نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی ایلام، ایلام، ایران.

10.22105/imos.2022.315517.1188

چکیده

هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت بین فقر و فساد در کشورهای خاورمیانه طی سال‌های 1398-1390 با استفاده از آزمون علیت گرنجر، گرنجر-هشیائو، تودا و یاماماتو در داده‌های تابلویی (Panel Data) می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق شامل کشورهای عضو خاورمیانه است. اطلاعات پانل دیتا در‌ مورد این کشورها از منابع معتبر بین‌المللی، از‌جمله بانک جهانی جمع‌آوری‌شده است که با استفاده از نرم‌‌افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفت. متغیرهای استفاده‌شده در این تحقیق شامل فقر نسبی، فساد، متغیرها تولید ناخالص داخلی، نیروی ‌کار، سرمایه‌گذاری عمرانی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد دستمزد می­‌باشند.
یافته‌ها: نتایج مطالعه حاکی از بین متغیر فقر و فساد در کشورهای خاورمیانه، یک رابطه علیت یک‌طرفه از سوی فقر به فساد در کشورهای خاورمیانه برقرار است به این معنا که با افزایش فقر، فساد افزایش پیدا می‌کند. این رابطه علیت یک‌طرفه در هر دو رویکرد علیت تایید می‌شود.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: نتایج نشان داد که دولت با ارایه آموزش‌های صحیح می‌تواند از بروز خیلی از فساد­ها جلوگیری کند و هم‌چنین با ایجاد پایگاه‌های آموزشی در سطح کشورها و دسترسی آسان به آن برای عموم مردم به هوشیاری مردم اضافه کند. سپس توجه و بررسی مشکلات همه طبقات مردم نه‌فقط بررسی مشکلات قشر خاصی از مردم و حل مشکلات تا ‌حد‌ امکان باعث ایجاد انگیزه در مردم شده که کم‌تر به سمت‌و‌سوی فساد بروند و با دادن کمک‌های بلاعوض به قشر‌های ضعیف جامعه تا حدی از بروز این مشکلات جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investingating the causal relationship between poverty and corruption in the middle east countries (Granger-Hsiao, Toda and Yamamoto causality approach in panel data)

نویسندگان [English]

  • Hadis Piri 1
  • Aziz Maraseli 2

1 Department of Economics, Shahroud University of Technology, Shahroud, Iran.

2 Department of Economics, Ferdowsi University of Ilam, Ilam, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this paper is to investigate the relationship between poverty and corruption in the middle east countries over the years 1390-1398 using the Granger - Granger causality test, grenger and Yamamoto in the panel data.
Methodology: The population studied in this study includes the countries of the middle east. Data panel data on these countries has been collected from reliable international sources, including the world bank, which was tested using Eviews software. the variables used in this study include comparative poverty, corruption, gross domestic production variables, labor force, inflation rate, unemployment rate and wage growth rate.
Findings: The results of the study show that the relationship between poverty and corruption in the middle east countries is a one-way causality relationship from poverty to corruption in the middle east countries, meaning that by increasing poverty, corruption increases. This unilateral causality relationship is confirmed unilateral in both causality approaches.
Originality/Value: The results showed that by providing proper training, the government could prevent a lot of crruptions and also increase public awareness by creating educational bases at the level of countries and easy access to it for the general public. Then, the government considering the problems of all classes of people, motivates them as much as possible to go less towards corruption. Also, by providing gratuitous assistance to the weak classes of the society prevent these problems as much as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty
  • Corruption
  • Granger causality
  • Granger–Hsiao
  • Toda and Yamamoto
[1]  Gupta, S., Davoodi, H., & Alonso-Terme, R. (2002). Does corruption affect income inequality and poverty? Economics of governance, 3, 23–45. https://doi.org/10.1007/s101010100039
[2] Dincer, O. C., & Gunalp, B. (2008). Corruption, income inequality, and poverty in the United States.  DOI:10.2139/SSRN.1158446
[3]   Ünver, M., & Koyuncu, J. Y. (2016). The impact of poverty on corruption. Journal of economics library, 3(4), 632–642.
[4]   Ajisafe, R. A. (2016). Corruption and poverty in Nigeria: evidence from ardl bound test and error correction model. Journal of emerging trends in economics and management sciences, 7(3), 156–163.
[5]  Ogboru, I., & Abimiku, A. C. (2010). The impact of corruption on poverty reduction efforts in Nigeria. http://dspace.unijos.edu.ng/handle/10485/1254
[6]   Schulze, G. G., Sjahrir, B. S., & Zakharov, N. (2016). Corruption in Russia. The journal of law and economics, 59(1), 135–171.
[7]  Lipsey, R. G. (1960). The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1862-1957: a further analysis. Economica, 27(105), 1–31. https://doi.org/10.2307/2551424
[8] Hume, D. (2017). The letters of David Hume (Vol. 1). Oxford University Press. DOI:10.1093/ACTRADE/9780199693245.BOOK.1
[9]    Fisher, I. (1926). A statistical relation between unemployment and price changes. International labour review, 13, 785. https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/intlr13&div=43&id=&page=
[10]  Klein, L. R., & Goldberger, A. S. (1955). An econometric model of the United States, 1929-1952. North-Holland Publishing. https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282269685862144
[11]  Phillips, A. W. (1958). The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1861-1957. Economica, 25(100), 283–299.
[12]  Perry, G. L. (1964). The determinants of wage rate changes and the inflation-unemployment trade-off for the United States. The review of economic studies, 31(4), 287–308.
[13]  Akerlof, G. A., Dickens, W. T., Perry, G. L., Bewley, T. F., & Blinder, A. S. (2000). Near-rational wage and price setting and the long-run Phillips curve. Brookings papers on economic activity, 2000(1), 1–60.
[14]  Samuelson, P. A., & Solow, R. M. (1960). Analytical aspects of anti-inflation policy. The american economic review, 50(2), 177–194.
[15]  Phelps, E. S. (1967). Phillips curves, expectations of inflation and optimal unemployment over time. Economica, 34(135), 254–281. https://doi.org/10.2307/2552025
[16]  Friedman, H. (1968). Magnitude of experimental effect and a table for its rapid estimation. Psychological bulletin, 70(4), 245-251.
[17]  Gorji, I., & Iqbali, A. (2007). Estimation of the Phillips curve in Iran: a new perspective. Journal of economic research (tahghighat-e- eghtesadi), 42(3). (In Persian). https://jte.ut.ac.ir/article_19156.html
[18]  Lucas Jr, R. E. (1976). Econometric policy evaluation: a critique [presentation]. Carnegie-rochester conference series on public policy (Vol. 1, pp. 19–46). https://web.sgh.waw.pl/~atoroj/makroekonomia_zaawansowana/lucas76.pdf
[19]  Fuhrer, J., & Moore, G. (1995). Inflation persistence. The quarterly journal of economics, 110(1), 127–159. https://doi.org/10.2307/2118513
[20]  Kerami, A., & Mardani, Y. (2015). The impacts of macroeconomic variables on poverty in rural areas of Iran. Agricultural economics research, 7(26), 109–123. (In Persian). https://jae.marvdasht.iau.ir/article_866.html
[21]  Raghfar, H., Mohammadifard, Z., & Mohazab, K. S. (2013). The measurement of multidimensional povertyin Tehran. The economic reseach, 13(2), 1–16. (In Persian). https://www.magiran.com/paper/1145939 LK  - https://www.magiran.com/paper/1145939
[22]  Fadaei, M., & Ghaffari, S. (2017). Investigating the effect of good governance indicators and government size on the corruption index in BRICS countries and Iran. Public administration perspective, 8(4), 65–86. (In Persian). https://jpap.sbu.ac.ir/article_96164.html
[23]  Adibpour, M., & Karbasizadeh, S. (2019). The effect of oil rent on corruption in selected meddle east and north africa countries (MENA). Economic modelling, 12(44), 47–72. (In Persian). https://eco.firuzkuh.iau.ir/article_663780.html
[24]  Zaroki, S., Karimi Moghari, Z., & Etemadi, S. (2020). Analysis of the effective factors on the probability of household poverty in Iran with emphasis on type of occupation. Journal of applied economics studies in iran, 9(36), 89–121. (In Persian). DOI:10.22084/aes.2020.20998.3014
[25]  Mohammad Amin, K., & Majid, M. (2021). Spatial analysis of rural poverty in Kohdasht city. Spatial planning, 11(2), 23–48. (In Persian). https://www.sid.ir/fileserver/jf/953-262226-fa-1062042.pdf
[26]  Iskandar, A., & Saragih, R. (2018). Does corruption affect poverty in Indonesia? Journal bppk: badan pendidikan dan pelatihan keuangan, 11(1), 1–14.
[27]  Attah, P., & Momoh, Z. (2018). Corruption and the paradox of poverty in Nigeria Zakary momoh. Global journal of applied, management and social sciences, 15, 140–148.
[28] Fields, K. (1995). Enterprise and the State in Korea and Taiwan. Cornell University Press. https://soundideas.pugetsound.edu/faculty_pubs/756/
[29]  Salahuddin, M., Vink, N., Ralph, N., & Gow, J. (2020). Globalisation, poverty and corruption: retarding progress in South Africa. Development southern africa, 37(4), 617–643.
[30]   Hsiao, C. (1981). Autoregressive modelling and money-income causality detection. Journal of monetary economics, 7(1), 85–106.
[31]  Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of econometrics, 66(1–2), 225–250.
[32]  Dehghani, A. (2015). Causality relationship between research and development Intensity and market structure in Iraninan textiles industries (a hsiao- granger causality in the panel data). Journal of applied economics studies in iran, 3(12), 149–164. (In Persian). https://aes.basu.ac.ir/article_1004.html
[33]  Fatai, K., Oxley, L., & Scrimgeour, F. G. (2004). Modelling the causal relationship between energy consumption and GDP in New Zealand, Australia, India, Indonesia, the Philippines and Thailand. Mathematics and computers in simulation, 64(3–4), 431–445.
[34]  Arman, S. A., & Zare, R. (2005). An investigation of granger causal relationship between energy consumption & economic growth in Iran (1967-2002). Iranian journal of economic research, 7(24), 117–143. (In Persian). https://ijer.atu.ac.ir/article_3734_6fd1b5f6aaa544f30335a7a550fb358d.pdf?lang=en