نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی امام جواد، یزد، ایران.

2 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

هدف: امروزه، سازمان‌ها جهت موفقیت و دستیابی به پایداری عملکرد مالی در شرایط رقابت جهانی نیاز به اجرای استراتژی نوآوری پشتیبانی شده توسط منابع انسانی ذی‌صلاح و فرآیندهای داخلی مناسب دارند؛ بنابراین،، پژوهش حاضر به بررسی نقش استراتژی نوآوری در شرکت‌های تولیدی فعال استان یزد در عملکرد مالی از طریق متغیرهای میانجی منابع انسانی و فرآیندهای داخلی می‌پردازد.
روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از مدیران مالی و سرپرستان ارشد حسابداری واحدهای تولیدی استان یزد بوده و برای انتخاب نمونه نیز از روش نمونه‌گیری در دسترس بهره گرفته شده است. در مجموع، تعداد 100 پرسشنامه قابل‌قبول جمع‌آوری و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها باتوجه‌به نظرات خبرگان و روایی سازه با استفاده از ابزار تحلیل عاملی تاییدی و پایایی نیز به‌وسیله ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با به‌کارگیری تکنیک معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزارهای spss 21 و smart pls 3 انجام شده است.
یافته‎‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، استراتژی نوآوری تاثیر معنا‌داری بر منابع انسانی و فرآیندهای داخلی دارد؛ ولی تاثیر آن بر عملکرد مالی معنا‌دار نیست. از طرفی تاثیر فرآیندهای داخلی بر عملکرد مالی نیز معنا‌دار بوده ولی منابع انسانی بر عملکرد مالی تاثیر معناداری نداشته است. همچنین، نتایج حاکی از این است که استراتژی نوآوری از طریق منابع انسانی بر عملکرد مالی تاثیر نمی‌گذارد ولی از طریق فرآیندهای داخلی توانسته بر عملکرد مالی موثر واقع شود.
اصالت / ارزش‌افزوده علمی: امروزه، تغییرات عمده ایجاد شده در فضای کسب‌وکار توام با رقابت، نقش مدیران را در مدیریت صنایع به‌منظور بهبود عملکرد سازمان برجسته ساخته است. به لحاظ نظری نیز نظریه اقتضایی با تبیین نقش طراحی سازمان از رابطه نوآوری و عملکرد حمایت می‌کند. بدیهی است نقش قابلیت منابع انسانی و فرآیند داخلی نیز دراین‌رابطه می‌تواند موثر باشد؛ لذا باتوجه‌به شکاف تحقیقاتی موجود در مطالعات پیشین، پژوهش حاضر به بررسی رابطه استراتژی نوآوری و عملکرد مالی با نقش میانجی منابع انسانی و فرآیند داخلی در سطح واحدهای صنعتی استان یزد به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Human Resources and Internal Processes on the Relationship between Innovation Strategy and Financial Performance

نویسندگان [English]

  • Vajiheh Dehghan 1
  • Mahmoud Moeinadin 2
  • Soheila Shahrestani 1

1 Department of Accounting, Imam Javad Institute of Higher Education, Yazd, Iran.

2 Department of Accounting, Islamic Azad University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Today, organizations must implement an innovation strategy supported by competent human resources and appropriate internal processes to succeed and achieve sustainable financial performance. Therefore, the present study investigates the role of innovation strategy in the financial performance of active manufacturing companies in Yazd province through human resource mediator variables and internal processes.
Methodology: The present research is a descriptive survey. The study's statistical population consists of financial managers and senior accounting supervisors of production units in Yazd province; simple random sampling was used to select the sample, and 100 acceptable questionnaires were collected and analyzed. Cronbach's alpha coefficient confirmed the content validity of the questionnaires according to experts' opinions, and the reliability was confirmed using confirmatory factor analysis. Data was analyzed using structural equation modelling, SPSS 21, and smart PLS 3 software.
Findings: Findings show that the innovation strategy significantly affects human resources and internal processes, but its effect on financial performance is insignificant. On the other hand, the impact of internal processes on financial performance was substantial, but human resources did not significantly affect financial performance. The results also show that the innovation strategy does not affect financial performance through human resources, but through internal processes, it has been able to affect financial performance.
Originality/Value: The significant changes created in the business environment, along with the competition, have highlighted the role of managers in managing industries to improve the organization's performance. Theoretically, contingency theory supports the relationship between innovation and performance by explaining the role of organization design. The role of human resource capability and internal processes can also be influential in this regard. Therefore, according to the research gap in the previous studies, the present study investigated the relationship between innovation strategy and financial performance with the mediating role of human resources and internal processes at the level of industrial units in Yazd province as one of the country's industrial hubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Strategy
  • Financial Performance
  • Internal Processes
  • Human Resources
Aboyassin, N. A., & Abood, N. (2013). The effect of ineffective leadership on individual and organizational performance in Jordanian institutions. Competitiveness review: an international business journal, 23(1), 68-84. https://doi.org/10.1108/10595421311296632
Ajli, M., & Hemmati, E. (2022). Investigating the effect of strategic human resource management on organizational performance with the mediating role of management capability and entrepreneurial focus. Innovation management and operational strategies, 3(3), 238-257. (In Persian). http://www.journal-imos.ir/article_132628.html
Al-Zahrani, A. A., & Almazari, A. A. (2014). The impact of affective human resources management practices on the financial performance of the Saudi banks. Review of integrative business and economics research3(1), 346- 356. http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_k14-171__346-356_.pdf
Bag, S., Gupta, S., & Telukdarie, A. (2018). Importance of innovation and flexibility in configuring supply network sustainability. Benchmarking: an international journal, 25)9(, 3951-3985. https://doi.org/10.1108/BIJ-06-2017-0132
Bisbe, J., & Otley, D. (2004). The effects of the interactive use of management control systems on product innovation. Accounting, organizations and society29(8), 709-737. https://doi.org/10.1016/j.aos.2003.10.010
Bontis, N., Crossan, M. M., Hulland, J. (2002). Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows. Journal of management studies, 39)4(, 437- 469. https://doi.org/10.1111/1467-6486.t01-1-00299
Chenhall, R. H. (2006). Theorizing contingencies in management control systems research. Handbooks of management accounting research1, 163-205. https://doi.org/10.1016/S1751-3243(06)01006-6
David, F. R. (2018). Strategic management [Erabi, S. M. & Taghizadeh Motlagh, M. Trans.] Cultural Research Publication. (In Persian). https://markaketab.com
Dehghan, M., Ahmadi, H., & Rajabpur, I. (2021). Application of human resource management policies for marketing managers: emphasis on marketing strategies and organizational performance in small and medium enterprises. Modern marketing research quarterly, 11(3), 12-146. (In Persian). https://doi.org/10.22108/nmrj.2021.128752.2446
Durand, R., Grant, R. M., & Madsen, T. L. (2017). The expanding domain of strategic management research and the quest for integration. Strategic management journal38(1), 4-16. https://doi.org/10.1002/smj.2607
Edwards, K. L., & Gordon, T. J. (1984). Characterization of Innovations Introduced on the U.S. Market in 1982. Futures Group and NTIS. https://www.worldcat.org/title/characterization-of-innovations-introduced-on-the-us-market-in-1982/oclc/221071157
Evangelista, R., Sandven, T., Sirilli, G., & Smith, K. (1998). Measuring innovation in european industry. International journal of the economics of business5(3), 311-333. https://doi.org/10.1080/13571519884413
Fazeli Kebria, H., Chekin, M., Babaei Samirmi, M., & Aziz Abadi Farahani, P. (2021). Investigating the effect of intellectual capital and innovation on financial performance, the Case Study of MAPNA Company. Journal of innovation and creativity in human science11(1), 23-44. (In Persian). https://journal.bpj.ir/mobile/article_685260.html?lang=en
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research18(1), 39-50.
Gholipour, A. (2011). Human resource management (concepts, theories and applications). Samat Publications. (In Persian). https://samta.samt.ac.ir/content/9323/
Hambrick, D. C. (1983). Some tests of the effectiveness and functional attributes of miles and snow's strategic types. Academy of management journal 26(1), 5-26.
Hamel, G. (1999). Bringing Silicon Valley inside. Harvard business review77(5), 71. https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA55739480&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkacce
ss=abs&issn=00178012&p=AONE&sw=w
Hariyati., Tjahjadi, B. (2018).  Hubungan Antara Strategi Inovasi Dengan Kinerja Keuangan Yang Dimediasi Oleh Modal Intelektual Dan Kinerja Pelanggan. Paper ini pernah di presentasekan pada acara Konferensi Regional, 1- 27. http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XVIII/makalah/141.pdf
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the academy of marketing science43(1), 115-135.
Hutahayan, B. (2020). The mediating role of human capital and management accounting information system in the relationship between innovation strategy and internal process performance and the impact on corporate financial performance. Benchmarking: an international journal, 27(4), 1289- 1318. https://doi.org/10.1108/BIJ-02-2018-0034
Jafari, S. (2019). The Impact of human resource management on knowledge management and organizational innovation. Third international conference on new developments in management, economics and accounting, Tehran, Iran. Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/949259
Jänkälä, S. (2010). Role of interactive control systems and foresight in competitive dynamics of businesses. Retrieved from http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1592412
Jansen, J. J., Van Den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. (2006). Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: Effects of organizational antecedents and environmental moderators. Management science52(11), 1661-1674.
Jones, G. R. (2004). Organizational theory, design and change. Prentice Hall, United States. https://industri.fatek.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/085-Organizational-Theory-Design-and-Change-Gareth-R.-Jones-Edisi-7-2013.pdf
Kaplan, R. S. (2009). Conceptual foundation s of the balanced scorecard. SSRN electronic journal, 3, 1253-1269. DOI: 10.1016/S1751-3243(07)03003-9
Karabulut, A. T. (2015). Effects of innovation strategy on firm performance: a study conducted on manufacturing firms in Turkey. Procedia-social and behavioral sciences195, 1338-1347. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.314
Koohang, A., Paliszkiewicz, J., & Goluchowski, J. (2017). The impact of leadership on trust, knowledge management, and organizational performance: a research model. Industrial management & data systems. 117(3), 521-537. https://doi.org/10.1108/IMDS-02-2016-0072
Lo, F. Y., & Liao, P. C. (2021). Rethinking financial performance and corporate sustainability: perspectives on resources and strategies. Technological forecasting and social change162, 120346. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120346
Meybodi, M. (2015). Consistency of strategic and tactical benchmarking performance measures. Benchmarking: an international journal, 22(6), 1019-1032. https://doi.org/10.1108/BIJ-07-2013-0074
Mohammadbeigi, A., Mohammadsalehi, N., & Aligol, M. (2015). Validity and reliability of the instruments and types of measurments in health applied researches. Journal of Rafsanjan university of medical sciences13(12), 1153-1170.
Nazaripour, M., & Ranjbar, A. M. (2022). Analyze the effects of innovation strategies on financial performance mediated by contingent variables. Journal of innovation management and operational strategies, 3(3), 258-277. (In Persian). DOI: 10.22105/imos.2022.316586.1190
Otley, D. T. (1980). The contingency theory of management accounting: achievement and prognosis. In Readings in accounting for management control (pp. 83-106). Springer, Boston, MA.
Penrose, E. T. (1959). The theory of the growth of the firm. JohnWiley, New York.
Pool, J. K., Khodadadi, M., Kalati, E. A. (2017). Linking internal marketing orientation to balanced scorecard outcomes in small businesses: the case of travel agencies. International journal of culture, tourism and hospitality research, 11)3(, 297- 308. https://doi.org/10.1108/IJCTHR-03-2016-0024
Porter, M. E. (1996). What is strategy. Harvard business review74(6), 61-78.
Pyka, A. (2002). Innovation networks in economics: from the incentive-based to the knowledge-based approaches. European journal of innovation management, 5)3(, 152-163. https://doi.org/10.1108/14601060210436727
Rahnamay Roodposhti, F., Imeni, M., & Sayadmanesh, S. (2019). BSC application and innovative methods of developed in the management accounting and strategic decisions of performance measurement. Journal of decisions and operations research4(3), 246-261. (In Persian). https://doi.org/10.22105/dmor.2020.215116.1135
Sands, J. S., Rae, K. N., & Gadenne, D. (2016). An empirical investigation on the links within a sustainability balanced scorecard (SBSC) framework and their impact on financial performance. Accounting research journal, 29(2), 154-178. https://doi.org/10.1108/ARJ-04-2015-0065
Shahrestani, S., Esmaeili, T., Beh Navid, E., & Mirasheh, A. (2019). Adoption of management accounting techniques in small and medium enterprises. Journal of new research approaches in management and accounting, 3(20), 70-79. (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/download/412635
Taheri, M., & Azizi, I. (2020). The role of organizational innovation mediation in the impact of learning capabilities on the financial performance of state-owned companies. Quarterly strategic policies quarterly, 8, 172-197. (In Persian). https://www.jmsp.ir/article_102778.html
Tan, H. P., Plowman, D., & Hancock, P. (2007). Intellectual capital and financial returns of companies. Journal of intellectual capital. 8(1), 76-95. https://doi.org/10.1108/14691930710715079
Taylor, S. )2006). Acquaintance, meritocracy and critical realism: researching recruitment and selection processes in smaller and growth organizations. Human resource management review, 16(4), 478-489. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2006.08.005
Terziovski, M. (2002). Achieving performance excellence through an integrated strategy of radical innovation and continuous improvement. Measuring business excellence, 6(2), 5-14. https://doi.org/10.1108/13683040210431419
Tuanmat, T. Z., & Smith, M. (2011). The effects of changes in competition, technology and strategy on organizational performance in small and medium manufacturing companies. Asian review of accounting, 19(3), 208-220.
Ulusoy, G., Özgür, A., Bilgiç, T., Kaylan, A. R., & Payzın, E. (2001). A study on technology management process: The parts and components suppliers in the Turkish automotive industry. Technology management5(4), 245-260. https://research.sabanciuniv.edu/id/eprint/16898
Un, C. A., & Montoro‐Sanchez, A. (2010). Innovative capability development for entrepreneurship: a theoretical framework. Journal of organizational change management. 23)4(, 413-434. https://doi.org/10.1108/09534811011055403
Wang, Z., Cai, S., Liang, H., Wang, N., & Xiang, E. (2021). Intellectual capital and firm performance: the mediating role of innovation speed and quality. The international journal of human resource management32(6), 1222-1250. https://doi.org/10.1080/09585192.2018.1511611
Waqfi, H., & Niloufari, Z. (2021). The effect of business strategy on company performance with emphasis on the moderating role of management ability. Innovation management and operational strategies, 2(3), 285-305. (In Persian). http://www.journal-imos.ir/article_140273.html
Weerawardena, J. (2003). The role of marketing capability in innovation-based competitive strategy. Journal of strategic marketing11(1), 15-35. https://doi.org/10.1080/0965254032000096766
Yang, S., & Kang, H. H. (2008). Is synergy always good? Clarifying the effect of innovation capital and customer capital on firm performance in two contexts. Technovation28(10), 667-678. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2008.01.004
Zahra, S. A., & Das, S. R. (1993). Innovation strategy and financial performance in manufacturing companies: an empirical study. Production and operations management2(1), 15-37. https://doi.org/10.1111/j.1937-5956.1993.tb00036.x
Zigan, K., & Zeglat, D. (2010). Intangible resources in performance measurement systems of the hotel industry. Facilities28(13/14), 597-610. https://doi.org/10.1108/02632771011083667
Zigan, K., Macfarlane, F., & Desombre, T. (2008). Intangible resources as performance drivers in European hospitals. International journal of productivity and performance management57(1), 57-71.