نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی این تحقیق ارایه مدل تدوین راهبرد مدیریت دانش بر مبنای راهبرد کسب‌وکار می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: در این تحقیق از ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی برای استخراج مولفه‌های کلیدی تدوین راهبرد دانش سازمان‌ها از روش‌های مصاحبه خبرگی و توصیفی تحلیل (کیفی) استفاده می‌شود و نیز جهت اعتبارسنجی مدل، روش‌های کمی و آماری بکار گرفته خواهد شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد به‌منظور تدوین مدل استراتژی دانشی، ازآنجاکه فرآیندهای مدیریت دانش در بستر سازمان انجام می‌شوند تحت تاثیر زمینه سازمان قرار دارند. زمینه سازمان شامل 1- توانمندسازهای مدیریت دانش نظیر عوامل سازمانی (مثل ساختار و فرهنگ) و تکنولوژی و 2- پیشران‌های مدیریت دانش نظیر راهبرد کسب‌وکار و منابع فکری سازمان است. هم‌چنین دانش و یادگیری می‌بایست از راهبرد کسب‌وکار سازمان حمایت کند.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: مرکز مدیریت دانش تاکنون بیشتر بر توانمندسازهای دانشی مانند ایجاد یک ساختار فرهنگی مناسب جهت خلق و اشتراک دانش و یا توسعه تکنولوژی‌هایی جهت تسهیل این امور بوده است و تاکید بسیار کمتری بر پیشران‌های مدیریت دانش مانند ماموریت و راهبرد سازمان واقع شده است، که این امر باعث می‌شود مدیریت دانش علی‌رغم آنکه در حوزه تعریف شده خود بسیار عالی عمل کند؛ اما نهایتا تاثیر مطلوب بر عملکرد سازمان نداشته باشد. ازاین‌رو هدف اصلی این تحقیق ارایه مدل تدوین راهبرد مدیریت دانش بر مبنای راهبرد کسب‌وکار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting the knowledge management strategcompilation model based on business strategy

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Zahedi

Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose:  The primary purpose of this manuscript is to present the knowledge management strategy compilation model based on Business strategy.
Methodology: This research uses quantitative and qualitative methods to extract the key components of the organization's knowledge strategy from descriptive and analytical (qualitative) methods. Quantitative and statistical methods will be used to validate the model.
Findings: The research results showed that to develop a knowledge strategy model since knowledge management processes are carried out in the organization's context, they are under the influence of the organization's background. The organization field includes 1) knowledge management enablers such as organizational factors (such as structure and culture) and technology, and 2) knowledge management drivers such as business strategy and intellectual resources of the organization. Also, knowledge and learning should support the organization's business strategy.
Originality/Value: The focus of knowledge management so far is more on knowledge enablers, such as Creating a suitable cultural structure for the creation and sharing of knowledge or the development of technologies to facilitate these matters, and much less emphasis on the drivers of knowledge management such as; the mission and strategy of the organization has been realized, which makes knowledge management, although it works very well in its defined area, ultimately does not have a favorable effect on the performance of the organization. This research aims to design a model to develop a knowledge strategy and establish the correct relationship between knowledge strategy and business strategy. Then, the validation of the model will be done by obtaining experts' opinions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge strategy
  • Business
  • Knowledge strengths and weaknesses
  • Knowledge opportunities and threats
[1]        Davenport, T. H., De Long, D. W., & Beers, M. C. (1998). Successful knowledge management projects. MIT sloan management review, 39(2), 43–57.
[2]        Akhavan, P. (2015). Knowledge management, delving into failure factors. Malik Ashtar University of Technology Publications. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/11133775/
[3]        Brown, R. B., & Guilding, C. (1993). Knowledge and the academic accountant: An empirical study. Journal of accounting education, 11(1), 1–13. DOI:10.1016/0748-5751(93)90015-B
[4]        Ghorbani, S., & Naghdi Khanachah, S. (2021). Providing a framework for knowledge sharing in knowledge-based organizations according to social capital indicators. Annals of management and organization research, 1(4), 271–284. DOI:10.35912/amor.v1i4.490
[5]        Achrol, R. S., & Kotler, P. (2022). Distributed marketing networks: The fourth industrial revolution. Journal of business research, 150, 515–527.
[6]        Piri, M., Zahedi, M. R., Vaziri Goodarzi, E., & Mohammadpanah, M. (2020). Proposing a model for dynamical computing the risk of knowledge domains in the organizational knowledge map. VINE journal of information and knowledge management systems, 51(2), 259–270. DOI:10.1108/VJIKMS-07-2019-0110
[7]     Adeyemi, I. O., Uzamot, W. O., & Temim, F. M. (2021). Knowledge transfer and use as predictors of law firm performance. International journal of knowledge management, 18(1), 1–17. DOI:10.4018/ijkm.291097
[8]     Roşu, S. M., Drǎgoi, G., & Guran, M. (2009). A knowledge management scenario to support knowledge applications development in small and medium enterprises. Advances in electrical and computer engineering, 9(1), 8–15. DOI:10.4316/aece.2009.01002
[9]     Walsh, J. N., & Lannon, J. (2023). Dynamic knowledge management strategy development in international non-governmental organisations. Knowledge management research and practice, 21(2), 229–240. DOI:10.1080/14778238.2020.1785348
[10]   Ghorbani, S., & Naghdi Khanachah, S. (2020). Investigating the reasons for failures and delays in R&D projects with the project management approach. Annals of management and organization research, 1(4), 319–334. DOI:10.35912/amor.v1i4.553
[11]   Zaragoza-Sáez, P. C., Claver-Cortés, E., Marco-Lajara, B., & Úbeda-García, M. (2023). Corporate social responsibility and strategic knowledge management as mediators between sustainable intangible capital and hotel performance. Journal of sustainable tourism, 31(4), 908–930. DOI:10.1080/09669582.2020.1811289
[12]   Mizobata, S., Nguyen, T. N. A., & Pham, Q. T. (2020). The impacts of organizational culture on knowledge transfer between Japanese managers and Vietnamese employees in Japanese enterprises. KIER discussion paper, 1030, 1–22.
[13]   Zack, M. H. (1999). Managing codified knowledge. Sloan management review, 40(4), 45–58. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=2107644&lang=es&site=ehost-live
[14]   Kasten, J. (2011). Knowledge strategy and its influence on knowledge organization. Nasko, 1(1), 100. DOI:10.7152/nasko.v1i1.12838
[15]   Zahedi, M., Akhavan, P., & Naghdi Khanachah, S. (2022). Evaluation of knowledge sharing and its role in organisational innovation using structural equation modelling: a case study of Civil Aviation Organisation. Technology analysis and strategic management, 36(4), 692–706. DOI:10.1080/09537325.2022.2051475
[16]   Agrawal, A., & Mukti, S. K. (2020). Knowledge management & It’s origin, success factors, planning, tools, applications, barriers and enablers: A review. International journal of knowledge management, 16(1), 43–82. DOI:10.4018/IJKM.2020010103
[17]   Akhavan, P., Zahedi, M. R., Dastyari, A., & Abasaltian, A. (2014). The effect of organizational culture, leadership style on knowledge management in selected research organizations. International journal of scientific management & development, 2(9), 432–440. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=98547977&lang=es&site=ehost-live
[18]   Malhotra, Y. (2004). Why knowledge management systems fail: enablers and constraints of knowledge management in human enterprises. Handbook on knowledge management 1, 577–599. DOI:10.1007/978-3-540-24746-3_30
[19]   Morgan, N. A., Zou, S., Vorhies, D. W., & Katsikeas, C. S. (2003). Experiential and informational knowledge, architectural marketing capabilities, and the adaptive performance of export ventures: a cross-national study. Decision sciences, 34(2), 287–321. DOI:10.1111/1540-5915.02375
[20]   Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2007). The knowledge-creating company. Harvard business review, 85(7/8), 162–172.
[21]   Mursitama, T. N., Simatupang, B., Bandur, A., & others. (2022). The importance of interfirm networks in enhancing innovation capability and exporting in high-tech industry. HighTech and innovation journal, 3, 52–64.
[22]   Grayson, C. J., & O’dell, C. (2011). If only we knew what we know: the transfer of internal knowledge and best practi. Simon and Schuster.
[23]   Jarrahi, M. H., Askay, D., Eshraghi, A., & Smith, P. (2023). Artificial intelligence and knowledge management: A partnership between human and AI. Business horizons, 66(1), 87–99. DOI:10.1016/j.bushor.2022.03.002
[24]   Sveiby, K. E. (1998). Wissenskapital - das unentdeckte vermögen : immaterielle unternehmenswerte aufspüren, messen und steigern. Mi-Verlag.
[25]   Zahedi, M. R., & Papoli, S. (2018). Studying the relationship between the knowledge management processes and intellectual capital in a knowledge-based research center. International journal of research in business, 5(12), 1–19. http://ijrbsm.org/papers/v5-i12/1.pdf
[26]   Zahedi, M. R., & Naghdi Khanachah, S. (2021). The effect of knowledge management processes on organizational innovation through intellectual capital development in Iranian industrial organizations. Journal of science and technology policy management, 12(1), 86–105. DOI:10.1108/JSTPM-11-2019-0113
[27]   Zahedi, M. (2020). Intellectual capital from basics to function. Malik Ashtar University of Technology Publications. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/11672276/
[28]   Johnson, W. H. a. (2002). Leveraging intellectual capital through product and process management of human capital. Journal of intellectual capital, 3(4), 415–429. DOI:10.1108/14691930210448323
[29]   Bierly III, P. (1970). Development of a generic knowledge strategy typology. Journal of business strategies, 16(1), 1–26. DOI:10.54155/jbs.16.1.1-26
[30]   Buckley, P. J., & Carter, M. J. (2004). A formal analysis of knowledge combination in multinational enterprises. Journal of international business studies, 35(5), 371–384. DOI:10.1057/palgrave.jibs.8400095
[31]   Akhavan, P., Zahedi, M. R., & Najmi, A. (2010). Knowledge management critical success factors in automotive supply chain. Farda management magazine, 26(10), 77-100. (In Persian). https://ensani.ir/fa/article/download/285962
[32]   Kasten, J. E. (2012). Knowledge strategy: its mitigating effects on the organization. International journal of strategic information technology and applications (IJSITA), 3(1), 1–14.