نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران.

10.22105/imos.2022.329542.1212

چکیده

هدف: با توجه به شیوع بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ و لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی، آموزش مجازی و برگزاری امتحانات به‌صورت آنلاین، جایگزین آموزش حضوری شده است؛ بنابراین شیوع کرونا سبب شد تا در بسیاری از کشورها به آموزش مجازی (الکترونیکی) به‌عنوان یک ضرورت توجه شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان است.
روش‌شناسی پژوهش: در این تحقیق اطلاعات کتابخانه‌­ای با بهره­‌گیری از متون علمی مکتوب و الکترونیکی جمع‌­آوری شدند. همچنین، محقق به‌منظور بررسی دیدگاه و نظر معلمان به یادگیری دانش‌­آموزان در آموزش مجازی پرسشنامه‌­ای با 55 سوال و 15 مولفه در نظر گرفته است. در این مطالعه مدارس مقطع متوسطه اول شهر بیرجند موردنظر قرار گرفته است و ۲۴۰ نفر از دبیران و معلمان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه اینترنتی بوده و نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی انجام شده است. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزارهای SPSS و PLS استفاده شده است.
یافته‌ها: تحلیل‌ها نشان می‌دهد که آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان تاثیر معنی‌داری ندارد (05/0 ≤ P). بااین‌وجود آموزش مجازی بر رشد اعتقادی و بالندگی اخلاقی، تربیت اقتصادی و حرفه‌ای، رشد علمی و فناوری، تربیت اجتماعی و سیاسی، تربیت زیستی و بدنی، نقش معلم، فضای آموزش و ارزشیابی تاثیر منفی و بر تناسب محتوا و منابع، نقش خانواده و محیط، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای هوشمند، نقش مواد آموزشی و زمان آموزش تاثیر مثبت دارد. به نظر می­‌رسد باوجود مزیت­‌های آموزش مجازی در مقابل آموزش حضوری، آموزش مجازی تاثیری بر یادگیری دانش آموزان ندارد و بهترین روش آموزشی به‌صورت ترکیبی از هر دو روش می‌باشد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به این‌که در شرایط اپیدمی ویروس کرونا کلاس‌های آموزشی به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و دانش آموزان این روش آموزشی را تجربه می‌کنند؛ لذا بررسی تاثیر آموزش مجازی بر یادگیری دانش آموزان مهم و ضروری به نظر می‌رسد. این مقاله به بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی بر مولفه‌های مختلف یادگیری دانش آموزان می‌پردازد. نتایج این پژوهش برای کارشناسان آموزش‌وپرورش، معلمان و مدیران مدارس قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of virtual education on students' learning

نویسنده [English]

 • Malihe Niksirat

Department of Computer Sciences, Birjand University of Technology, Birjand, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Due to the outbreak of Coronavirus 2019 and the need for social distance, virtual education and online exams have replaced face-to-face education. Thus, the prevalence of corona has led to the consideration of virtual (electronic) education as a necessity in many countries. The purpose of this study is to investigate the effect of virtual education on students' learning.
Methodology: In this research, library information was collected using written and electronic scientific texts. Also, the researcher has considered a questionnaire with 55 questions and 15 components in order to assess teachers 'views and opinions on students' learning in virtual education. In this study, the first secondary schools of Birjand city have been considered and 240 teachers have been selected as a sample. The data collection method was an online quejstionnaire and sampling was done randomly. SPSS and PLS software have been used to analyze the information.
Findings: Analyzes show that virtual education has no significant effect on students' learning (P ≤ 0.05). However, virtual education has a negative impact on religious growth and moral development, economic and professional education, scientific and technological development, social and political education, biological and physical education, teacher role, educational environment and evaluation. Virtual education has a positive effect on the appropriateness of content and resources, the role of family and environment, the role of information and communication technology and smart tools, the role of educational materials and training time. It seems that despite the advantages of virtual education over face-to-face education, virtual education has no effect on students' learning and the best educational method is a combination of both methods.
Originality/Value: Due to the fact that in the context of the corona virus epidemic, educational classes are conducted virtually and students experience this educational method, so the study of the effect of virtual education on students'.  learning seems important and necessary. This article examines the impact of e-learning on various components of students' learning. The results of the study can be used for education experts, teachers and school principals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Virtual education
 • Students' learning
 • Face-to-face education
 • Coronavirus 2019
 • Lacka, E., Wong, T. C., & Haddoud, M. Y. (2021). Can digital technologies improve students' efficiency? exploring the role of virtual learning environment and social media use in higher education.Computers and education, 163, 104099. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.104099
 • Georgieva, G., Todorov, G., & Smrikarov, A. (2003). A model of virtual university-some problems during its development. International conference on computer systems and technologies - CompSysTech’2003 (pp. 709-715). ACM Press Bulgaria. http://ecet.ecs.uni-ruse.bg/cst/docs/proceedings/S4/Iv-29.pdf
 • Chen, M. P. (2009). An evaluation of the ELNP e-learning quality assurance program: perspectives of gap analysis and innovation diffusion. Journal of educational technology and society12(1), 18-33.
 • Kamalian, A. R., & Fazel, A. M. I. R. (2009). The examination of prerequisites and evaluation of facilities of electronic learning system. Technology of education journal (TEJ)3(4), 247-261.
 • Garrison, D. R. (2011). E-learning in the 21st century: a framework for research and practice. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203838761
 • Sezer, B. (2016). Faculty of medicine students' attitudes towards electronic learning and their opinion for an example of distance learning application. Computers in human behavior55, 932-939.
 • Sinclair, P. M., Kable, A., Levett-Jones, T., & Booth, D. (2016). The effectiveness of internet-based e-learning on clinician behaviour and patient outcomes: a systematic review. International journal of nursing studies57, 70-81. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.01.011
 • Rokhafroz, D., Sayadi, N., & Hakim, A. (2012). The study of knowledge and view of faculty members of Ahvaz Jundishapur University of medical sciences with short term and long term strategies of combined e-learning, a cross-sectional study. Educational development of Judishapur, 3(4), 30-38. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/228681/en
 • Ahmadi, A., & Pourkarimi, J. (2013). Literacy information and communication technology (ICTL) teachers based model ISST. Journal of academic librarianship and information research,47(4), 449-468. (In Persian). https://doi.org/10.22059/jlib.2013.51135
 • Underwood, J., Cavendish, S., Dowling, S., Fogelman, K., & Lawson, T. (1996). Are integrated learning systems effective learning support tools? Computers and education26(1-3), 33-40.
 • Mortazavi, F., Salehabadi, R., Sharifzadeh, M., & Ghardashi, F. (2021). Students’ perspectives on the virtual teaching challenges in the COVID-19 pandemic: a qualitative study. Journal of education and health promotion10, 1-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8057160/pdf/JEHP-10-59.pdf
 • Hew, K. F., & Cheung, W. S. (2014). Students’ and instructors’ use of massive open online courses (MOOCs): motivations and challenges. Educational research review12, 45-58. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2014.05.001
 • Mikre, F. (2011). The roles of information communication technologies in education: review article with emphasis to the computer and internet. Ethiopian journal of education and sciences6(2), 109-126.
 • Owusu, K. A., Monney, K. A., Appiah, J. Y., & Wilmot, E. M. (2010). Effects of computer-assisted instruction on performance of senior high school biology students in Ghana. Computers and education55(2), 904-910.
 • Dadgostarnya, M., & Vafamehr, V. (2010). Comparable training and physical exa