نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.22105/imos.2021.295335.1140

چکیده

هدف: با بررسی های صورت گرفته در خصوص مگا پروژه های کشور، یکی از عوامل اصلی عدم موفقیت را می توان در مدیریت پروژه آنها جست و جو نمود. پروژه های طراحی و ساخت هواپیماهای مدرن جزء پروژه های پیچیده و به عنوان مگاپروژه شناخته می شود. در این تحقیق یک الگوی برای مدیریت مگاپروژه های پیچیده در این صنعت ارائه شده است.
روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع تحقیقات ترکبی(کیفی – کمی ) می باشد و برای این منظور ضمن مصاحبه با خبرگان حوزه هوایی، ویژگی های مگاپروژه های هوایی شناسایی و توسط نرم افزار MAXQDA2020 کد گذاری و سپس شاخص های شناسایی شده طی پرسشنامه از خبرگان مرتبط با پروژه های هوایی و با استفاده از نرم افزار SMARTPLS3 ، دسته بندی و رتبه بندی مولفه ها و شاخص ها صورت گرفت.
یافته ها: در این رابطه الگوی طراحی شده دارای دو بعد به عنوان ویژگی ها و مدیریت مگاپروژه و 10 مولفه اصلی و 40 شاخص تقسیم بندی و رتبه بندی شد. در نهایت مهم ترین مولفه اصلی، مدیریت راهبرد شناخته شد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش با توجه به اهمیت پروژه های هوایی و این که کشور به سمت طراحی و ساخت پرنده های بومی رفته و چندین پروژه نیز در این عرصه تعریف و به سرانجام رسیده است ویژگی های مگا پروژه های پیچیده در صنعت طراحی و ساخت هواپیما را تعیین و الگویی مناسب برای ارزیابی مدیریت مگاپروژه های پیچیده در صنعت طراحی و ساخت هواپیما را برای اولین بار طراحی نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a pattern for managing complex mega-projects in the aircraft design and construction industry

نویسندگان [English]

  • Saeed Abdollahi Khoshmardan 1
  • Manochehr Manteghi 2
  • Abbas Khamseh 3

1 PhD candidate

2 Department of Industrial Engineering and Management, Maleke Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

Purpose: With the researches done on the mega projects of the country, one of the main factors of failure can be sought in their project management. Modern aircraft design and construction projects are complex projects known as megaprojects. In this research, a model for managing complex megaprojects in this industry is presented.
Methodology: This research is a type of combined research (qualitative-quantitative) and for this purpose, while interviewing aviation experts, the features of aerial mega projects are identified and coded by MAXQDA2020 software and then the indicators identified in a questionnaire from experts related to the project. Using SMARTPLS3 software, classification and ranking of components and indicators were performed.
Findings: In this regard, the designed model has two dimensions as features and management of the megaproject and 10 main components and 40 indicators were classified and ranked. Finally, the most important main component was strategy management.
Originality/Value: In this study, considering the importance of aerial projects and the fact that the country has moved towards the design and construction of native birds and several projects in this field have been defined and completed, the characteristics of complex mega projects in the aircraft design and construction industry are determined. And has designed for the first time an appropriate model for evaluating the management of complex megaprojects in the aircraft design and construction industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Megaproject
  • complexity
  • project management
  • megaproject management