نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد ماکو، دانشگاه آزاد اسلامی، ماکو، ایران.

10.22105/imos.2022.326314.1208

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی تاثیر قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق نقش میانجی‌گری نوآوری مدل کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار و تعدیل گری پویایی محیطی درک شده می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: ﭘﮋوﻫﺶ حاضر از لحاظ هدف کاربردی و ماهیتی توصیفی-پیمایشی دارد. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در استان تهران بودند. حجم نمونه با نرم‌افزار G-Power 3 222 نفر تعیین شد. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد و روش نمونه‌گیری  غیر احتمالی در دسترس با یک پیمایش آنلاین استفاده شد و 218 پرسشنامه محقق گردید. مدل پژوهش نیز مبتنی بر رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart PLS نسخه 3 تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته ها: یافته ها­ نشان داد قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان تاثیر مثبت و معناداری دارد و نوآوری مدل‌ کسب‌وکار این رابطه را میانجی نمود. پویایی محیطی درک شده نیز فقط روابط بین قابلیت‌های پویا با "نوآوری مدل کسب‌و‌کار، مزیت رقابتی پایدار و عملکرد شرکت" را تعدیل نمود.
اصالت/ارزش افزوده علمی: نقش قابلیت‌های پویا ضرورتی استراتژیک جهت هدایت، پشتیبانی و مدیریت منابع در راستای خلق مزیت رقابتی پایدار و دستیابی به عملکرد برتر می‌باشد و بینشی کلیدی برای مدیران ایجاد می‌کند تا به واسطه آن با کنار گذاشتن رویکردهای سنتی، با تمرکز بر شایستگی‌های محوری، جایگاه خود را در بازار تقویت نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of dynamic capabilities on firm performance mediated by business model innovation and sustainable competitive advantage

نویسندگان [English]

  • Hossein Norouzi 1
  • Rasoul Nosratpanah 1
  • Esmaeil Esmaeilpour 2

1 Department of Business Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.

2 Department of Business Administration, Faculty of Humanities, Maku Branch, Islamic Azad University, Maku, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study was to investigate the impact of dynamic capabilities on the firm performance through the mediating role of business model innovation and sustainable competitive advantage, and the role of moderating environmental dynamics.
Methodology: This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population of the study is companies located in of Tehran province. The sample size was determined with G-Power 3 software 222 people and the available non-probability method was used for sampling and 218 questionnaires were obtained by online survey. The research model was also analyzed based on the structural equation modeling approach with Smart PLS 3.
Findings: Dynamic capabilities have a positive and significant effect on firms' performance, and business model innovation mediated this relationship. Perceived environmental dynamics also moderated only the relationship between dynamic capabilities and "business model innovation, sustainable competitive advantage, and firm performance".
Originality/Value: The role of dynamic capabilities is an important and strategic necessity for guiding, supporting and managing resources in order to create a sustainable competitive advantage and achieve superior performance, and provides a key insight for managers to abandon traditional approaches, and focusing on core competencies, Strengthen their position in the market. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic capabilities
  • Business model innovation
  • Sustainable competitive advantage
  • Firm performance
  • Environmental dynamics
Ajalli, M., Mozaffari, M. M., & Akbari Ghalee Jough, M. (2021). Appraisal the effect of TQM and entrepreneurship on organizational performance of Rangsazi Company of Iran. Innovation management and operational strategies, 2(2), 137-152. (In Persian). DOI: 10.22105/IMOS.2021.289223.1104
Akram, M. S., Goraya, M. A. S., Malik, A., & Aljarallah, A. M. (2018). Organizational performance and sustainability: exploring the roles of IT capabilities and knowledge management capabilities. Sustainability10(10), 3816. https://doi.org/10.3390/su10103816
Ali, B. J., & Anwar, G. (2021). Self-leadership skills as intangible resources for sustainable competitive advantage. Advanced engineering science46(1), 88-104. https://ssrn.com/abstract=3824663
Asemokha, A., Musona, J., Torkkeli, L., & Saarenketo, S. (2019). Business model innovation and entrepreneurial orientation relationships in SMEs: implications for international performance. Journal of international entrepreneurship17(3), 425-453.
Bahmani, A., Aslani, F., & Mousavizadeh, S. R. (2022). Investigating the factors affecting the performance of businesses in science and Technology Park. Innovation management and operational strategies, 2(4), 350-365. (In Persian). DOI: 10.22105/IMOS.2021.293283.1132
Baía, E. P., & Ferreira, J. J. (2019). Dynamic capabilities and performance: how has the relationship been assessed?. Journal of management & organization, 1-30. https://doi.org/10.1017/jmo.2019.88
Barney, J. B., Ketchen Jr, D. J., & Wright, M. (2021). Bold voices and new opportunities: an expanded research agenda for the resource-based view. Journal of management47(7), 1677-1683.
Bashir, M., & Verma, R. (2018). Internal factors & consequences of business model innovation. Management decision, 57(1), 262-290.
Cheah, S., Ho, Y. P., & Li, S. (2018). Business model innovation for sustainable performance in retail and hospitality industries. Sustainability10(11), 3952. https://doi.org/10.3390/su10113952
Clauss, T., Abebe, M., Tangpong, C., & Hock, M. (2019). Strategic agility, business model innovation, and firm performance: an empirical investigation. IEEE transactions on engineering management68(3), 767-784.
Clauß, T., Bouncken, R. B., Laudien, S., & Kraus, S. (2020). Business model reconfiguration and innovation in SMEs: a mixed-method analysis from the electronics industry. International journal of innovation management24(02), 2050015. https://doi.org/10.1142/S1363919620500152
Correia, R. J., Dias, J. G., & Teixeira, M. S. (2020). Dynamic capabilities and competitive advantages as mediator variables between market orientation and business performance. Journal of strategy and management, 14(2), 187-206.
Dehghani Soltani, M., & Mesbahi, M. (2020). The impact of organizational memory on the development of new products in knowledge-based companies. Journal of business administration researches11(22), 177-196.
Do, B., & Nguyen, N. (2020). The links between proactive environmental strategy, competitive advantages and firm performance: an empirical study in Vietnam. Sustainability12(12), 4962. https://doi.org/10.3390/su12124962
Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A. G. (2009). Statistical power analyses using G* Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behavior research methods41(4), 1149-1160.
Ferreira, J. A. B., Coelho, A. M., & Weersma, L. A. (2019). The mediating effect of strategic orientation, innovation capabilities and managerial capabilities among exploration and exploitation, competitive advantage and firm’s performance. Contaduría y administración, 64(1), 1-25. https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2019.1918 
Ferreira, J., & Coelho, A. (2020). Dynamic capabilities, innovation and branding capabilities and their impact on competitive advantage and SME's performance in Portugal: the moderating effects of entrepreneurial orientation. International journal of innovation science12(3), 255-286.
Ferreira, J., Coelho, A., & Moutinho, L. (2020). Dynamic capabilities, creativity and innovation capability and their impact on competitive advantage and firm performance: the moderating role of entrepreneurial orientation. Technovation92, 102061. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2018.11.004
Ghafouri, S. M. H., Elyasi, M., Amiri, M., & Seyednaghavi, M. A. (2019). A comparative study of leadership styles affecting the success of iranian new knowledge-based companies - multiple case study. Journal of technology development management, 7(4), 9-27. (In Persian). https://dx.doi.org/10.22104/jtdm.2020.3679.2298
Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, Ch. M., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/a-primer-on-partial-least-squares-structural-equation-modeling-pls-sem/book244583
Hernández-Linares, R., Kellermanns, F. W., & López-Fernández, M. C. (2021). Dynamic capabilities and SME performance: the moderating effect of market orientation. Journal of small business management59(1), 162-195.
Ibarra, D., Ganzarain, J., & Igartua, J. I. (2018). Business model innovation through Industry 4.0: a review. Procedia manufacturing22, 4-10.
Keat, L. I., Sam, T. L., & Kadir, K. A. (2018). Effect of knowledge management, management innovation and dynamic capabilities in sustaining competitive advantage in dynamic business environments. International journal of accounting3(15), 01-12.
Khan, S. Z., Yang, Q., & Khan, N. U. (2019, January). Impact of intellectual capital management on sustainable competitive advantage via business model innovation. Proceedings of the 2019 3rd international conference on management engineering, software engineering and service sciences (pp. 212-216). https://doi.org/10.1145/3312662.3312688
Lam, L., Nguyen, P., Le, N., & Tran, K. (2021). The relation among organizational culture, knowledge management, and innovation capability: Its implication for open innovation. Journal of open innovation: technology, market, and complexity7(1), 66. https://doi.org/10.3390/joitmc7010066
Li, D. Y., & Liu, J. (2014). Dynamic capabilities, environmental dynamism, and competitive advantage: Evidence from China. Journal of business research67(1), 2793-2799.
Li, W., Qalati, S. A., Khan, M. A. S., Kwabena, G. Y., Erusalkina, D., & Anwar, F. (2020). Value co-creation and growth of social enterprises in developing countries: moderating role of environmental dynamics. Entrepreneurship research journal, 20190359, 1-28. https://doi.org/10.1515/erj-2019-0359
Lindgren, P. (2018). The multi business model innovation approach. River Publishers.
Mahdi, O. R., & Nassar, I. A. (2021). The business model of sustainable competitive advantage through strategic leadership capabilities and knowledge management processes to overcome covid-19 pandemic. Sustainability13(17), 9891. https://doi.org/10.3390/su13179891
Menter, M., Göcke, L., Zeeb, C., & Clauß, T. (2020). Disentangling the complex relationships between business model innovation and firm performance. Academy of management proceedings (Vol. 2020, No. 1, p. 19128). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management. https://doi.org/10.5465/AMBPP.2020.19128abstract
Mohammadkazemi, R., Talebi, K., & Davari, A. (2021). Investigating the impact of business model innovation on creation of competitive advantage with the mediating effects of entrepreneurial empowering (case study: ICT-based knowledge-based companies). Journal of entrepreneurship development, 14(2), 321-329. (In Persian). DOI: 10.22059/JED.2021.315134.653534
Monteiro, A. P., Soares, A. M., & Rua, O. L. (2019). Linking intangible resources and entrepreneurial orientation to export performance: the mediating effect of dynamic capabilities. Journal of innovation & knowledge4(3), 179-187.
Na, Y. K., Kang, S., & Jeong, H. Y. (2019). The effect of market orientation on performance of sharing economy business: Focusing on marketing innovation and sustainable competitive advantage. Sustainability11(3), 729. https://doi.org/10.3390/su11030729
Nekooeezadeh, M., Hosseini, S. M., Gahrache, M., & Hajikarimi, A. (2015). Efficiency of dynamic capabilities in the technical and market dynamics of the environment. Journal of strategic management studies, 6(22), 39-60. (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/download/405128
Norouzi, H., Rashnavadi, Y., Nosrat Panah, R., & Beigi, S. (2022). Investigation the influence of knowledge management, management innovation and dynamic capabilities on export firms' performance. Journal of international business administration, 4(4), 69-88. (In Persian). DOI: 10.22034/JIBA.2021.43150.1606
Pang, C., Wang, Q., Li, Y., & Duan, G. (2019). Integrative capability, business model innovation and performance: contingent effect of business strategy. European journal of innovation management, 22(3), 541-561. https://doi.org/10.1108/EJIM-09-2018-0208
Pezeshkan, A., Fainshmidt, S., Nair, A., Frazier, M. L., & Markowski, E. (2016). An empirical assessment of the dynamic capabilities–performance relationship. Journal of business research69(8), 2950-2956.
Phangestu, J., Kountur, R., & Prameswari, D. A. (2020). The moderating effect of entrepreneurial leadership and competitive advantage on the relationship Bbetween business model innovation and startup performance. Journal of business and retail management research14(3), 53-61.
Rashnavadi, Y., Sadeghvaziri, F., & Nosrat Panah, R. (2021). Improve company performance through knowledge management capabilities, strategic flexibility and strategic agility; the mediating role of business model innovation. Innovation management in defense organizations, 4(1), 79-106. (In Persian). https://doi:10.22034/qjimdo.2021.262799.1390
 
Rauf, A., Kadir, A. R., & Kamariah, N. (2019, October). The role of firm’s unique resource in developing sustainable competitive advantage from strategy inimitability and its effect on firm performance of mining companies in Indonesia. Journal of physics: conference series (Vol. 1341, No. 9, p. 092022). IOP Publishing. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1341/9/092022/meta
Sadeghi, A., Khodabakhshi, M., & Mir Ghasemi, Z. (2021). The impact of technology orientation on the export performance with emphasis on the mediating role of innovation and moderating role of corporate social responsibility. Innovation management and operational strategies, 2(3), 268-284. (In Persian). http://www.journal-imos.ir/article_140270.html?lang=en
Sadr, S. M. J., & Ansari, R. (2015). The effect of open innovation and technical turbulence on innovation performance in order to achieve competitive advantage in knowledge intensive companies. Journal of improvement management, 9(1), 95-114. (In Persian). http://www.behboodmodiriat.ir/article_42870.html?lang=en
Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2021). Partial least squares structural equation modeling. In Handbook of market research (pp. 587-632). Cham: Springer International Publishing.
Schmidt, A. L., & Scaringella, L. (2020). Uncovering disruptors’ business model innovation activities: evidencing the relationships between dynamic capabilities and value proposition innovation. Journal of engineering and technology management57, 101589. https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2020.101589
Soluk, J., Miroshnychenko, I., Kammerlander, N., & De Massis, A. (2021). Family influence and digital business model innovation: the enabling role of dynamic capabilities. Entrepreneurship theory and practice45(4), 867-905.
Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic management journal28(13), 1319-1350.
Teece, D. J. (2018). Business models and dynamic capabilities. Long range planning51(1), 40-49.
Weimann, V., Gerken, M., & Hülsbeck, M. (2020). Business model innovation in family firms: dynamic capabilities and the moderating role of socioemotional wealth. Journal of business economics90(3), 369-399.
Wolf, E. J., Harrington, K. M., Clark, S. L., & Miller, M. W. (2013). Sample size requirements for structural equation models: an evaluation of power, bias, and solution propriety. Educational and psychological measurement73(6), 913-934.
Yuan, C., Xue, D., & He, X. (2021). A balancing strategy for ambidextrous learning, dynamic capabilities, and business model design, the opposite moderating effects of environmental dynamism. Technovation103, 102225‏. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102225