نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22105/imos.2023.403575.1304

چکیده

هدف: به دلیل افزایش فشارهای زیست‌محیطی، نوآوری سبز به یکی از ابزارهای استراتژیک مهم در جهت توسعه پایدار در صنایع تبدیل شده است. نوآوری می‌تواند باعث رشد توان رقابتی، افزایش بهره‌­وری و ثروت اقتصادی کشورها شود. هم‌چنین به کاهش ضایعات و آسیب‌های زیست‌محیطی زمین، ارایه محصولات و خدمات بهتر و با قیمت مناسب‌تر و ایجاد شغل مناسب برای افراد کمک کند.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شیوه‌های نوآوری سبز بر توان رقابتی صورت گرفته است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و بر مبنای روش از پژوهش‌های توصیفی-پیمایشی بوده است. جامعه آماری موردنظر، کارکنان شرکت عارف دارو اصفهان می‌باشد. نمونه آماری این پژوهش 92 نفر از کارکنان این شرکت با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس برآورد شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد بود که پیش از توزیع، روایی آن از طرق روایی محتوی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه‌و‌تحلیل داده­ا از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است.
یافته‌ها: بر اساس نتایج به‌دست آمده، نوآوری سبز در طراحی بر توان رقابتی شرکت عارف دارو تاثیر دارد. بر این اساس و با توجه به فشارهای اجتماعی و نهادهای مردمی و هم‌چنین دولت‌ها، شرکت‌ها بایستی نوآوری سبز را در سازمان تقویت نمایند و بر آن تمرکز ویژه‌ای نمایند.
اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به فشارهای اجتماعی و نهادهای مردمی و هم‌چنین دولت‌ها، شرکت‌ها بایستی نوآوری سبز را در سازمان تقویت نمایند و بر آن تمرکز ویژه‌ای نمایند و برای پیشرفت پایدار و کسب مزیت رقابتی بر سبز بودن به‌عنوان یک ویژگی موثر تمرکز نمایند. هدف این مطالعه پر کردن شکاف تحقیقاتی در مورد تاثیر نوآوری سبز و توان رقابتی در بازار در حال ظهور است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of green innovation practices on competitiveness (case study: Aref Daroo Co.)

نویسندگان [English]

  • Parvin Pourkermanian 1
  • Sanaz Shafiee 2
  • Maryam Haerinasab 3

1 Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Department of Information Technology Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.

3 Department of Biology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Due to increasing environmental pressures, green innovation has become one of the important strategic tools for sustainable development in industries. Innovation can increase competitiveness, productivity and economic wealth of countries. It also helps to reduce waste and environmental damage to the earth, provide better products and services at a more reasonable price, and create suitable jobs for people. Therefore, the current research has been conducted with the aim of investigating the effect of green innovation methods on competitive power.
Methodology: In terms of purpose, this research was applied and based on the method of descriptive-survey research. The statistical population in question is the employees of Aref Daru Isfahan company. The statistical sample of this research was estimated to be 92 employees of this company using available sampling method. The data collection tool was a standard questionnaire, before distribution, its validity was confirmed through content validity and its reliability through Cronbach's alpha coefficient. Structural equation modeling and SmartPLS software were used to analyze the data.
Findings: Based on the obtained results, green innovation in design has an effect on the competitiveness of Aref Daru company. Based on this and according to social pressures and popular institutions as well as governments, companies should strengthen green innovation in the organization.
Originality/Value: According to the social pressures and public institutions as well as governments, companies should strengthen green innovation in the organization and focus on it and focus on being green as an effective feature for sustainable development and competitive advantage. In this regard, it is important to examine the different areas where green innovation can increase the competitiveness of organizations. The purpose of this study is to fill the research gap on the impact of green innovation and competitiveness in the emerging market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • Green innovation
  • Green management
  • Sustainable development
[1]   Chiou, T. Y., Chan, H. K., Lettice, F., & Chung, S. H. (2011). The influence of greening the suppliers and green innovation on environmental performance and competitive advantage in Taiwan. Transportation research part E: logistics and transportation review, 47(6), 822–836. DOI:10.1016/j.tre.2011.05.016
[2]   Singh, S. K., Giudice, M. Del, Chierici, R., & Graziano, D. (2020). Green innovation and environmental performance: the role of green transformational leadership and green human resource management. Technological forecasting and social change, 150, 119762. DOI:10.1016/j.techfore.2019.119762
[3]   Albort-Morant, G., Leal-Millán, A., & Cepeda-Carrión, G. (2016). The antecedents of green innovation performance: a model of learning and capabilities. Journal of business research, 69(11), 4912–4917.
[4]   Gunasekaran, A., & Spalanzani, A. (2012). Sustainability of manufacturing and services: investigations for research and applications. International journal of production economics, 140(1), 35–47. DOI:10.1016/j.ijpe.2011.05.011
[5]   Soto-Acosta, P., Del Giudice, M., & Scuotto, V. (2018). Emerging issues on business innovation ecosystems: the role of information and communication technologies (ICTs) for knowledge management (KM) and innovation within and among enterprises. Baltic journal of management, 13(3), 298–302. DOI:10.1108/BJM-07-2018-398
[6]   Hakkak, M., & Rahimiaghdam, S. (2015). The role of organizational spirituality in creation of sustainable competitive advantage. Organizational culture management, 13(2), 463–486. (In Persian). https://jomc.ut.ac.ir/article_54110_en.html
[7]   Akbari, M., & Esmailzadeh, M. (2012). The effect of dynamic capabilities in creation of competitive advantage. Journal of business management perspective, 12(16), 107–122. (In Persian).  https://jbmp.sbu.ac.ir/article_95186.html?lang=en
[8]   Sellitto, M. A. (2018). Assessment of the effectiveness of green practices in the management of two supply chains. Business process management journal, 24(1), 23–48. DOI:10.1108/BPMJ-03-2016-0067
[9]   Dorostkar Ahmadi, N., Malek Akhlagh, E., & Mehdi Zadeh, M. (2014). Providing a model for explanation the impact of resource strategic management on competitive advantage of mass production firms of housing and construction in Guilan province: investigation mediating role of creativity and innovation. Iranian journal of management sciences, 9(33), 69–96. (In Persian). http://journal.iams.ir/article_180_cdaf7b4cfc413466494d921e6418cc44.pdf
[10] Ojo, A. O., Tan, C. N. L., & Alias, M. (2022). Linking green HRM practices to environmental performance through pro-environment behaviour in the information technology sector. Social responsibility journal, 18(1), 1–18. DOI:10.1108/SRJ-12-2019-0403
[11]   Hameed, Z., Khan, I. U., Islam, T., Sheikh, Z., & Naeem, R. M. (2020). Do green HRM practices influence employees’ environmental performance? International journal of manpower, 41(7), 1061–1079.
[12]   Agrawal, R., Agrawal, S., Samadhiya, A., Kumar, A., Luthra, S., & Jain, V. (2023). Adoption of green finance and green innovation for achieving circularity: an exploratory review and future directions. Geoscience frontiers, 101669. DOI:10.1016/j.gsf.2023.101669
[13]   Luo, S., Yimamu, N., Li, Y., Wu, H., Irfan, M., & Hao, Y. (2023). Digitalization and sustainable development: How could digital economy development improve green innovation in China? Business strategy and the environment, 32(4), 1847–1871. DOI:10.1002/bse.3223
[14]   Muwaffaq Helmi, W., & Erna Widiastuty. (2023). Effect of green innovation and green process innovation on firm performance. Jurnal riset akuntansi aksioma, 22(1), 55–69. DOI:10.29303/aksioma.v22i1.203
[15]   Malik, F., Wang, F., Li, J., & Naseem, M. A. (2023). Impact of environmental disclosure on firm performance: the mediating role of green innovation. Revista de contabilidad-spanish accounting review, 26(1), 14–26. DOI:10.6018/rcsar.407921
[16]   Junaid, M., Zhang, Q., & Syed, M. W. (2022). Effects of sustainable supply chain integration on green innovation and firm performance. Sustainable production and consumption, 30, 145–157. DOI:10.1016/j.spc.2021.11.031
[17]   Wang, N., Zhang, S. J., & Wang, W. (2022). Impact of environmental innovation strategy on green competitiveness: evidence from China. International journal of environmental research and public health, 19(10), 5879.
[18]   Richardson, J., Millage, P., Millage, J., & Lane, S. (2014). The effects of culture on leadership styles in China, Germany and Russia. Journal of technology management in china, 9(3), 263–273. DOI:10.1108/jtmc-08-2014-0047
[19]   Tseng, M. L., Wang, R., Chiu, A. S. F., Geng, Y., & Lin, Y. H. (2013). Improving performance of green innovation practices under uncertainty. Journal of cleaner production, 40, 71–82. DOI:10.1016/j.jclepro.2011.10.009
[20]   Cheng, C. C. J., Yang, C. L., & Sheu, C. (2014). The link between eco-innovation and business performance: a Taiwanese industry context. Journal of cleaner production, 64, 81–90. DOI:10.1016/j.jclepro.2013.09.050
[21]   Ar, I. M. (2012). The impact of green product innovation on firm performance and competitive capability: the moderating role of managerial environmental concern. Procedia-social and behavioral sciences, 62, 854–864. DOI:10.1016/j.sbspro.2012.09.144
[22]   Machiba, T. (2011). Eco-innovation for enabling resource efficiency and green growth: development of an analytical framework and preliminary analysis of industry and policy practices. In International economics of resource efficiency: eco-innovation policies for a green economy (pp. 371–394). Springer.
[23]   Seman, N. A. A., Zakuan, N., Jusoh, A., Arif, M. S. M., & Saman, M. Z. M. (2012). The relationship of green supply chain management and green innovation concept. Procedia-social and behavioral sciences, 57, 453–457. DOI:10.1016/j.sbspro.2012.09.1211
[24]   Yin, S., & Yu, Y. (2022). An adoption-implementation framework of digital green knowledge to improve the performance of digital green innovation practices for industry 5.0. Journal of cleaner production, 363, 132608. DOI:10.1016/j.jclepro.2022.132608
[25]   Yuan, L., Zhongfeng, S., & Yi, L. (2010). Can strategic flexibility help firms profit from product innovation? Technovation, 30(5–6), 300–309. DOI:10.1016/j.technovation.2009.07.007
[26]   Lin, R. J., Tan, K. H., & Geng, Y. (2013). Market demand, green product innovation, and firm performance: Evidence from Vietnam motorcycle industry. Journal of cleaner production, 40, 101–107.
[27]   Ren, T. (2009). Barriers and drivers for process innovation in the petrochemical industry: a case study. Journal of engineering and technology management, 26(4), 285–304. DOI:10.1016/j.jengtecman.2009.10.004
[28]   Wang, J. (2011). Discussion on the relationship between green technological innovation and system innovation. Energy procedia, 5, 2352–2357. DOI:10.1016/j.egypro.2011.03.404
[29]   Sivakumar, R., Kannan, D., & Murugesan, P. (2015). Green vendor evaluation and selection using AHP and Taguchi loss functions in production outsourcing in mining industry. Resources policy, 46, 64–75. DOI:10.1016/j.resourpol.2014.03.008
[30]   Gilg, A., Barr, S., & Ford, N. (2005). Green consumption or sustainable lifestyles? Identifying the sustainable consumer. Futures, 37(6), 481–504. DOI:10.1016/j.futures.2004.10.016
[31]   Hajipour, B., & Momeni, M. (2008). Recognizing resource-based approach to organizational resources and constant competitive advantage (case study: Saran Manufacturing Co.). Strategic management thought, 3(1), 77–102. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/129900/fa
[32]   Jeyavelu, S. (2007). Organizational identity and sustainable competitive advantage: combining resource based view and configuration approach. International journal of management practices & contemporary thoughts, 2(4), 80–88. https://www.semanticscholar.org/paper/Organizational-Identity-and-Sustainable-Competitive-Jeyavelu/5b14fd8a712eac756aafec545bfb3bc4edbf2ab6
[33]   Attaran, J., Divandari, A., & Adinov, H. (2012). A resource based view to identifying the influential factors in sustainable competitive advantage of banking service in Bank Mellat. Journal of business management, 4(2), 91–112. (In Persian). https://jibm.ut.ac.ir/article_29185_0.html?lang=en
[34]   Albitar, K., Borgi, H., Khan, M., & Zahra, A. (2023). Business environmental innovation and CO2 emissions: the moderating role of environmental governance. Business strategy and the environment, 32(4), 1996–2007.
[35]   Chen, Y. S., Lai, S. B., & Wen, C. T. (2006). The influence of green innovation performance on corporate advantage in Taiwan. Journal of business ethics, 67(4), 331–339. DOI:10.1007/s10551-006-9025-5
[36]    Chen, Y. S., Chang, T. W., Lin, C. Y., Lai, P. Y., & Wang, K. H. (2016). The influence of proactive green innovation and reactive green innovation on green product development performance: the mediation role of green creativity. Sustainability (Switzerland), 8(10), 966. DOI:10.3390/su8100966
[37]    Brunel, C. (2019). Green innovation and green imports:links between environmental policies, innovation, and production. Journal of environmental management, 248, 109290. DOI:10.1016/j.jenvman.2019.109290
[38]    Lin, W. L., Ho, J. A., Sambasivan, M., Yip, N., & Mohamed, A. Bin. (2021). Influence of green innovation strategy on brand value: the role of marketing capability and R&D intensity. Technological forecasting and social change, 171, 120946. DOI:10.1016/j.techfore.2021.120946
[39]    Ardyan, E., Nurtantiono, A., Istiyanto, B., & Rahmawan, G. (2017). Green innovation capability as driver of sustainable competitive advantages and smes marketing performance. Technology, 8(8), 1114–1122.
[40]    Padilla-Lozano, C. P., & Collazzo, P. (2022). Corporate social responsibility, green innovation and competitiveness – causality in manufacturing. Competitiveness review, 32(7), 21–39. DOI:10.1108/CR-12-2020-0160
[41]    Borsatto, J. M. L. S., & Amui, L. B. L. (2019). Green innovation: Unfolding the relation with environmental regulations and competitiveness. Resources, conservation and recycling, 149, 445–454.
[42]    Liu, S., Xu, R., & Chen, X. (2021). Does green credit affect the green innovation performance of high-polluting and energy-intensive enterprises? Evidence from a quasi-natural experiment. Environmental science and pollution research, 28(46), 65265–65277. DOI:10.1007/s11356-021-15217-2
[43]    Shahzad, M., Qu, Y., Rehman, S. U., & Zafar, A. U. (2022). Adoption of green innovation technology to accelerate sustainable development among manufacturing industry. Journal of innovation and knowledge, 7(4), 100231. DOI:10.1016/j.jik.2022.100231
[44]    Andrew, L., & Razjoo, R. (2021). Examining the role of green innovation, green transformational leadership, green human resource management on environmental performance. Research progress and excellence, 4(1). https://ensani.ir/fa/article/465586/
[45]    Moradi, Kh., Biranvand, F., Hossein Alizadeh, S., Jafari, M. (2021). The effect of green organizational culture on green performance and competitive advantage with the mediating role of green innovation in iranian insurance [presentation]. The 7th international conference on sustainable development techniques in management and industrial engineering with the approach of recognizing permanent challenges. https://civilica.com/doc/1251009/
[46]    Jahangiri Sabzkoh, H.,& Karimi, O. (2020). Investigating the impact of organizational readiness and green innovation on cultural performance through the mediation of competitive advantage [presentation]. The first national conference of management and tourism industry. https://civilica.com/doc/1161768/
[47]    Tayaran, Sh., Tootian Isfahani, S., & Mohammadi, A. (2020). The effect of green innovation and innovation culture on the financial performance of the organization according to the role of environmental performance. Journal andisheh amad, 19(73), 103–120. https://www.sid.ir/paper/375725/en
[48]    Guo, M., Wang, H., & Kuai, Y. (2023). Environmental regulation and green innovation: evidence from heavily polluting firms in China. Finance research letters, 53, 103624. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103624
[49]    Nuryakin, N., & Maryati, T. (2022). Do green innovation and green competitive advantage mediate the effect of green marketing orientation on SMEs’ green marketing performance? Cogent business and management, 9(1), 2065948. DOI:10.1080/23311975.2022.2065948
[50]    Zameer, H., Wang, Y., Yasmeen, H., & Mubarak, S. (2022). Green innovation as a mediator in the impact of business analytics and environmental orientation on green competitive advantage. Management decision, 60(2), 488–507. DOI:10.1108/MD-01-2020-0065
[51]    Zhang, W., Xu, F., & Wang, X. (2020). How green transformational leadership affects green creativity: Creative process engagement as intermediary bond and green innovation strategy as boundary spanner. Sustainability (Switzerland), 12(9), 3841. DOI:10.3390/su12093841
[52]    Sobaih, A. E. E., Hasanein, A., & Elshaer, I. (2020). Influences of green human resources management on environmental performance in small lodging enterprises: the role of green innovation. Sustainability, 12(24), 10371. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10371
[53]    Sellitto, M. A., Camfield, C. G., & Buzuku, S. (2020). Green innovation and competitive advantages in a furniture industrial cluster: a survey and structural model. Sustainable production and consumption, 23, 94–104.
[54]    Sellitto, M. A., & Hermann, F. F. (2019). Influence of green practices on organizational competitiveness: a study of the electrical and electronics industry. EMJ - engineering management journal, 31(2), 98–112.
[55]    Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39–50.
[56]    Davari, A.,& Rezazadeh, A. (2018). Structural equation modeling with PLS software. Jihad University Publication. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/