نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران.

2 گروه مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران.

3 گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

10.22105/imos.2022.323411.1202

چکیده

هدف: بررسی تأثیر کارکردهای مدل سه‌گانه بلوغ مدیریت دانش (مدل اینفوسیس، مدل عمومی و مدل کی پی ام جی) در کسب قابلیت‌های مزیت‌ رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: هدف پژوهش کاربردی و روش گردآوری داده‏ها، توصیفی- علّی می‏باشد. از لحاظ نوع داده‌ها پژوهشی کمی-کیفی است. دارای 6 فرضیه (کمی) و یک سؤال (کیفی) است. جامعه آماری دارای دو بخش است، بخش کمی شامل 180 نفر کارکنان بخش دانش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بخش کیفی شامل، 10 نفر از خبرگان شرکت می‌باشند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه است. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای آماری SPSS23 و LISREL8.80 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، کارکردهای مدل سه‌گانه بلوغ مدیریت دانش در کسب قابلیت‌های مزیت‌ رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأثیر دارد. ابعاد کارکردهای مدل (فرآیندهای سازمانی، منابع انسانی، فناوری، محتوای دانشی) نیز در کسب قابلیت‌های مزیت‌ رقابتی شرکت تأثیر داشت. همچنین، شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین مدل‌های بلوغ سه‌گانه، با مدل اینفوسیس با میانگین (62/3) و کسب %72 انطباق‌پذیری بیش‌تری دارد و مدل‌های کی پی ام جی و مدل عمومی به ترتیب با میانگین (3/3) و (25/3) در رتبه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند.
اصالت/ارزش افزوده علمی: عدم توجه به کارکردهای بلوغ مدیریت دانش در سازمان سبب از دست رفتن سرمایه‌های فکری، تولیدات، فناوری‌ها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها می‌شود. بنابراین، بررسی تأثیر کارکردهای مدل سه‌گانه بلوغ مدیریت دانش (مدل اینفوسیس، مدل عمومی و مدل کی پی ام جی) در کسب قابلیت‌های مزیت‌ رقابتی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی حائز اهمیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Functions of the Knowledge Management Maturity Triple Model on the Acquisition of Competitive Advantage Capabilities (Case study: National Petrochemical Company)

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Reza Davoodi 1
  • Mojgan Gharibi Marzankola 2
  • Mohammadreza Hamidizadeh 3
  • Valiullah Ali Mohammadi 4

1 Department of Management, Islamic Azad University, Dehagan Branch, Dehagan, Iran.

2 Department of Technology Management, Islamic Azad University, Dehagan Branch, Dehagan, Iran.

3 Department of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

4 Department of Entrepreneurship, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Investigating the effect of the functions of the knowledge management maturity triple model (Infosys model, general model and KPMG model) on gaining competitive advantage capabilities in the National Petrochemical Company.
Methodology: The purpose of applied research and data collection method is descriptive-causal. It has 6 hypotheses (quantitative) and one question (qualitative). The statistical population has two parts, the quantitative part includes 180 employees of the knowledge department of the National Petrochemical Company and the qualitative part includes 10 experts of the company. The data collection tool is a questionnaire. SPSS23 and LISREL 8.80 statistical software were used to analyze the data.
Findings: The results showed that the functions of the triple model of knowledge management maturity are effective in gaining competitive advantage capabilities in the National Petrochemical Company. The dimensions of the model functions (organizational processes, human resources, technology, and knowledge content) also had an effect on the company's competitive advantage capabilities. Also, the National Petrochemical Company has a higher adaptability among the triple maturity models with the infusion model with an average of 3.62 and 72%, and the KPMG and general models with an average of 3.3 and 25.2, respectively. They are in the second and third ranks.
Originality/Value: Failure to pay attention to the functions of knowledge management maturity in the organization leads to the loss of intellectual capital, products, technologies, innovations and creativity. Therefore, it is important to study the effect of the functions of the triple model of knowledge management maturity (Infosys model, general model and KPMG model) in gaining competitive advantage capabilities in the National Petrochemical Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National petrochemical company
  • Competitive advantage capabilities
  • Functions of the knowledge management maturity triple model
  • Knowledge management
Adabavazeh, N., & Navabakhsh, M. (2020). Maturity of knowledge management evaluation in organizational units using data envelopment analysis. Innovation management and operational strategies1(1), 38-47. (In Persian). DOI: 10.22105/IMOS.2020.260357.1002
Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS quarterly, 25(1), 107-136. (In Persian). DOI: https://doi.org/10.2307/3250961
Ali Ahmadi, A., Barzinpour, F., & Karami, M. (2008). Comparison of knowledge management maturity patterns. Tadbir journal, 201, 21-27. (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/163554/ 
Asgarani, M., & Asghari, M. (2017). Investigating the relationship between knowledge management and organizational performance in district 4 municipal staff. Shabak journal, 3(4), 13-24. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467072
Bendak, S., Shikhli, A. M., & Abdel-Razek, R. H. (2020). How changing organizational culture can enhance innovation: development of the innovative culture enhancement framework. Cogent business & management7(1), 1712125. DOI: https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1712125
Boroumand Kakhki, A., Akhavan, A.N., & Naser, A. (2018). Challenges and requirements of knowledge management development in the national petrochemical company (Ofogh Iran 1404). Journal of human resources management in the oil industry, 9(35), 211-187. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=351833
Byukusenge, E., Munene, J., & Orobia, L. (2016). Knowledge management and business performance: mediating effect of innovation. Journal of business and management sciences, 4(4), 82-92. https://oarklibrary.com/file/2/db18ef6b-8c4b-4730-bb75-7370c7f81ef2/eda562bd-a85e-4ac3-b00a-e65102b2c0cd.pdf
Chen, Y. S., Lin, M. J. J., & Chang, C. H. (2009). The positive effects of relationship learning and absorptive capacity on innovation performance and competitive advantage in industrial markets. Industrial marketing management, 38(2), 152-158. DOI: https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2008.12.003
Eysenck, M. W., & Keane, M. T. (2015). Cognitive psychology: a student’handbook. Psychology Press. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315778006
Fiol, C. M., & Lyles, M. A. (1985). Organizational learning. Academy of management review, 10(4), 803-813. https://doi.org/10.5465/amr.1985.4279103
Gholipour Tahmoores, H., Abedi Jafari, H., & Khatiban, N. (2009). Assessing the level of knowledge management maturity in organizations through a model of developed management maturity. Iranian journal of management sciences, 14, 148-121. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117993
Hamidizadeh, M. R. (2018). Constructions and configuration of organizational and national knowledge. Adiban Rooz Publications. (In Persian). https://www.gisoom.com
Hamidizadeh, M. R. (2019). Business planning: models and planning with a strategic and systematic approach. Adiban Rooz Publications. (In Persian). https://www.adibanbook.ir
Knowledge Management Research Report. (2000). KPMG consulting. Retrieved from http://www.providersedge.com/docs/km_articles/KPMG_KM_Research_Report_2000.pdf 
Kochikar, V. P. (2000). The knowledge management maturity model: a staged framework for leveraging knowledge. Proceedings of KM World, 1-9. https://slidetodoc.com/the-knowledge-management-maturity-model-a-staged-framework/
Kraus, S., Filser, M., Puumalainen, K., Kailer, N., & Thurner, S. (2020). Business model innovation: a systematic literature review. International journal of innovation and technology management17(06), 2050043. DOI: https://doi.org/10.1142/S0219877020500431
Lovelock, C., & Wright, L. (2002). Principles of service marketing and management. McGraw-Hill. https://www.amazon.com/Principles-Service-Marketing-Management-Lauren/dp/013676875X
Magnier‐Watanabe, R., & Senoo, D. (2009). Congruent knowledge management behaviors as discriminate sources of competitive advantage. Journal of workplace learning. 21(2), 109-124. https://doi.org/10.1108/13665620910934816
Maleki Min Bash Razgah, M. & Zangian, S. (2014). Measurement of the Interactive Model of Innovation Capabilities with SMEs’ Survival with the mediating Role of Intrapreneurship in Tehran Hamburger Co. Ltd. Journal of industry and university, 7(21/22), 61-72. (In Persian). http://jiu.ir/en/Article/44
Mehri, A., & Khodadad Hosseini, H. (2005). Designing a competitive advantage model for automotive industry in Iran. Management research in Iran, 9(2), 189-212. (In Persian). https://mri.modares.ac.ir/article_252.html?lang=en
Mohammadi, R. (2017). A study of the relationship between knowledge management and organizational performance in project-oriented organizations. Bimonthly of applied studies in management and development sciences, 1, 1-14. (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/369840/
Ode, E., & Ayavoo, R. (2020). The mediating role of knowledge application in the relationship between knowledge management practices and firm innovation. Journal of innovation & knowledge, 5(3), 210-218. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jik.2019.08.002
Paul, R., & Elder, L. (2006). Critical thinking: the nature of critical and creative thought. Journal of developmental education30(2), 34-35.
Pee, L. G., & Kankanhalli, A. (2009). A model of organisational knowledge management maturity based on people, process, and technology. Journal of information & knowledge management8(02), 79-99. DOI: https://doi.org/10.1142/S0219649209002270
Rabiei Mendij, M. R., & Ramezani Mimi, M. (2018). The effect of knowledge management on competitive advantage with emphasis on the mediating role of technology innovation in Tehran’s beautification organization, Journal of urban management, 16(3 (48)), 187-202. (In Persian). https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=595470
Ragsdale, J., & Platz, j. (2017). TSIA KMMaturity Model (Mapping Evolution of KM from Recognition to Strategic Program), Technology Services Industry Association (TSIA).
Saridakis, G., Idris, B., Hansen, J. M., & Dana, L. P. (2019). SMEs' internationalization: when does innovation matter?. Journal of business research, 96, 250-263. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.001
Seyedzadeh, M. H. (2011). Functions of knowledge management in universities: a case study of Payame Noor University. Two quarterly journals of management and planning in the educational system, 3(5), 78-103. (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/264956/
Shah Hosseini, M. A., Ranjbar, M. H., & Kimasi, M. (2015). Identifying and combining organizational capabilities in the competitive success of the beverage industry, Journal of business management perspective, 25, 51-67. (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/397185/
Suqin, L., Mingli, Z., Shiteng, S., Honglan, M., Lan, Z., Qihong, N., & Qing, L. (2020). Assessment of the hemodynamics of autogenous arteriovenous fistulas with 4D phase contrast‐based flow quantification MRI in dialysis patients. Journal of magnetic resonance imaging51(4), 1272-1280.