نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام رضا،مشهد، ایران.

2 گروه حسابداری،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

10.22105/imos.2023.362194.1251

چکیده

هدف: معمولاً سرمایه‌گذاران نسبت به ریسک واکنش نشان داده و معیارهای ریسک بر تصمیم‌های سرکایه گذاری آنها، تأثیر می‌گذارد. استمرار معاملات سهام برای سرمایه‌گذاران نیز اهمیت شایانی می‌تواند داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر بدنبال بررسی تاثیر معیارهای ریسک بر استمرار معاملات شرکت های بورسی با تاکید بر اثر بخشی مدیریت ریسک می باشد. امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی، بازار های مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آنها، مهمترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب ازامکانات مالی می باشد. در جامعه امروز اطلاعات نقش مهمی در زندگی انسان ها ایفا می کنند و هرچه قدر جامعه پیشرفته تر باشد از اطلاعات بیشتر و بهتر استفاده می نماید. از دلایل پیشرفت در جوامع توسعه یافته استفاده بهینه و مؤثر از اطلاعات می باشد. محصول نهایی فرآیند حسابداری، ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان مختلف اعم از استفاده کنندگان داخلی و استفاده کنندگان خارج از شرکت، در قالب گزارش های حسابداری است
روش شناسی پژوهش: بدین منظور، جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و اطلاعات مالی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1399 استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های به دست آمده حاکی از وجود رابطه معکوس و معناداری بین معیار ریسک‌ سیستماتیک، ریسک مالی،ریسک بحران مالی و ریسک قیمت سهام بر استمرار معاملات شرکت بود.
اصالت/ارزش افزوده علمی: براساس نتایج پژوهش مدیریت ریسک بر رابطه ریسک سیستماتیک، ریسک مالی و ریسک قیمت سهام با استمرار معاملات شرکت تاثیرمعنادار و مستقیم داشته اما اثر بخشی مدیریت ریسک بر رابطه ریسک بحران مالی و استمرار معاملات تایید نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of risk criteria on the continuity of transactions of companies listed on the Tehran Stock Exchange, emphasizing the effective role of risk management

نویسندگان [English]

  • Elahe Kharaziyan Motlagh 1
  • Seyed Hesam Vaghfi 2

1 Department of Accounting, emam Reza International University, Mashhad, Iran.

2 Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: Usually, investors react to risk and risk criteria affect their investment decisions. Continuity of stock trading can be very important for investors. In this regard, the current research seeks to investigate the impact of risk criteria on the continuity of transactions of stock exchange companies with emphasis on the effectiveness of risk management.
Methodology: For this purpose, in order to test the hypotheses of the research, the multivariate regression method and financial information of 107 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2010 to 2019 have been used.
Findings: The findings indicated the existence of an inverse and significant relationship between the criterion of systematic risk, financial risk, financial crisis risk and stock price risk on the continuation of the company's transactions.
Originality/Value: Also, the research results showed that risk management has an effect on the relationship between systematic risk, financial risk and risk. The stock price has a significant and direct effect on the continuation of the company's transactions, but the effectiveness of risk management on the relationship between the risk of financial crisis and the continuation of transactions was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk criteria
  • transaction continuity
  • risk management