نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت تکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران.

4 گروه مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22105/imos.2022.314800.1185

چکیده

هدف: پژوهش فعلی به دنبال ارائه مدل کیفی خرد­بنیان­‌های توانمندی‌­های پویا در شرکت‌­های ارائه‌دهنده رایانش ابری در ایران است. بدین منظور بر اساس مدل مرجع تیس (2007)، خرد­بنیان­های سه حوزه رصد، تصاحب و بازآرایی استخراج شده است.
 روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش مطالعه فعلی، مطالعه چندموردی (Extended Case Stud) است. با توجه به نو بودن موضوع پژوهش و عدم وجود یک مدل مرجع، از طریق بررسی تجربیات بهینه و مصاحبه‌­های عمیق با مدیران اصلی سازمان­ها، مؤلفه­‌های پژوهش گردآوری شد. به همین منظور از طریق تدوین پروتکل مصاحبه و گفتگو با 14 نفر از مدیران ارشد شرکت‌­های فعال در حوزه­ رایانش ابری ایران، اشباع نظری ایجاد شد. سپس از طریق تحلیل محتوای کیفی، مؤلفه­‌ها استخراج شد.
 یافته‎‌ها: در خرد­بنیان­‌های حوزه رصد بیش از همه، سه سازه شهود مدیران ارشد، روند رفتار مصرف­کننده در کشورهای مشابه با رفتار مصرف‌­کننده حوزه ICT ایران و بررسی فرصت‌­های صادراتی، متفاوت از نتایج پژوهش‌­های پیشین است. در حوزه تصاحب نیز سه سازه انتقال دانش فناوری، Best Practice و الزامات قانونی ایزو و کیفیت جزو مقوله‌­هایی است که کمتر در پژوهش‌­های پیشین به آن‌­ها اشاره شده است و در نهایت در حوزه بازآرایی نیز مقوله­‌های مدیریت استراتژیک اقتضایی، هم‌­ذهنی استراتژیک سازمانی، مدیریت تجربه مشتریان و پایمردی استراتژیک کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. به شکل کلی نقش کلیدی مدیران ارشد در راهبری موضوعات و ایجاد هم ذهنی و همراهی مناسب با پرسنل و مشتریان به‌عنوان درون نمایه اصلی مورد توجه مدیران برای پیشبرد توانمندی پویا در سازمان‌ها بوده است.
اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به ماهیت فناوری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر فعالیت این شرکت‌­ها نیاز است از طریق شناسایی خرد­بنیان­‌های توانمندی­‌های پویا، نقشه راه مشخصی را برای فعالان این حوزه ارائه کرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Qualitative Model of the Micro Foundations of Dynamic Capabilities in Cloud Computing Service Providers in Iran

نویسندگان [English]

  • Afshin Ghasemi 1
  • MohammadTaghi Isaai 2
  • Reza Bandarian 3
  • Ahmad EkhtiarZadeh 4

1 Department of Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Department of Management and Economy, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

3 Department of Business Development, Technology Management Division, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran.

4 Department of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The present study seeks to provide a qualitative model of the micro foundations of dynamic capabilities in cloud computing companies in Iran. For this purpose, the micro foundations of the three areas of Sensing, seizing and reconfiguring have been extracted based on the reference model of Teece (2007).
Methodology: The research methodology of the study is Extended Case Study.  Due to the novelty of the research topic and the lack of a reference model, research components were collected through review of optimal experiences and in-depth interviews with key managers of organizations. For this reason, we created a theoretical saturation by compiling a protocol of interviews and conversations with 14 senior managers of active companies in the field of cloud computing in Iran. Then, through qualitative content analysis, the components were extracted.
Findings: In the micro foundations of the field of Sensing, the three construct of senior managers intuition, the trend of consumer behavior in countries similar to the consumer behavior of Iran's ICT field and the study of export opportunities, are different from the results of previous researches. In the field of seizing, the three construct technology knowledge transfer, best practice and legal requirements of ISO and quality are among the categories that are less mentioned in previous researches. Finally, in the field of reconfiguring, the construct of contingent strategic management, organizational strategic empathy, customer experience management and strategic perseverance have been less studied. In general, the key role of senior managers in leading issues and creating empathy and appropriate cooperation with staff and customers as the main profile of managers has been considered to promote dynamic empowerment in organizations.
Originality/Value: Due to the nature of technology, economic, political and social governance of Iranian IT companies, it is necessary to provide a clear roadmap for in this sector by identifying the micro foundations of dynamic capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud computing
  • Dynamic capabilities
  • Reconfiguring
  • Seizing
  • Sensing
Abdolvand, N., & Tatani, D. (2014). Comprehensive investigation on Cloud-ERP adoption factors of smes in Iran. Iranian journal of management sciences9(34), 81-104. (In Persian). http://journal.iams.ir/?_action=articleInfo&article=186&lang=en
AL-Shboul, M. A. (2018). Towards better understanding of determinants logistical factors in SMEs for cloud ERP adoption in developing economies. Business process management journal, 25(5), 887-907.
Caniato, F., Moretto, A., & Caridi, M. (2013). Dynamic capabilities for fashion-luxury supply chain innovation. International journal of retail & distribution management41(11/12), 940-960.
Cao, L. (2011). Dynamic capabilities in a turbulent market environment: empirical evidence from international retailers in China. Journal of strategic marketing19(5), 455-469.
Creswell, W. J. (2007). Qualitative inquiry and research design; choosing among five approaches. Sage Publications.
Danneels, E. (2008). Organizational antecedents of second‐order competences. Strategic management journal29(5), 519-543.
Danneels, E. (2011). Trying to become a different type of company: dynamic capability at Smith Corona. Strategic management journal32(1), 1-31.
Fallon-Byrne, L., & Harney, B. (2017). Microfoundations of dynamic capabilities for innovation: a review and research agenda. The Irish journal of management36(1), 21-31.
Ghazi Nouri, S., Mokhtarzadeh, N., Abui, M., & Rashidi Astaneh, M. (2021). The emergence of dynamic capabilities in a small and medium knowledge-based company in the field of fintech. Innovation management, 9(1), 101-138. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=551957
Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1990). Strategic intent. Mckinsey quarterly, (1), 36-61.
Hejazi, E., Sarmad, Z., & Bazargan Harandi, A. (2021). Methods of research in behavioral sciences. Agah Publication. (In Persian). https://www.gisoom.com
Henderson, R. M., & Clark, K. B. (1990). Architectural innovation: The reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms. Administrative science quarterly, 35(1), 9-30.
Henderson, R., & Cockburn, I. (1994). Measuring competence? Exploring firm effects in pharmaceutical research. Strategic management journal15(S1), 63-84.
Kaur, V., & Mehta, V. (2017). Dynamic capabilities for competitive advantage: a comparative study of IT multinationals in India. Paradigm, 21(1), 1-21.
Khan, O., Daddi, T., & Iraldo, F. (2020). Microfoundations of dynamic capabilities: insights from circular economy business cases. Business strategy and the environment29(3), 1479-1493.
Kogut, B., & Zander, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology. Organization science3(3), 383-397.
Learned, E. P., Andrews, K. R., Christensen, C. R., & Guth, W. D. (1969). Business policy: text and cases. RD Irwin.
Leonard‐Barton, D. (1992). Core capabilities and core rigidities: A paradox in managing new product development. Strategic management journal13(S1), 111-125.
Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1982). The Schumpeterian tradeoff revisited. The american economic review72(1), 114-132.
Peyvasteh Feridooni, M., Sohrabi, T., & Shadnoosh, N. (2021). Investigating the impact of dynamic capabilities in technology evaluation on the level of evaluation technology in medium and small companies (case study: supply chian of Iran automobile industry). Business management, 50(2), 339-362. (In Persian). http://bmj.iauctb.ac.ir/article_683094.html
Pisano, G., & Teece, D. (1994). The dynamic capabilities of firms: an introduction. Industrial and corporate change3(3), 537-556.
Prabowo, H., Sriwidadi, T., & Ikhsan, R. B. (2021). The influence of dynamic capability on sustainable competitive advantage: an empirical study of small businesses in Indonesia. The journal of Asian finance, economics and business, 8(6), 949-959.
Roshani, S., Ghazinouri, S., & Goodarzi, M. (2018). Developmental and evolutionary paths study of dynamic capabilities based on Co-Citation analysis. Journal of technology development management, 6(2), 161-184. (In Persian). DOI: 10.22104/JTDM.2019.2470.1995
Selznick, P. (1957). Law and the structures of social action. Administrative science quarterly, 2(2), 258-261.
Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and micro foundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic management journal, 28(13), 1319- 1350.
Teece, D. J. (2018). Business models and dynamic capabilities. Long range planning51(1), 40-49.
Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic management journal18(7), 509-533.
 Teece, D., & Pisano, G. (2003). The dynamic capabilities of firms. In Handbook on knowledge management (pp. 195-213). Springer, Berlin, Heidelberg.
Valavi, M., Movahedisefat, M., & Bagheri Koshalshah, I. (2017). Proposing a strategic model for transference of the defensive organizations in cloud computing environment. Military management quarterly, 17(65), 106-130. (In Persian). http://jmm.iranjournals.ir/article_27706.html?lang=en
Wang, C. L., & Ahmed, P. K. (2007). Dynamic capabilities: a review and research agenda. International journal of management reviews9(1), 31-51.