نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22105/imos.2023.354103.1247

چکیده

هدف: تامین ­مالی پروژه‌­ها و طرح‌­های سرمایه‌­گذاری صنعتی یکی از دغدغه‌­های اصلی مدیریت بنگاه­‌های اقتصادی است؛ بنابراین لازم است در پیش‌­بینی منابع و مصارف ملاحظات مختلفی را در نظر گرفته شود. سرمایه‌گذاری­های صنعتی بلندمدت معمولا در معرض ریسک‌های مختلف قرار دارند؛ به‌­خصوص تامین ­مالی کوتاه‌­مدت برای تداوم پروژه‌­های بلندمدت همواره چالش‌­برانگیز است.
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش ازنظر نوع یک پژوهش توسعه‌ای است. در این پژوهش، نمونه‌­گیری به روش نظری و با استفاده از تکنیک­‌های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی و بر مبنای انجام مصاحبه (تا رسیدن به اشباع نظری) بر اساس توالی ارجاع خط مستقیم 16 مصاحبه انجام گرفت. نتایج تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، طی فرایندهای کدگذاری باز، محوری و انتخابی به شکل‌گیری مدل ملی ارزیابی و تامین­ مالی طرح­‌های سرمایه­‌گذاری صنعتی در شهرک‌­ها و نواحی صنعتی ایران بر مبنای نظریه‌پردازی داده بنیاد انجامید. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی و نرم افزار مکس کیو.­دی.­اِی (MAXQDA) به‌­کار گرفته شد.
یافته‌ها: پس از تجزیه‌­و­تحلیل داده‌­های مصاحبه‌­ها، با تعیین شرایط علی (سرمایه‌­گذاری مخاطره‌­پذیر، مدل تامین­ مالی مناسب، توانایی‌های مدیریت، اندازه شرکت، ساختار سرمایه، قوانین و سیاست‌­های دولت)، شرایط زمینه‌­ای (مسایل مالی، زیرساخت، عوامل سیاسی و قانونی)، شرایط مداخله‌­گر (سرمایه اجتماعی، منابع و امکانات موجود، متغیرهای نقدینگی)، مقوله­‌­محوری (خلق ارزش، تامین ­مالی مشارکت عمومی و خصوصی، توسعه فناوری)، راهبردها (استقراض، سرمایه‌­گذاری، تامین ­مالی خرد، تامین ­مالی خارجی، تامین ­مالی داخلی، تامین ­مالی اسلامی) و پیامدها (کارایی و اثربخشی واحدهای صنعتی، ارتقای رقابت­‌پذیری، اشتغال‌­زایی)­، مدل توسعه تامین­ مالی برای سرمایه‌گذاری در شهرک­‌های صنعتی استخراج گردیده است.
اصالت/ارزش افزوده علمی: شهرک‌­ها و نواحی صنعتی ایران با کمک گرفتن از این مدل و اجرای گام‌­به‌­گام آن می‌­توانند از مزایای آن بهره برده و باعث بهبود جایگاه رقابتی و بالا رفتن بهره‌­وری در سازمان خود شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a national model for evaluating and financing industrial investment projects in Iranian towns and industrial areas

نویسنده [English]

 • Naser Seifollahi

Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Financing industrial investment projects and plans is one of the main concerns of the management of economic enterprises. Therefore, it is necessary to consider various considerations in forecasting sources and expenses. Long-term industrial investments are usually exposed to various risks; especially, short-term financing for the continuation of long-term projects is always challenging.
Methodology: In terms of type, this research is a developmental research. In this research, sampling was done by theoretical method using purposeful (judgmental) and snowball techniques and based on interviews (until theoretical saturation). Sampling was done by theoretical sampling and using targeted and snowball methods, based on which 16 interviews were conducted. The results of the analysis of the data obtained from the interviews led to the formation of the national model for the evaluation and financing of industrial investment projects in the towns and industrial areas of Iran, based on the theory of the data base, during open, central and selective coding processes. For data analysis, Strauss and Corbin method and paradigm model and MAXQDA software were used.
Findings: After analyzing the interview data, by determining the causal conditions (venture investment, suitable financing model, management abilities, company size, capital structure, laws and policies the government), background conditions (financial issues, infrastructure, political and legal factors), intervening conditions (social capital, available resources and facilities, liquidity variables), central category (value creation, financing) public private partnership, technology development), strategies (borrowing, investment, micro financing, external financing, internal financing, Islamic financing) and consequences (efficiency and effectiveness of industrial units, improving competitiveness, employment generation) the development model of financing for investment in industrial towns has been extracted.
Originality/Value: By taking the help of this model and implementing it step by step, Iran's towns and industrial areas can take advantage of its benefits and improve their competitive position and increase productivity in their organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financing
 • Industrial investment
 • Towns and industrial areas
 • Investment plans
 • Bahadoran-Baghbaderani, M., & Mohamadi, A. (2021). Legal study of foreign investment restrictions and project financing through the implementation of engineering, procurement, construction, and finance (EPCF) contracts. Journal encyclopedia of economic law27(18), 29-80. (In Persian) https://lawecon.um.ac.ir/article_31257.html?lang=fa
 • Cadle, J., Paul, D., & Turner, P. (2014). Business analysis techniques. Chartered Institute for IT.
 • Mirjavadi, M., Saidnia, H. R., & Abedi, E. (2019). Model of brand value creation in brand-oriented with an emphasis on service quality. Journal of strategic management studies10(39), 121-151.
 • Rabiei, M., Behifar, M., & Azadi Ahmadabadi, G. (2021). Analyzing the effect of foreign direct investment on economic growth in developing countries. Economics and business research paper12(22), 27-40. (In Persian) https://jebr.stb.iau.ir/article_689760.html?lang=fa
 • Sharp, L. (2002). Green campuses: the road from little victories to systemic transformation. International journal of sustainability in higher education3(2), 128-145. https://doi.org/10.1108/14676370210422357
 • Moradi, M., Esco, V., & Dalir, K. (2020). Investigating the effect of managers' overconfidence on the relationship between internal financing and investment efficiency. Research in accounting and economic sciences4(11), 7-18. (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/428732/
 • Saghafi, A., Bulu, G., & Mohammadian, M. (2012). The association between accounting information quality, overinvestment and free cash flow. Journal of accounting advances, 3(2), 37-63.
 • Fathi, S., Arab Salehi, M., Holy, F., Shahraki, K., & Ajam, A. (2016). Analysis of the effect of financial constraints on the efficiency of the investment portfolio of investment companies listed on the Tehran Stock Exchange. Business reviews, 14(77), 78-67. (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/371593/
 • Farid, D., & Ghadakforoushan, M. (2018). Effect of type of finance on investment efficiency with an emphasis on company value. Journal of investment knowledge7(28), 103-126. (In Persian) https://jik.srbiau.ac.ir/article_13309.html?lang=en
 • Razavi Iraqi, S. M. R., Jahanshah, A., & Mostofi, A. (2018). The impact of major weaknesses in internal controls on investment inefficiency. Financial accounting and auditing research, 10(38), 143-167. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/198143/fa
 • Goodarzi Farahani, Y., & Mehrabian, A. A. (2021). Study of the effect of financing methods in the industrial sector on investment in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of applied economics,11(37), 1-19. (In Persian). https://jae.srbiau.ac.ir/article_18978.html
 • Luo, H., Islam, A. R. M., & Wang, R. (2021). Financing constraints and investment efficiency in canadian real estate and construction firms: a stochastic frontier analysis. Sage open11(3), 21582440211031502. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/21582440211031502
 • Yu, H., Zhao, Y., Liu, W., & Gao, L. (2021). Research on the investment efficiency based on grey correlation-DEA model. Annals of operations research, 1-20. https://doi.org/10.1007/s10479-021-04341-4
 • Ghanizadeh, B., & Barani, Z. (2015). Financing methods in economic enterprises. Formal accounting quarterly, 29, 59-69. (In Persian). https://www.magiran.com/paper/1429527
 • Kurdistan, G., & Najafi Imran, M. (2010). Investigating the impact of financing methods on future stock returns. Journal of accounting advances of shiraz university, 2(2), 75-108. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/160403/fa
 • Mostafaei, S., & Mosavi Jahromi, Y. (2019). The impact of industrial sector on poverty reduction in all provinces of Iran. Planning and budgeting24(1), 51-75. (In Persian). http://jpbud.ir/browse.php?a_id=1735&sid=1&slc_lang=en
 • Nemati, A., Karimi, M., & Vahidi Molavi, R. (2016). Study of financing methods with profitability growth of pharmaceutical companies in Iran. Quarterly journal of financial economics, 10(36), 51-72. (In Persian). https://ecj.ctb.iau.ir/article_531324.html?lang=fa
 • Seifollahi, N. (2015). Macroeconomics. Arad Book Publication. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/11158690/
 • Zakernia, E., Khajazadeh Dezfouli, M., & Fadai Vahad, M. (2016). Prioritization of factors affecting the choice of supply method in Iran using TOPSIS method in fuzzy environment based on verbal variables, Journal of financial engineering and securities management, 27, 53-70. (In Persian). https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1116413/
 • Shafiee, M., Saleh, H., & Ziyari, R. (2022). Projects efficiency evaluation by data envelopment analysis and balanced scorecard. Journal of decisions and operations research6(Spec. Issue), 1-19.
 • Sadeghi, M. E., Nozari, H., Khajezadeh Dezfoli, H., & Khajezadeh, M. (2021). Ranking of different of investment risk in high-tech projects using TOPSIS method in fuzzy environment based on linguistic variables. Journal of fuzzy extension and applications2(3), 226-238.
 • Fakhrehosseini, S. F. (2019). Selecting the optimal industrial investment by multi-criteria decision-making methods with emphasis on, TOPSIS, VIKOR, and COPRAS (case study of Guilan province). International journal of research in industrial engineering8(4), 312-324. http://www.riejournal.com/article_101910.html
 • Sarparast, A., & Akhmadeev, R. (2021). Identifying and ranking the factors of the foreign investment in the development of Iran's free trade zones using MCDM approach. Journal of applied research on industrial engineering, 9(4), 384-394.
 • Kablan, A. (2013). Financial resources of municipalities in Turkey. International journal of finance & banking studies2(1), 21-30. https://www.ssbfnet.com/ojs/index.php/ijfbs/article/view/439
 • Jeon, H. J., & Oh, H. M. (2020). Debt origin and investment efficiency from Korea. International journal of financial studies8(3), 47. https://doi.org/10.3390/ijfs8030047
 • Shirkavand, S., Abbasian, E., Mahmoudi, V., & Fard, M. G. (2020). Entrepreneurship finance conceptual framework in Iran. Journal of financial management strategy8(28), 1-20.
 • Zakernia, E., & Salehabadi, A. (2020). Internal communication and prioritization of risks affecting project financing in the banking system of the Islamic republic of Iran. Journal of Iran's economic essays, 17(34), 91-119. (In Persian). http://iee.rihu.ac.ir/article_1838_0.html?lang=en
 • Zivari, A., Mohammadi Khyareh, M., & Mazhari, R. (2020). A systematic review of the factors affecting access to finance in entrepreneurial activities. Science and technology policy letters10(3), 55-75. (In Persian). http://stpl.ristip.sharif.ir/article_21824_en.html\
 • Shirmardi Ahmadabad, H. (2019). Jualah papers, an approporate instuments in financing oil and gas industry. Islamic economics studies bi-quarterly journal11(2), 218-248.
 • Damoori, D., & Ghadakforoushan, M. (2019). Financial policies and investment efficiency in the companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of financial management strategy6(23), 157-175.
 • Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice39(3), 124-130.
 • Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2017). Discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. Routledge.
 • Kerr, N. M. (2011). Creating a protective picture: a grounded theory of how medical-surgical nurses decide to follow a “charting-by-exception” policy on a day-to-day, patient-by-patient basis. Rutgers the State University of New Jersey, Graduate School-Newark.
 • Strauss, A., & Corbin, J. M. (1997). Grounded theory in practice. Sage Publication.