نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت توسعه و مدیریت منابع، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران

2 گروه حسابداری، دانشگاه پردیس قم، قم، ایران

10.22105/imos.2023.388800.1264

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین رتبه اعتباری، خطر اقامه دعوا علیه حسابرس و تعدیل اظهارنظر حسابرس در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش‌شناسی پژوهش: نمونه آماری این پژوهش شامل 158 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1396 تا 1400 موردبررسی قرار گرفته‌اند. این پژوهش از نوع کاربردی و پس رویدادی است و فرضیه‌های پژوهش از طریق رگرسیون لوجستیک در نرم‌افزار Eviews نسخه 10 مورد آزمون قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که با افزایش رتبه اعتباری، خطر اقامه دعوا علیه حسابرس کاهش می‌یابد. همچنین، بین رتبه اعتباری و تعدیل اظهارنظر حسابرس نیز رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: این مطالعه نقش رتبه اعتباری در گزارش حسابرسی و مدیریت ریسک اقامه دعوا را روشن می‌سازد و بینش جدیدی در مورد عواملی که بر اصلاح نظر حسابرسی تأثیر می‌گذارند، ارائه می‌دهد. این یافته‌ها پیامدهای مهمی برای شرکت‌ها، حسابرسان و سرمایه‌گذاران در افزایش کیفیت و قابلیت اطمینان اطلاعات مالی دارد. این مطالعه همچنین، با تأکید بر نیاز به پژوهش‌های بیشتر در مورد عوامل تعیین‌کننده رتبه اعتباری و تأثیر آ‌ ها بر گزارشگری مالی، به توسعه ادبیات کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relation of Credit Rating, Litigation Risks and Audit Opinion Modification

نویسندگان [English]

  • Hossein Rajabdorri 1
  • Razieh Ghorbani 2

1 Vice-Chancellor for Development and Resources Management, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

2 Department of Accounting, Farabi School, University of Tehran, Qom, Iran

چکیده [English]

Purpose: The main objective of the present research is to identify the relationship between credit rating, litigation risks, and audit opinion modification on the companies listed on the Tehran Stock Exchange (TSE).

Methodology: The statistical sample of this study includes 158 companies accepted in Tehran Stock Exchange, which were reviewed during the period 2017 to 2021. This research is an applied and post-event type and the research hypotheses were tested through logistic regression in Eviews software version 10.

Findings: The findings of the research showed the when credit rating increase, litigation risks decreased Also, there is a negative and significant relationship between credit rating and audit opinion modification.

Originality/Value: This study clarifies the role of credit rating in audit report and litigation risk management and provides new insight into the factors that affect audit opinion modification. These findings have important implications for companies, auditors and investors in increasing the quality and reliability of financial information. This study also contributes to the development of literature by emphasizing the need for more research on the factors that determine credit rating and their impact on financial reporting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opinion Modification
  • Credit Rating
  • Litigation Risks
  • Adjustment of the Auditor' s Report