نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

هدف: هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل تدوین راهبرد مدیریت دانش بر مبنای راهبرد کسب‌ وکار می باشد.

روش‌شناسی پژوهش: در این تحقیق از ترکیبی از روش های کمّی و کیفی برای استخراج مؤلفههای کلیدی تدوین راهبرد دانش سازمانها از روش های مصاحبه خبرگی و توصیفی تحلیل (کیفی) استفاده میشودو نیز جهت اعتبارسنجی مدل روشهای کمّی و آماری بکار گرفته خواهد شد. .

یافته‎ها: نتایج تحقیق نشان داد، بمنظور تدوین مدل استراتژی دانشی، از آنجا که فرآیندهای مدیریت دانش در بستر سازمان انجام می شوند تحت تأثیر زمینه سازمان قرار دارند. زمینه سازمان شامل؛ 1- توانمندسازهای مدیریت دانش نظیر عوامل سازمانی( مثل ساختار و فرهنگ) و تکنولوژی، و 2- پیشرانهای مدیریت دانش نظیر راهبرد کسب و کار و منابع فکری سازمان است. همچنین دانش و یادگیری می بایست از راهبرد کسب و کار سازمان حمایت کند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: تمرکز مدیریت دانش تاکنون بیشتر بر توانمندسازهای دانشی مانند؛ ایجاد یک ساختار فرهنگی مناسب جهت خلق و اشتراک دانش و یا توسعه تکنولوژیهایی جهت تسهیل این امور بوده است و تأکید بسیار کمتری بر پیشرانهای مدیریت دانش مانند؛ مأموریت و راهبرد سازمان واقع شده است، که این امر باعث می شود مدیریت دانش علی رغم آنکه در حوزه تعریف شده خود بسیار عالی عمل کند اما نهایتا تأثیر مطلوب بر عملکرد سازمان نداشته باشد.از این رو هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل تدوین راهبرد مدیریت دانش بر مبنای راهبرد کسب‌ وکار می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting the knowledge management strategCompilation model based on Business strategy

نویسنده [English]

  • mohammad reza zahedi

Associate Professor of Malek Ashtar University of Technology

چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this manuscript is Presenting the knowledge management strategy Compilation model based on Business strategy’

Methodology: In this research, a combination of quantitative and qualitative methods is used to extract the key components of the organization's knowledge strategy from descriptive and analytical (qualitative) methods. Quantitative and statistical methods will be used to validate the model.

Findings: The results of the research showed that, in order to develop a knowledge strategy model, since knowledge management processes are carried out in the context of the organization, they are under the influence of the organization's background. Organization field including; 1- Knowledge management enablers such as organizational factors (such as structure and culture) and technology, and 2- Knowledge management drivers such as business strategy and intellectual resources of the organization. Also, knowledge and learning should support the organization's business strategy.

Originality/Value: The focus of knowledge management so far is more on knowledge enablers such as; Creating a suitable cultural structure for the creation and sharing of knowledge or the development of technologies to facilitate these matters, and much less emphasis on the drivers of knowledge management such as; The mission and strategy of the organization has been realized, which makes knowledge management, although it works very well in its defined area, but ultimately does not have a favorable effect on the performance of the organization. The purpose of this research is to design a model to develop a knowledge strategy and to establish the correct relationship between knowledge strategy and business strategy, and then the validation of the model will be done by obtaining experts' opinions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge strategy
  • business
  • knowledge strengths and weaknesses
  • knowledge opportunities and threats