نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: این تحقیق به بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی تسهیم دانش، نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی می‌پردازد.
روش‌شناسی پژوهش: پژوهش ذیل از نظر هدف، از نوع کاربردی است. از آنجاییکه این پژوهش به بررسی رابطه چند متغیر بطور مثال، رابطه متغیر هوش تجاری بر عملکرد شرکت می‌پردازد و به نه دستکاری آن‌ها پرداخته می‌شود، از نوع تحقیق توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کسب و کارهای کوچک و متوسط در استان تهران است. روش گرد آوری داده‌ها پرسشنامه است.تعداد گویه‌های پرسشنامه 42 عدد است که حجم نمونه آن 202 پرسشنامه است که همه این تعداد به درستی تکمیل شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS و PLS 3 استفاده گردید.
یافته‌‎ها: این تحقیق دارای 7 فرضیه است که در این بین تمام فرضیات تحقیق 5 فرضیه تایید شده‌اند و یافته‌ها نشان می‌دهد که هوش تجاری بر تسهیم دانش مزیت رقابتی و عملکرد شرکت تاثیر گذار است. این موضوع نشان دهنده این است که مدیران در راستای بهبود عملکرد، افزایش توانایی خود در پاسخ به مخاطرات و چالش‌های بیرونی به اجرای هوش تجاری در سازمان خود توجه کنند. همچنین یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که تسهیم دانش بر مزیت رقابتی ، مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت تاثیر گذار است.
اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که بکارگیری هوش تجاری در سازمان و کسب و کارهای کوچک و متوسط منجر به افزایش عملکرد، کسب مزیت رقابتی، افزایش به اشتراک گذاری دانش خواهد شد. این پژوهش می‌تواند به سازمان‌ها در راستای بکارگیری هوش تجاری در فعالیت‌هایشان بصورت تخصصی‌تر کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Business Intelligence on Firm Performance Considering the Mediating Role of Knowledge Sharing, Organizational Innovation and Competitive Advantage

نویسندگان [English]

  • Hossein Norouzi
  • Soheila Khoddami
  • Zahra Abidi

Department of Business Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: This study analyzes the effect of business intelligence on firm performance by considering the mediating role of knowledge sharing, organizational innovation, and competitive advantage.
Methodology: This study is descriptive correlational research. The statistical population of the research is small and medium entrepreneurs in Tehran province. The method of data collection is a questionnaire. The number of items in the questionnaire is 42, the sample size is 202 questionnaires, and all have been completed correctly. Structural equation modelling and SPSS and PLS 3 software were used to analyze the data.
Findings: Findings indicate that business intelligence impacts competitive knowledge sharing and firm performance, showing that managers should focus on implementing business intelligence to enhance their performance and increase their ability to respond to external risks and challenges. The findings also show that knowledge sharing impacts competitive advantage, and finally, competitive advantage impacts firm performance.
Originality/Value: The study showed that business intelligence in the organization and small and medium entrepreneurs will increase performance, competitive advantage, and knowledge sharing. This research can help organizations to use business intelligence in their activities in a more specialized way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business intelligence
  • Company performance
  • Knowledge sharing
  • Organizational innovation
  • Competitive advantage
Abusweilem, M., & Abualoush, S. (2019). The impact of knowledge management process and business intelligence on organizational performance. Management science letters9(12), 2143-2156.‏ DOI:  10.5267/j.msl.2019.6.020
Ahmad, A. (2015). Business intelligence for sustainable competitive advantage. In Sustaining competitive advantage via business intelligence, knowledge management, and system dynamics (pp. 3-230). Emerald Group Publishing Limited.‏ https://doi.org/10.1108/S1069-096420150000022014
Arefin, M. S., Hoque, M. R., & Bao, Y. (2015). The impact of business intelligence on organization’s effectiveness: an empirical study. Journal of systems and information technology.‏ 17(3), 263-288. https://doi.org/10.1108/JSIT-09-2014-0067
Arshad, S., & Siddiqui, D. A. (2020). Business intelligence and firm performance: assessing value and future directions in Pakistani firms.‏ Journal of business strategies, 14(1), 63-98. DOI: http://www.greenwichjournals.com/index.php/businessstudies/article/view/417/162
Awuah, G. B., & Reinert, V. (2012). Small firms' use of their business relationships to cope with increased competition. International journal of business strategy12(2), 36-47.‏ https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:534560
Banerjee, M., & Mishra, M. (2017). Retail supply chain management practices in India: a business intelligence perspective. Journal of retailing and consumer services34, 248-259.‏ https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2015.09.009
Bartol, K. M., & Srivastava, A. (2002). Encouraging knowledge sharing: the role of organizational reward systems. Journal of leadership & organizational studies9(1), 64-76.‏ https://doi.org/10.1177/107179190200900105
Berson, A., & Thearling, K. (1999). Building data mining applications for CRM. McGraw-Hill, Inc..‏ https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/580792
 Bossaghzadeh, N., Moradi, M., & Tamimi, M. (In Press). A model for gaining competitive advantage in Iranian export companies based on organizational ambidexterity and absorptive capacity. Journal of decisions and operations research. (In Persian). DOI: 10.22105/dmor.2021.309305.1497
Cania, L. (2014). The impact of strategic human resource management on organizational performance. Economia. seria management17(2), 373-383. http://www.management.ase.ro/reveconomia/2014-2/14.pdf
Côrte-Real, N., Oliveira, T., & Ruivo, P. (2017). Assessing business value of big data analytics in European firms. Journal of business research70, 379-390.‏ https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.08.011
Cui, Z., Damiani, E., & Leida, M. (2007). Benefits of ontologies in real time data access. 2007 inaugural IEEE-IES digital ecosystems and technologies conference (pp. 392-397). IEEE.‏ DOI: 10.1109/DEST.2007.372004
 Danesh, Z., Shirooye Zad, H., & Berjis, N. (2019). The evaluation of effective factors on organizational culture by using the denison model in Golnour company. Journal of decisions and operations research4(3), 276-290. (In Persian). https://doi.org/10.22105/dmor.2019.199628.1129
Eidizadeh, R., Salehzadeh, R., & Esfahani, A. C. (2017). Analysing the role of business intelligence, knowledge sharing and organisational innovation on gaining competitive advantage. Journal of workplace learning29(4), 250-267.‏ https://doi.org/10.1108/JWL-07-2016-0070
Gangadharan, G. R., & Swami, S. N. (2004, June). Business intelligence systems: design and implementation strategies. 26th international conference on information technology interfaces, 2004. (pp. 139-144). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1372391
Golfarelli, M., Rizzi, S., & Cella, I. (2004). Beyond data warehousing: what's next in business intelligence?. Proceedings of the 7th ACM international workshop on data warehousing and OLAP (pp. 1-6).‏ https://doi.org/10.1145/1031763.1031765
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing (pp. 277-319). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S1474-7979(2009)0000020014
Herschel, R. T., & Jones, N. E. (2005). Knowledge management and business intelligence: the importance of integration. Journal of knowledge management.‏ 9(4), 45-55. https://doi.org/10.1108/13673270510610323
Hill, C. W., Jones, G. R., & Schilling, M. A. (2014). Strategic management: theory & cases: an integrated approach. Cengage learning.‏ https://books.google.com/
Imran, M. K. (2014). Impact of knowledge management infrastructure on organizational performance with moderating role of KM performance: an empirical study on banking sector of Pakistan. Information and knowledge management, 4(8), 85-98.
Jourdan, Z., Rainer, R. K., & Marshall, T. E. (2008). Business intelligence: an analysis of the literature. Information systems management25(2), 121-131.‏ https://doi.org/10.1080/10580530801941512
Kelly, D. (2005). Business Intelligence: the smart way to track academic collections. Educause quarterly28(4), 48-53.‏ https://www.learntechlib.org/p/103676/
Khoda Bandelou, R., Yazdi, M., Norouzi, M., & Dehghan, A. R. (2020). Investigating the effect of business intelligence and the use of management dashboards on the performance of managers and innovation in market management and the agility of broadcasting companies. The 7th international conference on new findings of science and technology, focusing on science in the service of development, Tehran, Iran. Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/1038998/ 
King, W. R. (2006). Maybe a "knowledge culture" isn't always so important after all!. 
Information systems management, 23
(1), 88-89.‏ https://doi.org/10.1201/1078.10580530/45769.23.1.20061201/91776.10
Kline, R. (2010). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford Press.
Mansouri, H., Taheridemne, M., & Konjkav Monfared, A. R. (2012). Evaluating the effect of knowledge management strategy on human resource management functions in university libraries and supreme educational institutions using BSC approach. Iranian journal of information processing and management27(1), 263-278.‏ https://jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?a_id=1752&sid=1&slc_lang=en
Mohsenin, Sh., Esfidani, M. R. (2014). Structural equations based on the partial least squares approach using PLS software. Mehraban Publishing Institute. (In Persian). https://www.gisoom.com/book
Montes, F. J. L., Moreno, A. R., & Fernández, L. M. M. (2004). Assessing the organizational climate and contractual relationship for perceptions of support for innovation. International journal of manpower, 25(2), 167-180. https://doi.org/10.1108/01437720410535972
Neely, A., Kennerley, M., & Adams, C. (2007). Performance measurement frameworks: a review. In Business performance measurement (pp. 143-162). Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511488481
Obeidat, B. Y. (2016). Exploring the relationship between corporate social responsibility, employee engagement, and organizational performance: the case of Jordanian mobile telecommunication companies. International journal of communications, network and system sciences9(09), 361.‏ DOI: 10.4236/ijcns.2016.99032
Obeidat, B. Y., Tarhini, A., Masa'deh, R. E., & Aqqad, N. O. (2017). The impact of intellectual capital on innovation via the mediating role of knowledge management: a structural equation modelling approach. International journal of knowledge management studies8(3-4), 273-298.‏ https://doi.org/10.1504/IJKMS.2017.087071
Ochara, N. M., & Mokwena, T. (2016). Linking business intelligence to a knowledge-based sustainable competitive advantage in organizations. Retrieved from http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2762025
Olszak, C. M. (2014). Towards an understanding business intelligence. A dynamic capability-based framework for business intelligence. 2014 federated conference on computer science and information systems (pp. 1103-1110). IEEE.‏ DOI: 10.15439/2014F68
Peters, M. D., Wieder, B., Sutton, S. G., & Wakefield, J. (2016). Business intelligence systems use in performance measurement capabilities: implications for enhanced competitive advantage. International journal of accounting information systems21, 1-17.
Pirhadi, F., Azadeh, S. (2021). The relationship between knowledge management and business intelligence on organizational performance (case study of Zarrin Barg Persia Company). Sixth international conference on management and accounting sciences, Tehran. Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/1033903/
Popovič, A., Hackney, R., Coelho, P. S., & Jaklič, J. (2012). Towards business intelligence systems success: effects of maturity and culture on analytical decision making. Decision support systems54(1), 729-739.‏ https://doi.org/10.1016/j.dss.2012.08.017
Ramakrishnan, T., Jones, M. C., & Sidorova, A. (2012). Factors influencing business intelligence (BI) data collection strategies: an empirical investigation. Decision support systems52(2), 486-496.‏ https://doi.org/10.1016/j.dss.2011.10.009
Rezaei, S., & Afsharnejad, A. R. (2020). The impact of business intelligence on sustainable competitive advantage with the mediating role of entrepreneurial orientation. 2th international conference on development and promotion of humanities in society, Tehran, Iran. Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/996706/
Sauter, V. L. (2014). Decision support systems for business intelligence. John Wiley & sons.‏ https://books.google.com
Shahrzad, S. H., & Hasanzadeh, R. (2020). The impact of business intelligence on competitiveness through the role of entrepreneurial orientation (case study: central branches of Eghtesad Novin Bank, Tehran). The first international conference on new challenges and solutions in industrial engineering, Sari, Iran. Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/1045797/ 
Sharda, R., Delen, D., Turban, E., Aronson, J., & Liang, T. (2014). Business intelligence and analytics: system for decision support.‏ Pearson.
Sharma, R. S., & Djiaw, V. (2011). Realising the strategic impact of business intelligence tools. Vine, 41(2), 113-131.‏ https://doi.org/10.1108/03055721111134772
Skålén, P., Gummerus, J., Von Koskull, C., & Magnusson, P. R. (2015). Exploring value propositions and service innovation: a service-dominant logic study. Journal of the academy of marketing science43(2), 137-158.‏ https://doi.org/10.1007/s11747-013-0365-2
Stackowiak, R., Rayman, J., & Greenwald, R. (2007). Oracle data warehousing & business intelligence SO. John Wiley & Sons.‏
Taghizade Koraym, F. (2020). Knowledge management and the impact of business intelligence on it in organizations. The first international conference on new challenges and solutions in industrial engineering and management and accounting, Sari, Iran. Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/1045823/
Vakil Alroaia, Y. (In Press). Open innovation and SMEs: providing a model for business development (an application on Iranian industrial park). Journal of applied research on industrial engineering. https://doi.org/10.22105/jarie.2021.281399.1303
Virvilaite, R., & Seinauskiene, B. (2013). How does psychic distance impact export marketing strategy and its performance: conceptual insights. Economics and management18(4), 769-777.‏ https://doi.org/10.5755/j01.em.18.4.5714
Vorhies, D. W., & Morgan, N. A. (2005). Benchmarking marketing capabilities for sustainable competitive advantage. Journal of marketing69(1), 80-94.‏ https://doi.org/10.1509/jmkg.69.1.80.55505
Yeoh, W., & Koronios, A. (2010). Critical success factors for business intelligence systems. Journal of computer information systems50(3), 23-32.‏
Zandhessami, H., & Jalili, A. (2013). The impact of total quality management on organizational innovation. International journal of research in industrial engineering2(1), 1-11.