نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

2 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران.

چکیده

هدف: سرمایه‌گذاران به‌طور قابل‌توجهی برای ریسک سقوط ارزش قایل هستند و ریسک سقوط را به‌عنوان یک عامل قیمت‌گذاری مهم در نظر می‌گیرند. تغییرات منفی قیمت هم تحت تاثیر توانایی مدیران در انتخاب استراتژی‌ها و قدرت اجرای مناسب عملیات شرکت می‌باشد؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه استراتژی تنوع‌بخشی شرکت و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر سستی عملیات و توانایی مدیریت طی سال‌های 1395 تا 1401 می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون چندمتغیره و اطلاعات مالی 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. رد یا اثبات فرضیه‌های پژوهش با به‌کارگیری روش‌های آماری مناسب در تعمیم نتایج استفاده شده است. داده‌های مالی در نرم‌افزار اکسل جهت تشکیل پایگاه داده‌ها جمع‌آوری ‌شده است و سپس با استفاده از نرم‌افزار ایویوز جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌اند.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد طبق فرضیه اول، استراتژی تنوع‌بخشی شرکت با ریسک سقوط قیمت سهام ارتباط منفی دارد. هم‌چنین طبق فرضیه دوم که بر سستی عملیاتی رابطه منفی بین استراتژی تنوع‌بخشی و ریسک سقوط قیمت سهام را تقویت می‌کند، تایید نمی‌شود و طبق فرضیه سوم، مبنی بر توانایی مدیریتی رابطه منفی بین استراتژی تنوع‌بخشی و ریسک سقوط قیمت سهام را تقویت می‌کند، تایید نمی‌شود.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: از جنبه نوآوری پژوهش می‌توان به این موارد اشاره کرد: اول نشان داد که عملیات متنوع شرکت‌ها هم‌چون عاملی برای کاهش ریسک سقوط آن‌ها عمل می‌کند، در نتیجه دلیل جدیدی را برای شرکت‌ها برای گسترش دامنه عملیاتی خود روشن می‌کند. علاوه بر این، نشان داد که اثربخشی تنوع با شواهد ارایه شده توسط ادبیات نظریه احتکار اخبار بد همراه است، یعنی این­که تنوع می‌تواند تاثیرات منفی اخبار بد را کاهش دهد. دوم، این مطالعه با پیشگامی در اکتشاف مربوط به ریسک سقوط در زمینه عملیات استراتژیک شرکت‌ها، به ادبیات ریسک سقوط کمک می‌کند. با چنین بینش‌هایی، راه جدیدی را برای تحقیقات آینده باز می‌نماید تا چگونگی کاهش ریسک سقوط از طریق طراحی استراتژیک عملیات و تولید شرکت‌ها بررسی شود. سوم، اجماع غالب در میان محققان مدیریت این است که تنوع از نظر عملکرد اقتصادی و کاهش ریسک دارای اهمیت است. یافته‌های این مطالعه، درک موجود از تنوع شرکت‌ها را بر ریسک سقوط ارتقا می‌دهند. چهارم، مطالعه حاضر مجموعه‌ای از عوامل زمینه‌ای را در نظر می‌گیرد که ارتباط اولیه را تعدیل می‌کند. این تجزیه‌وتحلیل، نگاه دقیقی به موارد احتمالی که بین تنوع و ریسک سقوط دخالت می‌کند، ارایه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Company's diversification strategy and crash risk stock prices emphasizing operational slack and management ability

نویسندگان [English]

  • Majid Moradi 1
  • Roqaye Talebi 1
  • Hamid Reza Pakdaman 2

1 Department of Accounting, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.

2 Department of Accounting, Tolo Mehr Institute of Higher Education, Qom, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Investors significantly value the risk of falling and consider the risk of falling as an important pricing factor. The negative price changes are also affected by managers' ability to choose strategies and properly implement the company's operations. Therefore, this research investigates the relationship between the company's diversification strategy and the risk of falling stock prices, emphasizing the weakness of operations and management's ability during the year 2016-2022.
Methodology: The multivariable regression method and the financial information of 129 companies admitted to the Tehran Stock Exchange have been used to test the research hypotheses. The research hypotheses were rejected or proved by applying appropriate statistical methods to generalize the results. The financial data was collected in Excel to form a database and then analyzed using Eviuse software to test the research hypotheses.
Findings: The research results showed that according to the first hypothesis, the company's diversification strategy has a negative relationship with the risk of falling stock prices, which is confirmed. Also, the second hypothesis that operational laxity strengthens the negative relationship between diversification strategy and the risk of falling stock prices is not confirmed. And according to the third hypothesis, management ability strengthens the negative relationship between diversification strategy and the risk of falling stock prices, not confirmed.
Originality/Value: From the aspect of research innovation, we can mention the following: first, it showed that the diverse operations of companies act as a factor in reducing the risk of their collapse, thereby clarifying a new reason for companies to expand their operational scope. Furthermore, it showed that the effectiveness of diversification is consistent with the evidence provided by the literature on bad news hoarding theory; that is, diversification can reduce the negative effects of bad news. It contributes to the fall risk literature. Such insights open a new avenue for future research to investigate how to reduce the risk of collapse through the strategic design of companies' operations and production. Third, the prevailing consensus among management scholars is that diversification is essential regarding economic performance and risk reduction. The findings of this study enhance the existing understanding of corporate diversification on bankruptcy risk. Fourth, the present study considers a set of contextual factors that moderate primary communication. This analysis provides a detailed look at the possible intervening factors between diversity and fall risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operational weakness
  • Management ability
  • Diversification strategy
  • Crash risk stock prices
[1]     Moradi, M., & Janatifar, H. (2014). Ranking of financial strategies based on linear goal programming and VIKOR. International journal of business management and economics, 1(1), 16–23.
[2]     Mordi, M. (2018). The role of organizational culture in the selection of financial strategies by financial managers. Accounting and auditing studies, 7(26), 77-92. (In Persian). https://www.iaaaas.com/article_98710_en.html?lang=fa
[3]     Moradi, M., Malekian, E., & Barzegar, G. (2022). Investigating the weak managers’ ethical behaviours on stock price crash risk and the financial reporting quality. International journal of nonlinear analysis and applications, 13(2), 535–547.
[4]     Hutton, A. P., Marcus, A. J., & Tehranian, H. (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of financial economics, 94(1), 67–86. DOI:10.1016/j.jfineco.2008.10.003
[5]     Habib, A., Hasan, M. M., & Jiang, H. (2018). Stock price crash risk: review of the empirical literature. Accounting and finance, 58, 211–251. DOI:10.1111/acfi.12278
[6]     Wood, L. C., Wang, J. X., Olesen, K., & Reiners, T. (2017). The effect of slack, diversification, and time to recall on stock market reaction to toy recalls. International journal of production economics, 193, 244–258. DOI:10.1016/j.ijpe.2017.07.021
[7]     Wang, Q., Shen, J., & Ngai, E. W. T. (2023). Does corporate diversification strategy affect stock price crash risk? International journal of production economics, 258, 108794. DOI:10.1016/j.ijpe.2023.108794
[8]     Kim, H., Hoskisson, R. E., & Wan, W. P. (2004). Power dependence, diversification strategy, and performance in keiretsu member firms. Strategic management journal, 25(7), 613–636. DOI:10.1002/smj.395
[9]     Morgan, N. A., & Rego, L. L. (2009). Brand portfolio strategy and firm performance. Journal of marketing, 73(1), 59–74.
[10]   Rabier, M. R. (2017). Acquisition motives and the distribution of acquisition performance. Strategic management journal, 38(13), 2666–2681. DOI:10.1002/smj.2686
[11]   Leland, H. E. (2007). Financial synergies and the optimal scope of the firm: Implications for mergers, spinoffs, and structured finance. Journal of finance, 62(2), 765–807. DOI:10.1111/j.1540-6261.2007.01223.x
[12]   Kim, J. B., Li, Y., & Zhang, L. (2011). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis. Journal of financial economics, 100(3), 639–662. DOI:10.1016/j.jfineco.2010.07.007
[13]   Chen, C., Kim, J. B., & Yao, L. (2017). Earnings smoothing: does it exacerbate or constrain stock price crash risk? Journal of corporate finance, 42, 36–54.
[14]   Jin, L., & Myers, S. C. (2006). R2 around the world: New theory and new tests. Journal of financial economics, 79(2), 257–292. DOI:10.1016/j.jfineco.2004.11.003
[15]   Callen, J. L., & Fang, X. (2017). Crash risk and the auditor–client relationship. Contemporary accounting research, 34(3), 1715–1750. DOI:10.1111/1911-3846.12311
[16]   Demerjian, P., Lewis-Western, M., & McVay, S. (2020). How does intentional earnings smoothing vary with managerial ability? Journal of accounting, auditing and finance, 35(2), 406–437. DOI:10.1177/0148558X17748405
[17]   Holcomb, T. R., Holmes, R. M., & Connelly, B. L. (2009). Making the most of what you have: Managerial ability as a source of resource value creation. Strategic management journal, 30(5), 457–485. DOI:10.1002/smj.747
[18]   Hendricks, K. B., Singhal, V. R., & Zhang, R. (2009). The effect of operational slack, diversification, and vertical relatedness on the stock market reaction to supply chain disruptions. Journal of operations management, 27(3), 233–246. DOI:10.1016/j.jom.2008.09.001
[19]   Clarke, J. E., Fee, C. E., & Thomas, S. (2004). Corporate diversification and asymmetric information: Evidence from stock market trading characteristics. Journal of corporate finance, 10(1), 105–129. DOI:10.1016/S0929-1199(02)00050-0
[20]   Raei, R., Namaki, A., & Askarirad, H. (2023). Decomposition of systemic risk and analysis of the relationships of its dimensions with the characteristics and financial performance of the banks listed in Tehran Stock Exchange (TSE). Journal of asset management and financing, 11(1), 1-28. (In Persian). https://amf.ui.ac.ir/article_27122.html?lang=en
[21]   Modi, S. B., & Mishra, S. (2011). What drives financial performance-resource efficiency or resource slack?: Evidence from U.S. based manufacturing firms from 1991 to 2006. Journal of operations management, 29(3), 254–273. DOI:10.1016/j.jom.2011.01.002
[22]   Demerjian, P., Lev, B., & McVay, S. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. Management science, 58(7), 1229–1248. DOI:10.1287/mnsc.1110.1487
[23]   Bamber, L. S., Jiang, J., & Wang, I. Y. (2010). What’s my style? The influence of top managers on voluntary corporate financial disclosure. Accounting review, 85(4), 1131–1162. DOI:10.2308/accr.2010.85.4.1131
[24]   Li, S., Lei, Q., & Ren, L. (2023). The increasing number of subsidiaries and stock price crash risk: evidence from the Chinese stock market. Pacific accounting review, 35(1), 105–125. DOI:10.1108/PAR-07-2021-0120
[25]   Aldoseri, M. M., & Albaz, M. M. (2023). CEOs’ managerial ability and stock market crash risk: empirical evidences from the business environment in Saudi Arabia. Information sciences letters, 12(4), 1815–1825. DOI:10.18576/isl/120407
[26]   He, F., Feng, Y., & Hao, J. (2022). Information disclosure source, investors’ searching and stock price crash risk. Economics letters, 210, 110202. DOI:10.1016/j.econlet.2021.110202
[27]   Jebran, K., Chen, S., & Zhang, R. (2022). Board social capital and stock price crash risk. Review of quantitative finance and accounting, 58(2), 499–540. DOI:10.1007/s11156-021-01001-3
[28]   Hasan, M. M., Taylor, G., & Richardson, G. (2022). Brand capital and stock price crash risk. Management science, 68(10), 7221–7247. DOI:10.1287/mnsc.2021.4197
[29]   Taheri, M., & Hadadi, N. (2022). The effect of free cash flows on stock crash risk with focused on the role of earnings smoothing. Journal of financial managment perspective, 12(40), 29-48. (In Persian). DOI:10.52547/jfmp.12.40.29
[30]   Piri, H., Samet, H., & Namifard Tehran, F. (2023). The adjusting effect of managers’ entrenchment on the relationship between business strategy and the stock price crash risk of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Islamic economics and banking, 11(41), 253-276. (In Persian). http://mieaoi.ir/article-1-1277-fa.html
[31]   Delshad, A., & Tehrani, R. (2019). Investigating the role of management characteristics on stock price crash risk in companies listed on Tehran Stock Exchange. Journal of financial management strategy, 7(27), 89122. (In Persian). https://jfm.alzahra.ac.ir/article_4817_en.html
[32]   Hajiha, Z., & Ranjbar Navi, R. (2018). The effect of business strategy and overvalued equities on stock price crash risk. Financial accounting research, 10(2), 45-64. (In Persian). https://far.ui.ac.ir/article_23065.html?lang=en
[33]   Hong, H., & Stein, J. C. (2003). Differences of opinion, short-sales constraints, and market crashes. Review of financial studies, 16(2), 487–525. DOI:10.1093/rfs/hhg006
[34]   Chari, M. D. R., Devaraj, S., & David, P. (2008). Research note - The impact of information technology investments and diversification strategies on firm performance. Management science, 54(1), 224–234. DOI:10.1287/mnsc.1070.0743
[35]   Dewan, S., Michael, S. C., & Min, C. K. (1998). Firm characteristics and investments in information technology: scale and scope effects. Information systems research, 9(3), 219–232. DOI:10.1287/isre.9.3.219
[36]   Sarlak, N., & Mirzaie, F. (2016). The relation between market competition and dividend policies. Journal of asset management and financing, 4(4), 45–60.