نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

هدف: جو سازمانی مناسب می‌تواند در انگیزش و بهبود روحیه و مشارکت افراد در تصمیم‌گیری‌ها و خلاقیت و نوآوری آنان موثر بوده و به عنوان یک منبع در تامین سلامت روانی کارکنان به حساب آید، با وجود این جو سازی نامناسب می‌تواند منبع عمده فشار روانی نیز باشد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و جو ‌سازمانی با سلامت عمومی معلمان تربیت‌بدنی استان کرمانشاه بود.
روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری پژوهش حاضر 1200 نفر از معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه بودند، که بر اساس جدول مورگان 291 نفر به صورت نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت اندازه‌گیری متغیرها، از چهار پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه میر وآلن (1996)، پرسشنامه (OCDQ-RS) و پرسشنامه گلدبرگ و هیلر (2012) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی با نظرخواهی از اساتید مرتبط مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ 0.79، 0.87 و 0.79 گزارش شد. از روش‌های آمار توصیفی برای توصیف متغیرها و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه‌های تحقیق در سطح معناداری 05/0 ≥ αاستفاده شد.
یافته‌‎ها: نتایج نشان داد بین ابعاد تعهد سازمانی (008/0P =)، جوسازمانی (001/0P =) و سلامت عمومی (001/0P =) معلمان تفاوت معناداری وجود دارد. بین تعهد سازمانی با سطوح مختلف سلامت عمومی تفاوت معناداری مشاهده شد (024/0P =)، اما بین جو سازمانی با سطوح مختلف سلامت عمومی تفاوت معنا‌داری مشاهده نشد (152/0P =).
اصالت/ارزش افزوده علمی: قابل ذکر است که بخش تربیت بدنی از مقوله تعلیم و تربیت نیازمند افراد متخصص و توانمند در رشته تربیت‌بدنی است تا بتوانند آموخته‌های خود را به مرحله بهر‌ه‌برداری در‌بیاورند، هر اندازه جو سازمانی و تعهد سازمانی در بین معلمان تربیت بدنی در شرایط بهتری باشد، آنها سلامت عمومی بیشتری خواهند داشت و می‌توانند با انگیزه بیشتر به سمت هدف‌های سازمان مربوطه گام بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Organizational Commitment and Climate with Public Health (Case Study: Physical Education Teachers in Kermanshah Province)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Saeid Kiani 1
 • Leila Nazari 2

1 Department of Sports Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad university, Kermanshah, Iran.

2 Department of Sports Management, Kurdistan University, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

and participation of people in their decisions, creativity, and innovation. It can be considered a source in ensuring employees' mental health. However, an inappropriate atmosphere can also be a significant source of stress. This study aimed to investigate the relationship between organizational commitment and organizational climate with the general health of physical education teachers in Kermanshah province.
Methodology: The statistical population of the present study was 1200 physical education teachers in Kermanshah province, and according to the Morgan table, 291 people were selected as a sample through systematic random sampling. Four questionnaires of demographic characteristics were used to measure the variables: the Mir and Allen questionnaire (1996), the questionnaire (OCDQ-RS), and the Goldberg and Hiller questionnaire (2012). Formal and content validity was confirmed by opinion polls from related professors, and the reliability of the questionnaires was reported to be 0.79, 0.87, and 0.79 using Cronbach's alpha. Descriptive statistics were used to describe the variables, and inferential statistics were used to test the research hypotheses at a significance level of α ≤ 0 0.05.
Findings: The results indicated a significant difference between the dimensions of organizational commitment (P = 0.008), organizational climate (P = 0.001), and general health (P = 0.001) of teachers. There was a significant difference between organizational commitment and different levels of public health (P = 0.024). Still, no significant difference was observed between organizational climate and different levels of public health (P = 0.152).
Originality/Value: Notably, the physical education sector of the education category needs specialized and capable people to put their knowledge to the application stage, no matter the organizational climate and commitment. If physical education teachers are in better condition, they will have more general health and can be more motivated to move towards the goals of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational atmosphere
 • physical education teachers
 • general health
 • Abaszadegan, S. M. (2010). Foundations and schools of management. Publications of the Publishing Company. (In Persian). https://www.gisoom.com

   Abolalaei, B. (2006). Worthwhile organization possession, making talent base organization. Asre modiriat1, 68. (In Persian). https://www.magiran.com/paper/368273

  Alaghehband, A. (2021). Principles of management. Payam Noor Publication. (In Persian). https://www.gisoom.com

  Alahdadi, E. (2013). Organizational commitment. Management journal, (77-78). (In Persian). https://www.sid.ir/paper/444883/fa

  Asgarian, M. (2009). Human relationship and organizational behavior. Amir Kabir Publications. (In Persian). https://www.gisoom.com

  Çakmak-Otluoğlu, K. Ö. (2012). Protean and boundaryless career attitudes and organizational commitment: the effects of perceived supervisor support. Journal of vocational behavior80(3), 638-646. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2012.03.001

  Cullinan, C., Bline, D., Farrar, R., & Lowe, D. (2008). Organization-harm vs. organization-gain ethical issues: an exploratory examination of the effects of organizational commitment. Journal of business ethics80(2), 225-235. https://doi.org/10.1007/s10551-007-9414-4

  Davari, A., & Rezazadeh, A. (2014). Structural equation modeling with PLS software. University Jihad Publishing Organization. (In Persian). https://www.gisoom.com

  Delgoshaei, B., Tofighi, S., & Kermani, B. (2009). The relationship between organizational climate and organizational commitment in teaching hospitals of Hamedan University of medical sciences. Intern med today, 14(4), 60-68. (In Persian). http://imtj.gmu.ac.ir/article-1-481-fa.html

  Esmaeili, K. (2001). Organizational commitment. Tadbir journal, 12(112), 66-69. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/490055/fa

  Farahbakhsh, S. (2011). Relationship between different dimensions of public health and some factors related to jobs in managers of government organizations in Lorestan province. Journal of behavioral sciences research, 9(1), 56-62. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/106423/fa

  Fooladvand, Kh. (2007). Investigating the relationship between organizational climate and mental health of staff in public hospitals in Ilam. Scientific journal of Ilam university of medical sciences, 15(1), 44-50. (In Persian). https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-20-fa.html

  Goodarzi, A., & Geminian, V. (2003). Principles, foundations and theories of organizational climate. Academic Jihad Publication. (In Persian). https://www.gisoom.com

  Hamza Louis, N., Shahlaei, J., Henry, H., & Afshari, M. (2017). The role and functions of organizational culture and atmosphere development in the organizational commitment of the staff of the general department of physical education of Hamadan province. Sports management and motor science research, 2(4), 83-96. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/206866/fa

  Heydarinejad, S., & Moradipour, M. (2011). Relationship between job attachment of physical education teachers and organizational climate of high schools in Ahvaz. Journal of sports management, 3(8). (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/

  Jahromi, S., Ahmadi, E., & Darvishpour Faragheh, S. (2018). Investigating the relationship between organizational climate and organizational commitment and morale from the perspective of middle school teachers in Marvdasht in the academic year of 2015-2016. Quarterly journal of new approach in educational management, 1(3), 109-130. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/168694/fa

  Koozechian, H., Zarei, J., & Talibpour, M. (2016). Investigating the relationship between organizational commitment and job satisfaction of male physical education managers and teachers in khorasan province schools. Olympics, 1(1-2), 43-52. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/420006/fa

  Mirhashmi Pasha, M.,&  Sharif, H. (2010). Making a model about relationship between understanding workplace factors (job roles, job traits, supervision and organizational structure) and job involvement and organizational commitment in scientific board member in Islamic azad university. Journal of psychological studies, 6(4), 57-84. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/453469/fa

  Molaei, N. (2006). Professionalism and commitment of employees-research in the national Iranian oil company (Master Thesis, Allameh Tabatabaei University of Tehran). Retrieved from http://dl.islamicdoc.com/site/catalogue/592858

  Nizam, S. (2013). Organizational health of different regions of islamic azad university. Journal of thought in education, 5(3), 11-23. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/154235/fa

  Ogbonna, E., & Harris, L. C. (2000). Leadership style, organizational culture and performance: empirical evidence from UK companies. International journal of human resource management11(4), 766-788. https://doi.org/10.1080/09585190050075114

  Qolipour, A., Balaghi Inalu, A., Qasemi, M. & Rohi Khalili, M. (2007). Investigating the validity of negative stereotypes of women in organizations. Women's research, 3(5), 141-168. (In Persian). https://www.noormags.ir

  Ramezani Nejad, R., Purcellani Zarandi, H., Hosseini Nia, S.R. (2019). The relationship between organizational climate of schools and job burnout of physical education teachers. Sports management, 1, 225-235. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/455446/fa

  Rezak, N. A., Darmawan, I. G. N., & Keevs, J. P. (2021). Teacher commitment. In International handbook of research on teachers and teaching (pp. 343-360). Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-73317-3_22

  Sabbaghian Rad, L., Muzaffari, A. A., & Zarei, A. (2021). The relationship between organizational commitment and burnout analysis of general physical education teachers. Research in sports science, 4(10), 89-103. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/68134/fa

  • Shabani Bahar, Gh., & Conanny, M. (2019). Relationship between burnout and general health of physical education teachers in Lorestan province. Sports management and motor science research. 2(3), 77-91. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/206858/fa

  Shahnazdoost, M., Maghsoudi, Sh., Tabari, R., & Kazem Nejad Lily, A. (2018). Relationship between nursing burnout and occupational support. Journal of Guilan university of medical sciences, 20(80), 49-59. (In Persian). https://journal.gums.ac.ir/article-1-119-fa.html

  Shirkavand, S. (2001). Spirit and organizational climate. Payame Iran Khodro journal, 12(117), 96-97. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/437841/fa

  Westover, J. H., Westover, A. R., & Westover, L. A. (2010). Enhancing long‐term worker productivity and performance: the connection of key work domains to job satisfaction and organizational commitment. International journal of productivity and performance management, 59(4), 372-387. https://doi.org/10.1108/17410401011038919

  Yousefi, S., Moradi, M., & Tishevarz Daeem, M. (2016). The role of employees’ organizational commitment in knowledge sharing. Police human development, 7(30), 23-36. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/132833/en

  Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1996). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: an examination of construct validity. Journal of vocational behavior49(3), 252-276.