نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران ایران.

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22105/imos.2023.385776.1262

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تحلیل تأثیر تمایز ساختاری و روابط بین سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی محتوای سازمانی به منظور افزایش عملکرد سازمانی می‌باشد.

روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 250 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام را شامل می‌شود. که با استفاده از فرمول کوکران 150 نفرانتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ها، پرسش‌نامه‌های استانداری است که در این زمینه وجود دارند. روایی و پایایی پرسش‌نامه‌ها نیز حاکی از آن هستند که ابزارهای اندازه‏گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند.

یافته‎ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیات توسط نرم‌افزار SMART-PLS و با استفاده از آماره آزمون t و ضرایب مسیر (β)، نشان داد که تمایز ساختاری بر بستر سازمانی و دوسوتوانی سازمان به ترتیب دارای اثرمستقیم، معنادار و متوسط؛ اثر مستقیم و غیرمستقیم و معنادار و متوسط می‌باشد. همچنین روابط بین سازمانی بر بستر سازمانی و دوسوتوانی سازمانی سازمان به ترتیب دارای اثرمستقیم، معنادار و متوسط؛ اثر مستقیم و غیرمستقیم و معنادار و متوسط می‌باشد. همچنین بستر سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی اثر مستقیم، معنادار و متوسط و نهایتا دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد سازمانی اثرمستقیم، معنادار و متوسط دارد. در آخر نیز، نقش میانجی بستر به تایید رسید.

اصالت/ارزش افزوده علمی: بر اساس نتایج، مدیران و تصمیم گیرندگان اداره مذبور، به منظور افزایش عملکرد سازمانی‌اش می‌توانند به نقش دوستوانی سازمانی توجه کنند، البته در این میان بایستی بتوانند به نقش مستقیم و غیرمستثیم متغیرهای همچون تمایز ساختاری و روابط بین سازمانی و همچنین بستر سازمانی توجه کنند. چرا این متغیرها خواهند توانست اثر معناداری بر دوسوتوانی سازمانی به منظور افزایش عملکرد سازمانی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the effect of structural differentiation and inter-organizational relations on organizational ambidexterity with an emphasis on the mediating role of organizational platform in order to increase organizational performance

نویسندگان [English]

  • Peyman Akbari 1
  • Ali Karimi 2
  • Ibrahim Aeini 3

1 Assistant Professor of Public Management , Department, Payame Noor University Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.

3 Master of Public Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to analyze the effect of structural differentiation and inter-organizational relations on organizational ambidexterity, emphasizing the mediating role of organizational content in order to increase organizational performance

Methodology: The current research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature and method. The statistical population of this research includes 250 employees of the General Department of Sports and Youth of Ilam Province. 150 people were selected using Cochran's formula. The data collection tool is the governor's questionnaires that exist in this field. The validity and reliability of the questionnaires also indicate that the measurement tools have good validity and reliability

Findings: The results of hypothesis testing by SMART-PLS software and using t-test statistics and path coefficients (β) showed that the structural differentiation on the organizational content and organizational ambidexterity has a direct, significant and medium effect, respectively; The direct and indirect effect is significant and average. Also, inter-organizational relations have a direct, significant, and moderate effect on the organizational content and organizational ambidexterity, respectively; The direct and indirect effect is significant and moderate. Also, the organizational content has a direct, significant and moderate effect on organizational ambidexterity, and finally, organizational ambidexterity has a direct, significant and moderate effect on organizational performance. Finally, the mediating role of organizational content was confirmed. .

Originality/Value: Based on the results, the managers and decision makers of the said office can pay attention to the role of organizational ambidexterity in order to increase its organizational performance, of course, they should be able to directly and indirectly consider the role of variables such as structural differentiation, inter-organizational & organizational content Pay attention. Why these variables can have a significant effect on organizational ambidexterity in order to increase organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • differentiation
  • inter-organizational relations
  • organizational Organizational platform
  • organizational ambidexterity
  • organizational performance