نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

2 گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

10.22105/imos.2022.364479.1253

چکیده

هدف: نیروی انسانی خلاق و نوآور تاثیر شگرفی بر بقا و ارتقای سازمان دارد. مدیریت وظیفه دارد زمینه را برای بروز خلاقیت و نوآوری هموار کند. پژوهش حاضر به‌دنبال آن است تا به کمک استعاره (در این‌جا، استعاره تخت پروکروستس) یکی از دلایل اساسی بروز مساله خلاقیت و نوآوری در شرکت‌های بزرگ دولتی ایران را تبیین نماید.
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش به‌صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است. برای بررسی وضعیت موجود، با کمک صاحب‌نظران حوزه منابع انسانی و با استفاده از روش دلفی، پرسش‌نامه‌ای حاوی شش پرسش با طیف لیکرت طراحی شد. پرسش‌نامه‌ها میان کارشناسان و کارشناسان مسئول پنج شرکت دولتی بزرگ توزیع و در نهایت، 124 پرسش‌نامه مورد بررسی توصیفی قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که در سازمان‌های بزرگ دولتی ایران تخت پروکروستس تبدیل به میز کار در شرکت‌ها شده است؛ آزادی عمل برای ارایه ایده‌های خلاقانه و نوآورانه، امکان اجرای ایده‌های بدیع، استقبال از ایده‌های نو، ساختار مدیریتی حمایت‌گر، ارایه پاداش به ایده‌های جدید و در مجموع، رضایت از وضعیت کنونی جمله‌گی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
اصالت/ارزش افزوده علمی: به تاسی از علوم اجتماعی و به‌ویژه، رویکردهای ساختاردهی و حل مساله، معتقدیم شناخت مساله نخستین و مهم‌ترین گام در حل یک مساله است. بر این اساس، در این پژوهش استعاره تخت پروکروستس را برای شناخت مساله موجود معرفی کردیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Procrustes' bed metaphor; Understanding the problem of creativity and innovation in the human resources of Iran's state-owned enterprises

نویسندگان [English]

  • Mohsen Imeni 1
  • ali sorourkhah 2

1 Department of Accounting, Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran.

2 Department of Management, Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Creative and innovative human resources have a tremendous impact on the survival and improvement of the organization. Management has to pave the way for creativity and innovation. The current research seeks to explain one of the main reasons for the problem of creativity and innovation in Iran's big-size state-owned enterprises with the help of a metaphor (here, Procrustes' bed metaphor).

Methodology: This research has been done in a descriptive-survey way. A questionnaire containing six questions with a Likert scale was designed to investigate the current situation using the help of human resources experts and the Delphi method. Questionnaires were distributed among experts and experts in charge of five big-size state-owned companies, and finally, 124 questionnaires were analyzed descriptively.

Findings: The research findings show that in Iran's state-owned enterprises, the Procrustes bed has become a desk in companies; The freedom of action to present creative and innovative ideas, the possibility of implementing innovative ideas, welcoming new ideas, supportive management, offering rewards to new ideas, and overall, satisfaction with the current state are in an unfavorable situation.

Originality/Value: Following the social sciences and especially structuring and problem-solving approaches, we believe that knowing the problem is the first and most crucial step in solving a problem. Based on this, we introduced Procrustes' bed metaphor in this research to understand the existing problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphore
  • Human Recorse Management
  • State-owned Emterprises
  • Creativity
  • Innovation