نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22105/imos.2022.309117.1174

چکیده

هدف: تصمیم‌گیری در جهان واقعی به دلیل وجود عوامل متنوع و اثرگذار از پیچیدگی بالایی برخوردار است و مسئله تصمیم‌گیری را برای تصمیم‌گیران و مدیران ارشد سازمان‌ها دشوار می‌سازد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی کاربرد روش‌شناسی رویکرد انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری به‌صورت مطالعه موردی بر تصمیم‌گیری در خصوص ارتقاء و پیشبرد فروش محصول است.
روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش از رویکرد انتخاب استراتژیک که ازجمله روش‌‏های پژوهشی در عملیات نرم محسوب می‏‌شود؛ برای تحلیل، ساختاردهی و ایجاد درخت‌های تصمیم بهره گرفته شده است. همچنین برای انتخاب دقیق سناریوی نهایی تکنیک تحلیل استواری به کار گرفته‌شده است. جهت ارزشیابی هر سناریو در درخت تصمیم از پرسشنامه استفاده‌شده است. به این صورت که 40 پرسشنامه توسط تمامی کارکنان یک شرکت دانش‌‏بنیان تکمیل شد. پایایی پرسشنامه با شاخص آلفای کرونباخ برابر 0.89 به دست آمد. همچنین این پرسشنامه‌ها با استفاده از میانگین حسابی تجمیع شدند.
یافته‌ها: این مقاله با ارائه رویکرد ترکیبی انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری توامان به ساختاردهی و انتخاب سناریو نهایی در فرایند تصمیم می‌پردازد و در بخش آخر به‌صورت یک مدل پیشنهادی طی مطالعه‌‏ای موردی در امر تصمیم‌گیری در راهکارهای ارتقاء فروش محصولات یک شرکت پیاده‌سازی شده است.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: پژوهش حاضر درصدد آن است که ضمن بهره‌گیری از تکنیک‌های تحقیق در عملیات نرم ازجمله رویکرد انتخاب استراتژیک و تحلیل استواری به ساختاردهی و کمّی‌سازی تصمیمات این مدل کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of the Methodological Approach to Strategic Selection and Robust Analysis, Case Study: Deciding on the Promotion of Product Sales

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mehregan 1
  • Sahar Jafari 1
  • Amir Azara 1
  • Shirin Zahedi 2

1 Department of of Industrial Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Department of Library & Information Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this paper is to examine the application of the methodology of strategic selection approach and sustainability analysis as a case study on decision-making about product promotion and sales promotion.
Methodology: In this research, the strategic choice approach, which is one of the research methods in soft operations; Used to analyze, structure, and create decision trees. Also, the stability analysis technique has been used to accurately select the final scenario. A questionnaire was used to assess each scenario in the decision tree; 40 questionnaires were completed by all employees of a knowledge-based company. The reliability of the questionnaire was 0.89 with Cronbach's alpha index. Also, these questionnaires were aggregated using the arithmetic mean.
Findings: As a result, this study presents a combined approach of strategic selection and robustness analysis to both structuring and selecting the final scenario in the decision process. Then, in the last part of the form, a proposed model is implemented during a case study on decision-making in sales promotion strategies of a company.
Originality/Value: The current research aims to help in the structuring and quantification of decisions of this model while using research techniques in soft operations, such as the strategic choice approach and robustness analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic choice approach
  • Decision-making
  • Robustness analysis
  • Uncertainty
Akram, M., Dudek, W. A., & Ilyas, F. (2019). Group decision‐making based on pythagorean fuzzy TOPSIS method. International journal of intelligent systems34(7), 1455-1475. https://doi.org/10.1002/int.22103
Anvari, A., Azar, A., Kordnaeij, A., & Amiri, M. (2017). Combining robust analysis and fuzzy screening to develop a robust strategic planning model for service logistics network; a case of shiraz electric distribution Co. Modern research in decision making2(1), 1-28. (In Persian). http://journal.saim.ir/article_25139.html?lang=en
Azar, A., Khosrovani, F. & Jalali, R. (2019). Research in the soft operations of problem structuring approaches. Industrial management organization publications. (In Persian). https://www.adinehbook.com/gp/product/6002750471
Best, G., Parston, G., & Rosenhead, J. (1986). Robustness in practice—the regional planning of health services. Journal of the operational research society37(5), 463-478. https://doi.org/10.1057/jors.1986.81
Churchman, C. W., Ackoff, R. L., & Arnoff, E. L. (1957). Introduction to operations research. Wiley. https://psycnet.apa.org/record/1957-05210-000
Collins, N., & Zhu, Y. (2005). The transformation of HRM in transitional economies: the case of Vietnam. The journal of comparative Asian development4(1), 161-178. https://doi.org/10.1080/15339114.2005.9678414
De Sousa Pereira, L., & Costa Morais, D. (2020). The strategic choice approach to the maintenance management of a water distribution system. Urban water journal17(1), 23-31. https://doi.org/10.1080/1573062X.2020.1734945
Friend, J., & Hickling, A. (1998). Planning under pressure: the strategic choice approach. Systems research and behavioral science15(4), 349-357.
Gupta, S. K., & Rosenhead, J. (1968). Robustness in sequential investment decisions. Management science15(2), B-18. https://doi.org/10.1287/mnsc.15.2.B18
Jamipour, M., Jafari, M. B., & Nasrollahi. M. (2020). Providing a methodology for selecting IT project management strategy. Iranian information and communication technology, 37(10), 17-34. (In Persian). http://jour.aicti.ir/Article/8177/FullText
Malekzadeh, GH., Khanderoo, N. & Sadeghi, T. (2015). Marketing in technological small and medium sized companies; challenges and solutions. roshd -e- fanavari, 11(43), 37. (In Persian). https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=248143
March, J. G. (1987). Ambiguity and accounting: The elusive link between information and decision making. Accounting, organizations and society12(2), 153-168. https://doi.org/10.1016/0361-3682(87)90004-3
Mehregan, M & Hosseinzadeh, M. (2016). Theoretical foundations of operations research. University Book Publishing. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/11277755/
Namen, A. A., Bornstein, C. T., & Rosenhead, J. (2009). Robustness analysis for sustainable community development. Journal of the Operational Research Society60(5), 587-597. https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2602585
Organization for Economic Co-operation and Development. (1996). The knowledge-based economy. Retrieved from https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD%2896%29102&docLangua
ge=En
Paucar-Caceres, A., Ribeiro dos Santos, P., Wright, G., & Belderrain, M. C. N. (2020). Soft situational strategic planning (SSSP): A method and case study of its application in a Brazilian municipality. Journal of the operational research society71(3), 363-380. https://doi.org/10.1080/01605682.2019.1568840
Pereira, J., Contreras, P., Morais, D. C., & Arroyo-López, P. (2022). A multi-criteria and stochastic robustness analysis approach to compare nations sustainability. Socio-Economic Planning Sciences80, 101159. https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101159
Pereira, J., Gomes, L. F. A. M., & Paredes, F. (2013). Robustness analysis in a TODIM-based multicriteria evaluation model of rental properties. Technological and economic development of economy19(sup1), S176-S190. https://doi.org/10.3846/20294913.2014.880753
Pettigrew, A., Massini, S., & Numagami, T. (2000). Innovative forms of organising in europe and japan. European management journal18(3), 259-273. https://doi.org/10.1016/S0263-2373(00)00008-6
Ram, C., Montibeller, G., & Morton, A. (2011). Extending the use of scenario planning and MCDA for the evaluation of strategic options. Journal of the operational research society62(5), 817-829. https://doi.org/10.1057/jors.2010.90
Rolando, D. (2015). Multicriteria decision problem structuring: The strategic choice approach in the context of public projects in Italy. International journal of multicriteria decision making5(1-2), 4-38. https://www.inderscienceonline.com/doi/epdf/10.1504/IJMCDM.2015.067942
Rosenhead, J. (1980). Planning under uncertainty: II. A methodology for robustness analysis. Journal of the operational research society31(4), 331-341. https://doi.org/10.1057/jors.1980.60
Rosenhead, J. (2011). Robustness analysis. Retrieved from https://doi.org/10.1002/9780470400531.eorms0976
Rosenhead, J., Elton, M., & Gupta, S. K. (1972). Robustness and optimality as criteria for strategic decisions. Journal of the Operational Research Society23(4), 413-431. https://doi.org/10.1057/jors.1972.72
Shafiee Nikabadi, M., Farajpour Khanaposhtani, H., Eftekhari, H., & Saad Abadi, A. A. (2015). Applying the combined approach of AHP, FA and TOPSIS to select and rank appropriate strategies for maintenance and repairs. Quarterly Scientific Journal of industrial management studies, 13(39), 35-62. (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/download/351963
Simpson, M., & Taylor, N. (2002). The role and relevance of marketing in SMEs: towards a new model. Journal of small business and enterprise development, 9(4), 370-382.
Somasundaram, R., & Krishnamoorthy, V. (2014). Selection of strategy using multi-objective multi-criteria decision model in the SSI unit. International research journal of business and management1, 10-18.
Sorourkhah, A, Azar, A, Babaie-Kafaki, S & Shafiei Nik Abadi, M. (2018). Using weighted-robustness analysis in strategy selection (case study: saipa automotive research and innovation center). Journal of industrial management, 9(27), 665-690. (In Persian).
Todella, E., Lami, I. M., & Armando, A. (2018). Experimental use of strategic choice approach (SCA) by individuals as an architectural design tool. Group decision and negotiation27(5), 811-826. https://doi.org/10.1007/s10726-018-9567-9
Wang, M., Yu, H., Jing, R., Liu, H., Chen, P., & Li, C. (2020). Combined multi-objective optimization and robustness analysis framework for building integrated energy system under uncertainty. Energy conversion and management208, 112589. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2020.112589
Wong, H. Y., & Rosenhead, J. (2000). A rigorous definition of robustness analysis. Journal of the operational research society51(2), 176-182. DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.jors.2600868
Wood, R., & Bandura, A. (1989). Impact of conceptions of ability on self-regulatory mechanisms and complex decision making. Journal of personality and social psychology56(3), 407-415.