entrepreneurial firms in the context of China's transition economy: an integrative framework and empirical examination. Journal of business research58(3), 277-284. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(03)00159-0
Maletič, M., Maletič, D., Dahlgaard, J. J., Dahlgaard-Park, S. M., & Gomišček, B. (2014). Sustainability exploration and sustainability exploitation: from a literature review towards a conceptual framework. Journal of cleaner production79, 182-194. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.05.045
McDermott, C. M., & Prajogo, D. I. (2012). Service innovation and performance in SMEs. International journal of operations & production management, 32(2), 216-237. https://doi.org/10.1108/01443571211208632
Mehra, S., Joyal, A. D., & Rhee, M. (2011). On adopting quality orientation as an operations philosophy to improve business performance in banking services. International journal of quality & reliability management, 28(9), 951-968. https://doi.org/10.1108/02656711111172531
Mir, M., Casadesús, M., & Petnji, L. H. (2016). The impact of standardized innovation management systems on innovation capability and business performance: an empirical study. Journal of engineering and technology management41, 26-44. https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2016.06.002
Miroshnychenko, I., Strobl, A., Matzler, K., & De Massis, A. (2021). Absorptive capacity, strategic flexibility, and business model innovation: empirical evidence from Italian SMEs. Journal of business research130, 670-682. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.02.015
Mokhtar, S. S. M., & Yusoff, R. Z. (2009). Exploring the relationship of key strategic orientations towards sustainable organizational. International journal of business and management science2(1), 79-87.
Molina-Castillo, F. J., Jimenez-Jimenez, D., & Munuera-Aleman, J. L. (2011). Product competence exploitation and exploration strategies: the impact on new product performance through quality and innovativeness. Industrial marketing management40(7), 1172-1182. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2010.12.017
Morita, M., Flynn, E. J., & Ochiai, S. (2011). Strategic management cycle: the underlying process building aligned linkage among operations practices. International journal of production economics133(2), 530-540. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.09.003
Müller, J. M., Buliga, O., & Voigt, K. I. (2021). The role of absorptive capacity and innovation strategy in the design of industry 4.0 business models-a comparison between SMEs and large enterprises. European management journal39(3), 333-343. https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.01.002
Nooteboom, B., Van Haverbeke, W., Duysters, G., Gilsing, V., & Van den Oord, A. (2007). Optimal cognitive distance and absorptive capacity. Research policy36(7), 1016-1034. https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.04.003
Özdemirci, A. (2011). Corporate entrepreneurship and strategy process: a performance based research on Istanbul market. Procedia-social and behavioral sciences24, 611-626. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.09.068
Pinho, J. C. (2008). TQM and performance in small medium enterprises: the mediating effect of customer orientation and innovation. International journal of quality & reliability management, 25(3), 256-275. https://doi.org/10.1108/02656710810854278
Prajogo, D. I., & Hong, S. W. (2008). The effect of TQM on performance in R&D environments: a perspective from South Korean firms. Technovation28(12), 855-863. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2008.06.001
Prajogo, D. I., & Sohal, A. S. (2004). The multidimensionality of TQM practices in determining quality and innovation performance—an empirical examination. Technovation24(6), 443-453. https://doi.org/10.1016/S0166-4972(02)00122-0
Reed, R., Lemak, D. J., & Mero, N. P. (2000). Total quality management and sustainable competitive advantage. Journal of quality management, 5(1), 5-26. https://doi.org/10.1016/S1084-8568(00)00010-9
Ren, L., Xie, G., & Krabbendam, K. (2010). Sustainable competitive advantage and marketing innovation within firms: a pragmatic approach for Chinese firms. Management research review33(1), 79-89. https://doi.org/10.1108/01409171011011580
Sabaghi Rostami, M., & Hoseini Shakib, M. (2020). Innovation climate and employee creativity, entrepreneurial orientation and intrapreneurship: a model for defining the role of transformational leadership. Innovation management in defensive organizations, 2(4), 27-50. (In Persian). DOI: 10.22034/qjimdo.2020.103947
Sadikoglu, E., & Zehir, C. (2010). Investigating the effects of innovation and employee performance on the relationship between total quality management practices and firm performance: an empirical study of Turkish firms. International journal of production economics127(1), 13-26. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.02.013
Alvarez Santos, J., Miguel-Dávila, J. Á., & Nieto Antolin, M. (2018). The innovation strategies for managing a specific paradox: exploration/exploitation. Total quality management & business excellence29(11-12), 1362-1380. https://doi.org/10.1080/14783363.2016.1260447
Song, M., Dyer, B., & Thieme, R. J. (2006). Conflict management and innovation performance: an integrated contingency perspective. Journal of the academy of marketing science34(3), 341-356. https://doi.org/10.1177/0092070306286705
Su, Q., Li, Z., Zhang, S. X., Liu, Y. Y., & Dang, J. X. (2008). The impacts of quality management practices on business performance: an empirical investigation from china. international Journal of Quality & Reliability Management25(8), 809-823. https://doi.org/10.1108/02656710810898621
Tatikonda, M. V., & Montoya-Weiss, M. M. (2001). Integrating operations and marketing perspectives of product innovation: the influence of organizational process factors and capabilities on development performance. Management science47(1), 151-172. https://doi.org/10.1287/mnsc.47.1.151.10669
Vu, H. M., Chan, H. K., Lim, M. K., & Chiu, A. S. (2017). Measuring business sustainability in food service operations: a case study in the fast food industry. Benchmarking: an international journal, 24(4), 1037-1051. https://doi.org/10.1108/BIJ-04-2015-0030
Wang, C. H., Chen, K. Y., & Chen, S. C. (2012). Total quality management, market orientation and hotel performance: the moderating effects of external environmental factors. International journal of hospitality management31(1), 119-129. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2011.03.013
Zacharia, Z. G., Nix, N. W., & Lusch, R. F. (2011). Capabilities that enhance outcomes of an episodic supply chain collaboration. Journal of operations Management29(6), 591-603. https://doi.org/10.1016/j.jom.2011.02.001
Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: a review, reconceptualization, and extension. Academy of management review27(2), 185-203. https://doi.org/10.5465/amr.2002.6587995
Zamany, A., Hosseini Shakib, M., & Khamseh, A. (2020). The impact of strategy process and strategy content on organizational agility and performance: the mediating role of strategic alignment. Strategic management researches, 26(78), 123-148. (In Persian). https://smr.journals.iau.ir/article_679972.html?lang=en