نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

10.22105/imos.2022.317209.1192

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی آسیب­های سنجش و مدیریت رضایت مشتریان سازمانی در شرکت‌های با مشتریان سازمانی است. بر همین مبنا این مطالعه به دنبال چالش­های موجود در نحوه اندازه­گیری رضایت مشتریان در شرکت­های با مشتریان سازمانی پرداخته است.
روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش در این مطالعه از نوع آمیخته است و جامعه آماری شامل اساتید، خبرگان و متخصصان در حوزه­ی تعالی و تضمین کیفیت، مدیریت بازار و مشتری، مهندسی صنایع و مدیریت اجرایی است. نمونه­گیری در هر دو بخش کیفی و کمی هدفمند بوده است؛ در بخش کیفی، 20 نفر در فرآیند مصاحبه و در بخش کمی 40 نفر در فرآیند پیمایش مشارکت کردند. ابزار جمع­آوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه­ی محقق ساخته بود که بعد از تأیید روایی، پایایی آن 0.906=α محاسبه گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آمار توصیفی و آزمون­های دوجمله‌ای و فریدمن استفاده‌شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن بود که 30 مؤلفه فرعی در قالب 9 مؤلفه اصلی شناسایی شدند. در بخش کمی یافته­ها نشان داد مؤلفه 30 بالاترین رتبه (21.01) و مؤلفه 12 کمترین رتبه (11.99) را داشته و سایر مؤلفه‌ها نیز هرکدام به ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار گرفتند.
اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش راهکارهایی به همراه دو طرح پیشنهادی برای تعریف پروژه­های بهبود ارائه گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of measuring and managing customer satisfaction in B2B companies

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Tavakoli 1
  • Omid Heidari 2
  • Majid Feyz Arefi 3

1 Faculty of Management and Industrial Engineering, Malik Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

2 Department of Business Administration, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

3 Department of Industrial Engineering, Malik Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: This study identifies important challenges in measuring and managing organizational customer satisfaction in B2B companies.
Methodology: The research method in this study is mixed and the statistical population includes professors, experts and specialists in the field of excellence and quality assurance, market and customer management, industrial engineering and executive management. Purposive sampling has been used in both qualitative and quantitative sections; in the qualitative section, 20 people participated in the interview process and in the quantitative section, 40 people participated in the survey process. Data collection tools included a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire; that after validation, its reliability was calculated as α = 0.906. Descriptive statistics, binomial and Friedman tests were used to analyze the research data.
Findings: The results of the research in the qualitative part indicated that 30 sub-themes were identified in the form of 9 main themes. In the quantitative part, the findings showed that theme 30 had the highest rank (21.01) and theme 12 had the lowest rank (11.99), and the other components were each ranked in order of importance, respectively.
Originality/Value: In this research some solutions are presented along with two proposed plans to define improvement projects.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer satisfaction
  • Customer satisfaction pathology
  • Organizational markets
  • B2B companies
Arefi, M. F., Tavakoli, G., Heidari, O., & Lashkajani, M. M. (2014). Towards a conceptual model of customer satisfaction for manufacturing organizations and presenting a three-phases approach. International journal of management, accounting and economics3(7), 411-443.
Caruana, A. (2002). Service loyalty: the effects of service quality and the mediating role of customer satisfaction. European journal of marketing, 36(7/8), 811-828. https://doi.org/10.1108/03090560210430818
Caruana, A., & Pitt, L. F. (1997). Right first time in service: a checklist of best practice and the link to performance. Journal of services marketing, 11(6), 366-374. https://doi.org/10.1108/08876049710187473
Chiu, S. I., Cheng, C. C., Yen, T. M., & Hu, H. Y. (2011). Preliminary research on customer satisfaction models in Taiwan: a case study from the automobile industry. Expert systems with applications38(8), 9780-9787. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.01.172
Collis, R., & O’Gorman, J. (2010). Quick win B2B sales: answers to your top B2B sales questions, ork, Ireland: Oak Tree Press.
Cooil, B., Keiningham, T. L., Aksoy, L., & Hsu, M. (2007). A longitudinal analysis of customer satisfaction and share of wallet: investigating the moderating effect of customer characteristics. Journal of marketing71(1), 67-83. https://doi.org/10.1509/jmkg.71.1.067
Eggert, A., & Ulaga, W. (2002). Customer perceived value: a substitute for satisfaction in business markets?. Journal of business & industrial marketing, 17(2/3), 107-118. https://doi.org/10.1108/08858620210419754
Fornell, C. (1992). A national customer satisfaction barometer: the Swedish experience. Journal of marketing56(1), 6-21.
Hwang, C. L., & Lin, M. J. (2012). Group decision making under multiple criteria: methods and applications (Vol. 281). Springer Science & Business Media.    
Hamidi, H. (2015). A fuzzy logic approach to evaluation of customer satisfaction. Jounal of marketing management, 10(28), 73-90. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=260312
Homburg, C., & Rudolph, B. (2001). Customer satisfaction in industrial markets: dimensional and multiple role issues. Journal of business research52(1), 15-33. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(99)00101-0
Huang, P. L., Lee, B. C., & Chen, C. C. (2019). The influence of service quality on customer satisfaction and loyalty in B2B technology service industry. Total quality management & business excellence30(13-14), 1449-1465. https://doi.org/10.1080/14783363.2017.1372184
Hui, E. C., & Zheng, X. (2010). Measuring customer satisfaction of FM service in housing sector: a structural equation model approach. Facilities, 28(5/6), 306-320. https://doi.org/10.1108/02632771011031538
Hume, M., & Mort, G. S. (2010). The consequence of appraisal emotion, service quality, perceived value and customer satisfaction on repurchase intent in the performing arts. Journal of services marketing, 24(2), 170-182. https://doi.org/10.1108/08876041011031136
Hüttinger, L., Schiele, H., & Veldman, J. (2012). The drivers of customer attractiveness, supplier satisfaction and preferred customer status: a literature review. Industrial marketing management41(8), 1194-1205. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2012.10.004
Jeon, H., & Choi, B. (2012). The relationship between employee satisfaction and customer satisfaction. Journal of services marketing, 26(5), 332-341. https://doi.org/10.1108/08876041211245236
 Kau, A. K., & Loh, E. W. Y. (2006). The effects of service recovery on consumer satisfaction: a comparison between complainants and non‐complainants. Journal of services marketing, 20(2), 101-111. https://doi.org/10.1108/08876040610657039
Fatima, J. K., & Razzaque, M. A. (2014). Service quality and satisfaction in the banking sector. International journal of quality & reliability management, 31(4), 367-379. https://doi.org/10.1108/IJQRM-02-2013-0031
Keränen, J., & Jalkala, A. (2013). Towards a framework of customer value assessment in B2B markets: an exploratory study. Industrial marketing management42(8), 1307-1317. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2013.06.010
Kim, Y. K., & Lee, H. R. (2011). Customer satisfaction using low cost carriers. Tourism management32(2), 235-243. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.12.008
Levy, M., Weitz, B. A., Grewal, D., & Madore, M. (2012). Retailing management (Vol. 6). New York: McGraw-Hill/Irwin.
Lee, M., & Cunningham, L. F. (2001). A cost/benefit approach to understanding service loyalty. Journal of services Marketing, 15(2), 113-130. https://doi.org/10.1108/08876040110387917
Mansoury, S., & Nazari, K. (2016). Customer Satisfaction Study In Integrated Supply Chains (Case Study: Customers In Welfare Chains In Kermanshah Province). Jounal of marketing management, 11(31), 115-128. (In Persian). https://jomm.srbiau.ac.ir/article_13540.html
Cortez, R. M., & Johnston, W. J. (2017). The future of B2B marketing theory: a historical and prospective analysis. Industrial marketing management66, 90-102. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.07.017
Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty?. Journal of marketing63(4_suppl1), 33-44.
Nguyen, T. T. N. (2020). Developing and validating five-construct model of customer satisfaction in beauty and cosmetic E-commerce. Heliyon6(9), e04887. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04887
Patton, C., & Balakrishnan, P. S. (2012). Negotiating when outnumbered: agenda strategies for bargaining with buying teams. International journal of research in marketing29(3), 280-291. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2012.02.002
Rauyruen, P., & Miller, K. E. (2007). Relationship quality as a predictor of B2B customer loyalty. Journal of business research60(1), 21-31. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2005.11.006
Rodriguez, A. S., Campdesuñer, R. P., Vidal, G. G., & Vivar, R. M. (2017). Tools for measuring and improving external customer satisfaction in stores of Santo Domingo, Ecuador. International journal of engineering business management9, 1847979017723172. https://doi.org/10.1177/1847979017723172
De Ruyter, K., Wetzels, M., & Lemmink, J. (1996). The power of perceived service quality in international marketing channels. European journal of marketing, 30(12), 22-38. https://doi.org/10.1108/03090569610153282
Sarkar, T., & Batabyal, A. K. (2011). Evaluation of customer satisfaction in R&D organization: a conceptual framework. Asian journal on quality, 12(1), 20-29. https://doi.org/10.1108/15982681111140525
Siadat, S. H., Talebpour, A., & Rajaei, M. (2016). Designing strategic pattern for assessing user satisfaction in business process management system. Journal of strategic management studies7(25), 239-262. (In Persian). http://www.smsjournal.ir/article_89977.html?lang=en
Simon, A., & Yaya, L. H. P. (2012). Improving innovation and customer satisfaction through systems integration. Industrial management & data systems, 112(7), 1026-1043. https://doi.org/10.1108/02635571211255005
Söderlund, M. (1998). Customer satisfaction and its consequences on customer behaviour revisited: the impact of different levels of satisfaction on word‐of‐mouth, feedback to the supplier and loyalty. International journal of service industry management9(2), 169-188. https://doi.org/10.1108/09564239810210532
Srivastava, M., & Kaul, D. (2014). Social interaction, convenience and customer satisfaction: the mediating effect of customer experience. Journal of retailing and consumer services21(6), 1028-1037. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2014.04.007
Suchánek, P., & Králová, M. (2018). Customer satisfaction and different evaluation of it by companies. Economic research-Ekonomska istraživanja31(1), 1330-1350. https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1484786
Tavakoli, G., Feyzarefi, M., & Heidari, O. (2015). Designing a model for measurement and improvement of customer satisfaction in organizations with complex products and high technology. Journal of management improvement, 9(1), 31-56. (In Persian). http://www.behboodmodiriat.ir/article_42867.html?lang=en
Türkyılmaz, A., & Özkan, C. (2007). Development of a customer satisfaction index model: an application to the Turkish mobile phone sector. Industrial management & data systems, 107(5), 672-687. https://doi.org/10.1108/02635570710750426
Varela‐Neira, C., Vázquez‐Casielles, R., & Iglesias, V. (2010). Explaining customer satisfaction with complaint handling. International journal of bank marketing, 28(2), 88-112. https://doi.org/10.1108/02652321011018305
Wong, I. A., & Dioko, L. D. A. (2013). Understanding the mediated moderating role of customer expectations in the customer satisfaction model: the case of casinos. Tourism management36, 188-199. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.10.010
Yap, B. W., Ramayah, T., & Shahidan, W. N. W. (2012). Satisfaction and trust on customer loyalty: a PLS approach. Business strategy series13(4), 154-167. https://doi.org/10.1108/17515631211246221
Jeong, Y., & Lee, Y. (2010). A study on the customer satisfaction and customer loyalty of furniture purchaser in on‐line shop. Asian journal on quality, 11(2), 146-156. https://doi.org/10.1108/15982681011075952
Zakaria, I., Rahman, B. A., Othman, A. K., Yunus, N. A. M., Dzulkipli, M. R., & Osman, M. A. F. (2014). The relationship between loyalty program, customer satisfaction and customer loyalty in retail industry: a case study. Procedia-social and behavioral sciences129, 23-30. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.643
Zhang, Q., Cao, M., Zhang, F., Liu, J., & Li, X. (2020). Effects of corporate social responsibility on customer satisfaction and organizational attractiveness: a signaling perspective. Business ethics: a European review29(1), 20-34. https://doi.org/10.1111/beer.12243
Murphy, M., & Sashi, C. M. (2018). Communication, interactivity, and satisfaction in B2B relationships. Industrial marketing management68, 1-12.