نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

10.22105/imos.2022.319456.1197

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق، مقایسه اثر مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اقتصادی استان های ایران طی دوره 1398-1379است. در این تحقیق از روش داده های تابلویی (Panel Data) استفاده شد.

روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل استان های ایران است. اطلاعات سری زمانی در مورد این استان ها از داده‌های موجود در ترازنامه انرژی، مرکز آمار و بانک داده های اقتصادی و مالی ایران جمع‌آوری شده است که با استفاده از نرم ‌افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفت. متغیرهای استفاده شده در این تحقیق شامل: مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر (خورشیدی، آبی، بادی، زمین‌گرایی، نفت، گاز و بنزین)، رفاه اقتصادی، جمعیت، نیروی کار، بیکاری، تورم، توزیع درآمد (ضریب جینی) و تولید ناخالص داخلی حقیقی می باشند.

یافته‎ ها: نتایج بدست آمده نشان می دهد که مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر تأثیر مثبت و معنی‌دار و مصرف انواع انرژی های تجدیدناپذیر تأثیر منفی و معنی‌دار بر رفاه اقتصادی در پی دارد. بر این اساس می توان بیان کرد که افزایش مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر می تواند پیشرفت قابل توجهی را در جهت رفاه اقتصادی و سرعت بخشیدن به اهداف توسعه ای مربوط به رشد اقتصادی در این استان ها به ارمغان آورد. همچنین متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ تورم و نابرابری توزیع درآمد (ضریب جینی) تأثیر منفی و معنی‌دار و متغیرهای نرخ رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی و بهره وری نیروی کار تأثیر مثبت و معنی دار بر رفاه اقتصادی دارند که مطابق با مبانی نظری تحقیق می باشد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج نشان داد که استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در استان های ایران با توجه به اینکه تأثیر بیشتری در مقایسه با انرژی‌های تجدیدناپذیر جهت افزایش رفاه اقتصادی دارد، با سرمایه‌گذاری در این واحد تولیدی می‌توان سهم استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را در ایران افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the impact of renewable and non-renewable energy consumption on the economic welfare of Iranian provinces using panel data approach

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Rahimi 1
  • Mohammad Mirbagherijam 1
  • Ebrahim Ghaed 2
  • Akram Noorani 1

1 Department of Economics, Shahroud University of Technology, Shahroud, Iran.

2 Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to comparing the impact of renewable and non-renewable energy consumption on the economic welfare of Iranian provinces during the period 2000-2019. In this Research, the Panel Data model was used.

Methodology: The statistical population studied in this research includes the provinces of Iran research.Time series information about these provinces has been collected from data available in the Energy Balance, Statistics Center and Iran Economic and Financial Database, which using Eviews software was tested. Variables used in this study include: consumption of renewable energy and non-renewable energy sources (solar, hydropower, wind, Geothermal, oil, gas and gasoline), economic welfare, population, labor, unemployment rate, inflation rate, income distribution inequality (Gini coefficient) and real gdp.


Findings: The results show that consumption of renewable energy has a positive and significant impact and consumption of non-renewable energy has a negative and significant impact on wellfares. Also, the variables of unemployment rate, inflation rate, and income distribution inequality (Gini coefficient) have a negative and significant effect and the variables of population growth rate, GDP, and labor productivity have a positive and significant effect on economic welfare, which is in accordance with the theoretical foundations of research.
Originality/Value: The results showed that the use of renewable energy in the provinces of Iran with respect that it has a greater effect than compared to non-renewable energy in increase economic welfare could by investing in this production unit, the share of renewable energy use in Iran can be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renewable Energies Consumption
  • Non-Renewable Energies Consumption
  • Economic Welfare
  • Provinces of Iran
Abdi, K., & Daneshmand Shirazi, M. (2013). The effect of clean energy consumption on economic welfare of urban and rural households in Iran. The first national conference and specialized exhibition of environment, energy and clean industry, Tehran, Iran. Civiliva. (In Persian). https://civilica.com/doc/231079/
Alla, L. (2019). The effect of inflation on welfare of the population and Russian market capacity. SHS web of conferences (Vol. 69, p. 00071). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/shsconf/20196900071
Apergis, N., & Payne, J. E. (2009). Energy consumption and economic growth: evidence from the commonwealth of independent states. Energy economics, 31(5), 641-647. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2009.01.011
Asiedu, B. A., Hassan, A. A., & Bein, M. A. (2021). Renewable energy, non-renewable energy, and economic growth: evidence from 26 European countries. Environmental science and pollution research, 28(9), 11119-11128. https://doi.org/10.1007/s11356-020-11186-0
Assaad, R., & Krafft, C. (2015). The evolution of labor supply and unemployment in the Egyptian economy: 1988-2012. In The Egyptian labor market in an era of revolution (pp. 1-26). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198737254.003.0001
Ayres, R. U., & Nair, I. (1984). Thermodynamics and economics. Physics today, 37(11), 62-71.‏
Azam, M. (2020). Energy and economic growth in developing Asian economies. Journal of the asia pacific economy, 25(3), 447-471.
Azami, S., & Almasi, S. (2020). Energy consumption and sustainable economic welfare: new evidence of organization of petroleum exporting countries. International journal of energy economics and policy, 10(5), 31-40. https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/9435  
Baltagi, B. H. (1995). Econometric analysis of panel data (Vol. 2). New York: Wiley. https://www.scirp.org/(S(lz5mqp453edsnp55rrgjct55.))/reference/referencespapers.aspx?referenceid=2926386
Bell, A., & Jones, K. (2015). Explaining fixed effects: random effects modeling of time-series cross-sectional and panel data. Political science research and methods, 3(1), 133-153.
Berndt, E. R., & Wood, D. O. (1985). Energy price shocks and productivity growth: a survey. Massachusetts Institute of Technology, Center for Energy Policy Research.
Costin, D. M. (2017). Economic value added–a general review of the concept. “Ovidius” university annals, economic sciences series, 17(1), 168-173.
Dehghani, A., Ghaed, E, & Ahmadi Shadmehri, MT. (2020). The effect types of renewable resources on Iranian electricity production. Journal of renewable and new energy, 8(1), 41-47. (In Persian). https://www.jrenew.ir/article_111148.html?lang=fa
Energy Balance Sheet. (EBS). (2019). Energy affairs. Ministry of energy, Iran energy vision report and identification of various energy technologies from final consumption to useful energy consumption in the industrial sector. (In Persian). Retrieved from https://www.energyinformation.ir
Fakher, H. A. (2020). Analytical insights on the relationship between economic growth and environmental degradation in framework of EKC hypothesis and various environmental indicators. Innovation management and operational strategies, 1(3), 252-268. (In Persian). http://www.journal-imos.ir/article_126003.html?lang=en
Fang, Y. (2011). Economic welfare impacts from renewable energy consumption: the China experience. Renewable and sustainable energy reviews, 15(9), 5120-5128. https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.044
Fotros, M. H., & Torkamani, E. (2014). Energy consumption, electricity consumption and human development in Iran: a bounds test approach. Journal of applied economics studies in Iran, 3(10), 127-144. (In Persian). https://aes.basu.ac.ir/article_824.html?lang=en
Ghaed, E., Naji Meidani, AA, & Raji Asadabadi, M. (2020). Investigation of the role renewable and new energieson the inflation rate of Iran. Journal of renewable and new energy, 8(1), 125-131. (In Persian). https://www.jrenew.ir/article_111157.html?lang=fa
Hausman, J. A. (1983). Specification and estimation of simultaneous equation models. Handbook of econometrics, 1, 391-448. https://doi.org/10.1016/S1573-4412(83)01011-9
Hoseinbor, N., Mousavi, S. N., & Aminifard, A. (2022). DCNN-GCM: a deep CNN and granger causality models for forecasting welfare level of energy-producing countries and evaluating the relationship between energy consumption and sustainable economic welfare. Mathematical problems in engineering, 2022. https://doi.org/10.1155/2022/5321485
Ilkhani, F. (2015). The effect of renewable and non-renewable energy consumption on the economic well-being of selected countries (Master Thesis, Ferdowsi University of Mashhad). Retrieved from https://elmnet.ir
Inglesi-Lotz, R. (2016). The impact of renewable energy consumption to economic growth: a panel data application. Energy economics, 53, 58-63. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2015.01.003
Luptáčik, M., & Nežinský, E. (2020). Measuring income inequalities beyond the Gini coefficient. Central european journal of operations research, 28(2), 561-578. https://doi.org/10.1007/s10100-019-00662-9
Masoudi, N., Dahmardeh, N, & Esfandiyari, M. (2020). Impact of renewable energies, technical innovations and economic growth on carbon dioxide emissions. Quarterly journal of economic growth and development research, 10(40), 35-54. (In Persian). https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_6191.html?lang=fa
Menegaki, A. N., & Tiwari, A. K. (2017). The index of sustainable economic welfare in the energy-growth nexus for American countries. Ecological indicators, 72, 494-509. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.08.036
Menegaki, A. N., & Tugcu, C. T. (2017). Energy consumption and sustainable economic welfare in G7 countries; a comparison with the conventional nexus. Renewable and sustainable energy reviews, 69, 892-901. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.133
Menegaki, A. N., Marques, A. C., & Fuinhas, J. A. (2017). Redefining the energy-growth nexus with an index for sustainable economic welfare in Europe. Energy, 141, 1254-1268. https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.09.056
Omri, A., & Belaïd, F. (2021). Does renewable energy modulate the negative effect of environmental issues on the socio-economic welfare?. Journal of environmental management, 278, 111483. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111483
Ouedraogo, N. S. (2013). Energy consumption and human development: evidence from a panel cointegration and error correction model. Energy, 63, 28-41. https://doi.org/10.1016/j.energy.2013.09.067
Pindyck, R. S. (1980). Energy price increases and macroeconomic policy. The energy journal, 1(4), 1-20. https://www.jstor.org/stable/41321475
Rad, E. H., Vahedi, S., Teimourizad, A., Esmaeilzadeh, F., Hadian, M., & Pour, A. T. (2013). Comparison of the effects of public and private health expenditures on the health status: a panel data analysis in eastern mediterranean countries. International journal of health policy and management, 1(2), 163-167.
Rafighi, E. (2015). The relationship between renewable energy consumption and economic prosperity in the middle east and north africa (MENA). International conferance research in science and technology, Istanbul, Turkey. Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/447201/
Rahman, M. M., & Velayutham, E. (2020). Renewable and non-renewable energy consumption-economic growth nexus: new evidence from South Asia. Renewable energy, 147, 399-408. https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.09.007
Rajabi, M., Daliri, N., & Mir Mohammad Sadeghi, J. (2013). Analysis of the relationship between electricity consumption and economic growth in D8 countries. The first international conference on political epic (with an approach to middle east developments) & economic epic (with an approach to management and accounting), Tehran, Iran. Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/494815/
Rugani, B., Marvuglia, A., & Pulselli, F. M. (2018). Predicting sustainable economic welfare–analysis and perspectives for Luxembourg based on energy policy scenarios. Technological forecasting and social change, 137, 288-303. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.08.005
Sadeghi, S. K., GHamari, N., & Feshari, M. (2014). Investigating the causal relationship between energy consumption and GDP in MENA countries (generalized torque approach in panel data). Macroeconomics research letter (NEJM), 9(17). (In Persian). http://jes.journals.umz.ac.ir/article_574.html
Shahbaz, M., Van Hoang, T. H., Mahalik, M. K., & Roubaud, D. (2017). Energy consumption, financial development and economic growth in India: new evidence from a nonlinear and asymmetric analysis. Energy economics, 63, 199-212. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2017.01.023
Shi, X., Shen, Y., Wang, K., & Zhang, Y. (2021). Capacity permit trading scheme, economic welfare and energy insecurity: case study of coal industry in China. The Singapore economic review, 66(02), 369-389. https://doi.org/10.1142/S0217590819500589
Shirzuraliabadi, Z., & Samadi, F. (2019). The effect of renewable energy consumption on economic welfare. The first international conference and the fourth national conference on conservation of natural resources and environment, Ardabil, Iran. Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/961425/
Simon, J. L. (2019). The economics of population growth. Princeton University Press. https://www.amazon.com/Economics-Population-Growth-Princeton-Library/dp/0691656290
Stern, D. I., & Cleveland, C. J. (2004). Energy and economic growth. Retrieved from http://sterndavidi.com/Publications/Growth.pdf  
Tabatabaei, S. M., Hadian, E., Marzban, H., & Zibaei, M. (2017). Economic, welfare and environmental impact of feed-in tariff policy: a case study in Iran. Energy policy, 102, 164-169. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.12.028
Van den Berg, H. (2016). Economic growth and development. World Scientific Publishing Company.