نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

10.22105/imos.2022.311488.1177

چکیده

هدف: هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی، احساسی و رفتاری نگرش مصرف‌کنندگان زن، می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه اجرا توصیفی – پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تمامی مصرف‌کنندگان زن محصولات شوینده و بهداشتی سه برند (گلرنگ، سافتلن و اکتیو) عرضه‌شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش در شهر تهران می‌باشند و تعداد نمونه با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری برابر با 384 نفر می‌باشد. روش نمونه‌گیری در این تحقیق روش تصادفی خوشه‌ای در دسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه‌های محقق ساخته با بهره‌گیری از پرسش‌نامه کائور و هندال  (2017) بود که پس از روایی سنجی و پایایی سنجی بین اعضای نمونه توزیع گردید. داده‌های جمع‌آوری‌شده به کمک نرم‌افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد شناختی، احساسی و رفتاری نگرش مصرف‌کنندگان زن تأثیر دارد. نتایج فرضیه‌های فرعی نیز نشان داد تکرار تبلیغات، تأیید افراد مشهور، جاذبه‌های جنسیتی، شخصیت‌های طنز و مقایسه محصولات بر نگرش شناختی و احساسی مصرف‌کنندگان زن تأثیر دارد. همچنین نگرش شناختی بر رفتار خرید و تغییر رفتار خرید مصرف‌کنندگان تأثیرگذار است و نگرش احساسی نیز بر تغییر رفتار خرید تأثیر معنی‌داری دارد و در بین فرضیات مطرح‌شده در تحقیق نتایج نشان داد که نگرش احساسی بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان زن تأثیر معنی‌داری ندارد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: راهبردهای تبلیغات تلویزیونی بر ابعاد مختلف نگرش شناختی، احساسی و رفتاری زنان مصرف‌کننده نسبت به محصولات شوینده و بهداشتی تأثیرگذار خواهد بود و منجر به رفتار خرید متفاوت در آن‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of TV Advertising Strategies on‌ Cognitive, Emotional and Behavioral Dimensions of Female Consumer Attitudes

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Javan Hesar Shaneh
  • Naser Yazdani

Department of Business Administration, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this study is to investigate the effect of television advertising strategies on the cognitive, emotional and behavioral dimensions of female consumers' attitudes.
Methodology: Research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of implementation method. The statistical population in this study are all female consumers of detergent and hygiene products of three brands (Golrang, Softlan and Active) offered in OK chain stores in Tehran and the number of samples is equal to 384 people due to the unlimited statistical population. Sampling method in this research, a cluster random method is available. The data collection tool in this study was a researcher-made questionnaire using Kaur & Hundal (2017) questionnaire which was distributed among the sample members after validation and reliability assessment. The collected data were analyzed using SPSS and AMOS software.
Findings: The results showed that TV advertising strategies affect the cognitive, emotional and behavioral dimensions of female consumers. The results of examining the sub-hypotheses of the research showed that repetition of advertisements, approval of celebrities, gender attractions, humorous characters and product comparison have an effect on the cognitive and emotional attitudes of female consumers. Also the cognitive attitude has an effect on shopping behavior and change in consumer behavior and emotional attitude has a significant effect on change in shopping behavior. Among the hypotheses presented in the research, the results showed that emotional attitude has no significant effect on female consumers' shopping behavior.
Originality/Value: TV advertising strategies will affect different dimensions of cognitive, emotional and behavioral attitudes of women consumers towards detergents and hygiene products and lead to different shopping behaviors in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TV advertising strategies
  • Cognitive attitude
  • Affective attitude
  • Behavioral attitude
  • Female consumers
Adnan, A. (2018). Determining the impacts of celebrity based brand endorsements on consumers’ purchasing intention. NICE research journal, 76-93. https://doi.org/10.51239/nrjss.v0i0.6
Amini, M., & Rahmani, M. (2016).The role of Sepah Bank's advertising and marketing strategy on customer satisfaction, International conference on change and transformation management. Tehran, Iran. (In Persian). https://civilica.com/doc/597751
Arabshahi, M., Ghafourian Shagerdi, A., Behboodi, O., & Nayebi, A. (2019). Factors influencing men's intent to buy foreign cosmetics: investigating the mediating role of consumer attitudes. Journal of international business administration2(3), 87-107. https://doi.org/10.22034/JIBA.2019.9424
Ayanwale, A. B., Alimi, T., & Ayanbimipe, M. A. (2005). The influence of advertising on consumer brand preference. Journal of social sciences10(1), 9-16. https://doi.org/10.1080/09718923.2005.11892453
Aziz, S., Ghani, U., & Niazi, A. (2013). Impact of celebrity credibility on advertising effectiveness. Pakistan journal of commerce and social sciences (PJCSS)7(1), 107-127. https://www.econstor.eu/handle/10419/188078
Bakhshizadeh, A., Kordnaeij, A., K Hoseini, S. H., & Ahmad, P. (2017). The impact of attitude to TV advertising on customer loyalty toward the commercial complexes a case study of atlas mall complex in TV serial paytakht 3. Communication research23(88), 125-147.
Bakhtiarvand, M., & Aghamohammadi, A. (2015). Comparative commercial advertising. Journal encyclopedia of economic law22(8), 97-123. (In Persian). DOI: 10.22067/le.v22i8.51460
Bayer, E., Srinivasan, S., Riedl, E. J., & Skiera, B. (2020). The impact of online display advertising and paid search advertising relative to offline advertising on firm performance and firm value. International journal of research in marketing37(4), 789-804. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2020.02.002
Bharadwaj, N., Ballings, M., & Naik, P. A. (2020). Cross-media consumption: insights from super bowl advertising. Journal of interactive marketing50, 17-31. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2019.09.002
Chowdhury, S. K., & Salam, M. (2015). Predicting attitude based on cognitive, affective and conative components: an online shopping perspective. Stamford journal of business studies2(6/7), 101-115.
Dulin, G. C. (2016). The impact of advertising on consumer buying behaviour. International journal of advanced research in management and social sciences5(6), 257-268. https://garph.co.uk/IJARMSS/June2016/20.pdf
Esfidani, M & Kimasi, M., & Ahmadi, S. (2017). A framework for determining television advertising strategies in banking. Journal of marketing management, 3(3), 118-142. (In Persian). https://cbs.uok.ac.ir/article_41821.html
Eshra, N., & Beshir, N. (2017). Impact of corporate social responsibility on consumer buying behavior in Egypt. World review of business research7(1), 32-44. https://www.academia.edu/download/60487294/The_paper_published20190904-114382-1vitxu4.pdf
Esmaeilpour, M., Bahrainizad, M., & Zarei, K. (2017). Investigating the effect of celebrity endorsements in advertising on consumer attitudes toward advertising. New marketing research journal7(1), 1-22.
Fatemi, F. (2015). The effect of irony in advertising. Journal of applied arts4, 35-45.
Hassan, A. (2015). Effects of TV advertisement on consumer buying behaviour: a comparative study of rural-urban and male-female consumers. International journal of innovation and applied studies11(3), 608-614.
Hollenbeck, B., Moorthy, S., & Proserpio, D. (2019). Advertising strategy in the presence of reviews: An empirical analysis. Marketing science38(5), 793-811.
Hossein Panahi, H & Soltan Panah, H. (2021). Investigating the Effect of marketing on social networks with the mental image of customer of insurance companies in Kurdistan province. Journal of innovation management and operational strategies, 2(2), 153-166. (In Persian). http://www.journal-imos.ir/article_132377_ff32984d066084e28bab85024d2bd506.pdf
Ismail, A. R., & Melewar, T. C. (2014). Attitude of Muslim consumers toward sex appeal in advertising: A comparative study between subcultures in Malaysia. Journal of promotion management20(5), 553-570. https://doi.org/10.1080/10496491.2014.946204
Jain, S., Khan, M. N., & Mishra, S. (2017). Understanding consumer behavior regarding luxury fashion goods in India based on the theory of planned behavior. Journal of Asia business studies. 11(1), 4-21. https://doi.org/10.1108/JABS-08-2015-0118
Jung, E., & Childs, M. (2020). Destination as product placement: an advertising strategy to impact beliefs and behavioral intentions. Journal of international consumer marketing32(3), 178-193. https://doi.org/10.1080/08961530.2019.1662355
Kannan, P. K. (2017). Digital marketing: a framework, review and research agenda. International journal of research in marketing34(1), 22-45. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2016.11.006
Kaur, H., & Hundal, B. S. (2017). Impact of advertising strategies on the cognitive and behavioral component of attitude of women consumers. Journal of Asia business studies11(4), 413-433. https://doi.org/10.1108/JABS-08-2015-0147
Kianpour, M., & Aslani, S. (2015). The pattern of display gender stereotypes in television advertisements. Women's studies sociological and psychological13(2), 171-202. DOI: 10.22051/JWSPS.2015.2054
Kim, S. S., Lee, J., & Prideaux, B. (2014). Effect of celebrity endorsement on tourists’ perception of corporate image, corporate credibility and corporate loyalty. International journal of hospitality management37, 131-145. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.11.003
Krishnakumar, K., & Radha, K. (2014). A study on relevance factor in effectiveness of television advertisements on consumer purchase decision in Salem district. International journal of business and administration research review1(2), 23-30.
Malik, H. M., & Qureshi, M. M. (2017). The impact of celebrity endorsement on consumer buying behavior. Advances in social sciences research journal, 4(3), 149-170. https://journals.scholarpublishing.org/index.php/ASSRJ/article/download/2605/1581/7081
Méndez-Suárez, M., & Monfort, A. (2020). The amplifying effect of branded queries on advertising in multi-channel retailing. Journal of business research112, 254-260. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.10.042
Mohammadi, S., Darzianazizi, A., Rahimi, F., & Shafieyan, R. (2019). Explaining the effect of viral advertising on consumer purchasing behavior. Journal of business administration researches10(20), 169-186. DOI: 10.29252/BAR.2019.1325
Montazeri, A., & Jouzdani, J. (2018). Prioritization of the advertising activities of Tehran stock exchange investment companies based on investors' financial literacy using step-by-step ANP approach. Journal of applied research on industrial engineering5(1), 62-80.
Muda, M., Musa, R., Mohamed, R. N., & Borhan, H. (2014). Celebrity entrepreneur endorsement and advertising effectiveness. Procedia-social and behavioral sciences130, 11-20. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.002
Nasiri Faghir Samiei, F. (2016). Relationship between strategy (strategy) and tactics (strategy). Management engineering bi-quarterly, 8(56), 56-58. (In Persian). https://www.magiran.com/paper/1533539
Netemeyer, R. G., Krishnan, B., Pullig, C., Wang, G., Yagci, M., Dean, D., & Wirth, F. (2004). Developing and validating measures of facets of customer-based brand equity. Journal of business research57(2), 209-224. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(01)00303-4
Rábová, T. K. (2015). Marketing communication of SMEs specialized in cosmetic industry in magazines for women. Procedia-social and behavioral sciences175, 48-57.
Roshandel Arbatani, T., Hasangholipour Yasori, T., Aghili, S. V., & Javadipour, A. (2019). Selecting media mix in advertising campaigns: the insurance industry. Journal of business management11(4), 762-781. doi: 10.22059/JIBM.2019.259779.3093
Roshandel, A. T., & Ghayumi, Z. (2016). Identify persuasive components of television advertising for promotion of energy efficiency (power) in the country (Iran). Journal of energy planning and policy research, 1(1), 221-250. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=602575
Sabbagh, A., & Ghafari, P. (2018). The effect of TV advertising on audience behavior change based on Dagmar model (Case study: LG agencies in 5 and 11 regions of Tehran). Journal of cultural management12(40), 65-80. (In Persian). https://jcm.srbiau.ac.ir/article_13046.html?lang=en
Salem, M. Z. Y. (2016). Factors affecting consumer attitudes, intentions and behaviors toward SMS advertising in Palestine. Indian journal of science and technology9(4), 1-14. http://dspace.ucas.edu.ps:80/handle/123456789/236
Shadjoo, N., Saroukhani, B., & Navabakhsh, M. (2019). A sociological study of media advertising (TV) and its impact on household goods consumption (a research in Tehran 2013). Journal of Iranian social development studies (JISDS), 11(3), 55-64. (In Persian). https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=719795
Shahri Mejarshin, A., Rousta, A., & Naami, A. (2021). Investigating the effect of effective factors on actual purchase with the mediating role of purchase intention and the moderating role of Iranian product type. Innovation management and operational strategies2(1), 96-115. (In Persian). http://www.journal-imos.ir/article_129901.html?lang=en
Sharma, S. (2013). Impact of females in making a buying decision. International journal of management and social sciences research2(9), 63-64.
Shirmohammadi, Y., & Rajabi, J. (2022). The effect of creating a sense of individual and collective pshchological ownership of the brand in the online communities of the brand on the buying behavior and online word-of-mouth advertising. Inov. manage. oper. stra, 2(4), 401-419. (In Persian). http://www.journal-imos.ir/article_140274_6b45962ae1b88d649fc540dfb5b8d659.pdf
Siddiquei, A. N. (2014). TV ads impact on consumer purchase intention. International conference on marketing (pp. 1-20). IBIICM. http://iba.edu.pk/testibaicm2014/parallel_sessions/Advertising/TvAdsImpactOnConsumerPurchas
eIntention.pdf
 
Sonkusare, G. (2013). Impact of television advertising on buying behavior of women consumers’ [With special reference to FMCG Products] Chandrapur city. International journal of business and management invention2(3), 31-38.
Spáčil, V., & Teichmannová, A. (2016). Intergenerational analysis of consumer behavior on the beer market. Procedia-social and behavioral sciences220, 487-495.
Suki, N. M. (2014). Does celebrity credibility influence muslim and non-muslim consumers’ attitudes toward brands and purchase intention?. Journal of Islamic marketing. 5(2), 227-240. https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2013-0024
Surianto, M., Setiawan, M., Sumiati, S., & Sudjatno, S. (2020). Cause-related marketing campaigns and repurchase intentions: the mediating role of brand awareness, consumer attitude and corporate image. Management science letters10(14), 3235-3242.DOI: 10.5267/j.msl.2020.6.015
Taylor, C. R., & Okazaki, S. (2015). Do global brands use similar executional styles across cultures? A comparison of us and Japanese television advertising. Journal of advertising44(3), 276-288. https://doi.org/10.1080/00913367.2014.996306
Todri, V., Ghose, A., & Singh, P. V. (2020). Trade-offs in online advertising: advertising effectiveness and annoyance dynamics across the purchase funnel. Information systems research31(1), 102-125. https://doi.org/10.1287/isre.2019.0877
Van Strien, J. L., Kammerer, Y., Brand-Gruwel, S., & Boshuizen, H. P. (2016). How attitude strength biases information processing and evaluation on the web. Computers in human behavior60, 245-252. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.02.057
Weismueller, J., Harrigan, P., Wang, S., & Soutar, G. N. (2020). Influencer endorsements: how advertising disclosure and source credibility affect consumer purchase intention on social media. Australasian marketing journal28(4), 160-170. https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2020.03.002
Wu, Q. (2020, July). Research on new media advertising marketing strategy in China under the “internet+” background. Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1584, No. 1, p. 012020). IOP Publishing.
Yun, J. T., Segijn, C. M., Pearson, S., Malthouse, E. C., Konstan, J. A., & Shankar, V. (2020). Challenges and future directions of computational advertising measurement systems. Journal of advertising49(4), 446-458. https://doi.org/10.1080/00913367.2020.1795757
Zarei Gharkanlu, G., Moshabbaki, A., & Kordnaeij, A. (2014). Strategy of advertising media selection based on consumer behavior. Global media journal-persian edition9(2), 183-196. (In Persian). https://gmj.ut.ac.ir/article_66513.html?lang=en
Zhang, K. Z., Xu, H., Zhao, S., & Yu, Y. (2018). Online reviews and impulse buying behavior: the role of browsing and impulsiveness. Internet research, 28(3), 522-543. https://doi.org/10.1108/IntR-12-2016-0377