نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایران.

10.22105/imos.2021.288916.1103

چکیده

هدف: رهبران با استفاده از نشانگرهای معنویت در سازمان یا گروه، هم یک نوع انگیزش درونی برای انگیزش بیرونی کارکنانش فراهم می‌­کنند. رهبران معنوی و ارزش­‌مدار به وظایف و فعالیت‌­های پیروان در سازمان یا گروه، به‌وسیله مرتبط کردن آن‌ها به ارزش‌­های عمیق درونی­شان عمق می‌بخشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه ابعاد رهبری معنوی و انگیزش شغلی کارکنان آموزش‌وپرورش شهرکرد بوده است.
روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری کلیه کارکنان آموزش‌وپرورش شهرستان شهرکرد در سال 1399-1398 بوده که با روش طبقه‌بندی متناسب با حجم، تعداد 335 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه‌ی استاندارد انگیزش شغلی هربرت و پرسشنامه اصلاح‌شده رهبری معنوی از فرای[21]  بود.
یافته‌ها: بین هفت بعد رهبری معنوی (چشم‌انداز، عشق به نوع‌دوستی، ایمان به کار، معناداری در کار و عضویت سازمانی) با انگیزش شغلی کارکنان آموزش‌وپرورش رابطه معناداری وجود دارد، اما بین دو بعد دیگر رهبری معنوی یعنی تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد با انگیزش کارکنان رابطه وجود ندارد. درواقع، هرچه در جو یک سازمان آموزشی مولفه‌های رهبری معنوی در سطح بالاتری در امور اعمال شود و تصمیم‌ها، رویه‌ها، سیاست‌ها و رسالت‌های آموزشی بر مبنای بعد رهبری معنوی تدوین و اجرا شود، میزان انگیزش شغلی در نزد کارکنان این سازمان آموزشی بیش‌تر خواهد بود.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند مورداستفاده‌ مدیران، کارشناسان و پژوهشگران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between the dimensions of spiritual leadership and job motivation from the perspective of Shahrekord education staff

نویسنده [English]

 • Setareh Mousavi

Department of Educational Sciences, Farhangian University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Leaders also use the indicators of spirituality in the organization or group to provide a kind of internal motivation for the external motivation of its employees. Spiritual and value-based leaders deepen the duties and activities of followers in the organization or group by relating them to their deep inner values. The purpose of this study was to investigate the relationship between the dimensions of spiritual leadership and job motivation of Shahrekord education staff.
Methodology: The statistical population of all education staff in Shahrekord city in 1399-98 was 335 people were selected as a sample by the classification method appropriate to the volume. The research instruments included two standard questionnaires of Herbert's job motivation and a modified questionnaire of spiritual leadership by Fry [17].
Findings: There is a significant relationship between seven dimensions of spiritual leadership (vision, love of altruism, faith in work, meaning in work, organizational membership) with job motivation of education staff, but between the other two dimensions of spiritual leadership, i.e., organizational commitment and performance feedback has nothing to do with employee motivation. In fact, the more the components of meaningful leadership are applied in the atmosphere of an educational organization and the decisions, procedures, policies and missions of education are formulated and implemented based on the dimension of spiritual leadership, the more job motivation will be among the employees of this educational organization.
Originality/Value: The results of this research can be used by managers, experts and researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spiritual leadership
 • Job motivation
 • Staff
 • Abbasi Esfanjani, H., & Barzegar Valilo, M. (2019). Analysis of the relationship spiritual leadership and performance with the mediating role of organizational identity in the Social Security Organization of East Azerbaijan Province. Public organizations management7(2), 97-114. (In Persian). DOI: 10.30473/ipom.2019.41595.3272
 • Najafi, M., Hakim Shafaei, H., & Yarmohammadzadeh, P .(2009). Leadership and management of the organization from the perspective of Islam. University of Medical Sciences and Health Services. (In Persian). https://lib.ui.ac.ir/inventory/1/88397.htm
 • Abedi Jafari, H., & Rastegar, A. A. (2007). The emergence of spirituality in organizations. Iranian journal of management sciences, 5(2), 99-121. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/130359/fa
 • Afsar, B., Badir, Y., & Kiani, U. S. (2016). Linking spiritual leadership and employee proenvironmental behavior: The influence of workplace spirituality, intrinsic motivation, and environmental passion. Journal of environmental Psychology, 45, 79-88.
 • Chen, C. Y., & Yang, C. F. (2012). The impact of spiritual leadership on organizational citizenship behavior: A multi-sample analysis. Journal of business ethics105, 107-114.
 • Allameh, S. M., Shabani Naft Chali, J., Khazaei Pool, J., Varij Kazemi R., & Amani, M. (2014) Presenting a model of communication structure between perceived spiritual leadership with commitment, citizenship behavior and nurses' performance. Quarterly journal of nursing management, 3(2), 52-60 . (In Persian). https://oa.mg/work/1597145393
 • Alwani, S. M. (2005). General management. Nashr-e Ney. (In Persian). https://nashreney.com/author-book/
 • Ashmos, D. P., & Duchon, D. (2000). Spirituality at work: a conceptualization and measure. Journal of management inquiry9(2), 134-145.
 • Askari Masouleh, S., Mahdavi Koochaksaraei, H., Saeedi, N., & Mousavian, S. (2013). Studying the relationship between spiritual leadership and job satisfaction. Elixir International Journal, 56, 13476-13480.
 • Bahmani, A., Mousavi Davoodi, S. M., & Almasi, M. (2018). Correlation between spiritual leadership, job motivation and organizational trust of nurses and staff of Dr. Heshmat Rasht Government Hospital. Health promotion management quarterly, 8(3), 27-34 . (In Persian). http://jhpm.ir/article-1-953-fa.html
 • Baker-Doyle, K. J., & Yoon, S. A. (2020). The social side of teacher education: implications of social network research for the design of professional development. International journal of educational research101, 101563. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101563
 • Bakhshi Aliabadi, H., Nowruzi, D., & Hosseini, Z. S. (2005). Effective factors on the creation of job motivation of the faculty members of Rafsanjan University of Medical Sciences. Iranian journal of medical education, 4(12), 33-41. (In Persian). https://ijme.mui.ac.ir/article-1-26-fa.pdf
 • Behrangi, M. R. (2001). Educational and school management. Kamal Tarbiat Publishing. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/11114823/
 • Beykzad, J., Jafari, S., & Asherlus, V. (2010). Spiritual leadership. Bimonthly human resources, 2(10), 28.
 • Cadozier V. (2018). The moral profession: a study of moral development and professional ethics of faculty (Dissertations, University of Texas). http://hdl.handle.net/2152/10560
 • Chen, C. Y., Chen, C. H. V., & Li, C. I. (2013). The influence of leader’s spiritual values of servant leadership on employee motivational autonomy and eudaemonic well-being. Journal of religion and health52, 418-438.
 • Collins, J. C., & Porras, J. (2005). Built to last: Successful habits of visionary companies. Random House.
 • Covey, S. R. (1998). Principal centered leadership. Simonard
 • Eisenbach, R., Waston, K., & Pillai, R. (1999). Transformational leadership in the context of organizational change. Journal of organizational change management, 12(2), 8088-8090.                                                                                  
 • Espinosa-Méndez, J. C., Contreras-Torres, F. V., Esguerra-Pérez, G. A., & Fierro, I. (2017). Validación preliminar del modelo de liderazgo espiritual de Fry en trabajadores colombianos y ecuatorianos. Acta colomb psicol, 20(1), 190-202.
 • Fry, L. W. (2003). Toward a theory of spiritual leadership. The leadership quarterly14(6), 693-727.
 • Hodge, D. R., & Gregory, J. D. (2017). Spirituality. Reference module in neuroscience and biobehavioral psychology, 12, 7-31.
 • Fry, L. W., Hannah, S. T., Noel, M., & Walumbwa, F. O. (2014). Retraction notice to “Impact of spiritual leadership on unit performance. The leadership quarterly5(25), 1073-1074.
 • Mitroff, I. A., & Dentone, E. A. (1999). A spirituality audit of corporate America: a hard look at spirituality. John Willy Son.
 • Fry, L. W., Hannah Sean, T., Noel, M., & Walumbwa, F. O. (2011). Impact of spiritual leadership on unit perfopmance. The leadership quarterly, 22, 259-270.
 • Yang, M., & Fry, L. (2018). The role of spiritual leadership in reducing healthcare worker burnout. Journal of management, spirituality & religion15(4), 305-324.
 • Kafi, B. (2006). A view on human resource management. Faraz Andish Sabz Publications. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/1363700/
 • Kahrobaei, S ., & Mortazavi, S. (2016). Investigating the effect of spiritual leadership on organizational justice through the mediating role of spiritual health. Journal of public management research, 26, 1-22. (In Persian). https://ensani.ir/fa/article/download/344781
 • Korac‐Kakabadse, N., Kouzmin, A., & Kakabadse, A. (2002). Spirituality and leadership praxis. Journal of managerial psychology17(3), 165-182.
 • Lotfi, H, Jafari, P., & Arasteh, H. (2018). Provide a model for the development of spiritual leadership in students. Journal of educational leadership and management research, 7(15), 35-68. (In Persian). https://ensani.ir/fa/article/download/417929
 • Mousavi, S. N., Ghafourian, A., Shariatnejad, A., & Akbari, F. (2020). The relationship between spiritual leadership and psychological capital and spirituality at work in order to achieve work ethic in the organization. Ethics in science and technology, 15(2), 150-157. (In Persian). https://ethicsjournal.ir/article-1-1867-fa.html
 • Sadeghifar, J., Fazeli, M., Keramat Manesh, F., Tolide, Z., & Mousavi, S. M. (2014). The Relationship between spiritual leadership and job motivation among teachers of Payame Noor University of Ilam. Bioethics, 4(12), 31-47. (In Persian). https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13838
 • Sorni, H., & Ershad, M. (2018). The effect of spirituality in the workplace on increasing job motivation of employees in the southwest region of air defense. Military science and technology, 15(48), 99-119. (In Persian). https://ensani.ir/fa/article/download/422443
 • Shah Mohammadi, A., Ardalan, M. R., Zandi, K., Seif Panahi, H., & Faizi, K. (2017). The relationship between spiritual leadership and job involvement. Quarterly journal of human resources studies, 6(23), 45-66.
 • Gholipour, A. (2007). Organizational behavior management (individual behavior). Samat Publications. (In Persian). https://samt.ac.ir/fa/book/303/
 • Taghizadeh, H., & Shukri, A.(2014). Investigating the effect of spiritual leadership on organizational justice and organizational commitment of Ardabil Gas Company employees. Journal of human resources management in the oil industry, 6(9), 227-255. (In Persian). https://ensani.ir/fa/article/download/464508
 • Sepahvand, R., Nasr Esfahani, A., Arefnejad, M., & Sobhani, M. (2013). Impact ‌ leadership ‌ spiritual ‌ motivation ‌ internal ‌ staff. ‌Perspective government management, 13, 107-127. (In Persian). https://jpap.sbu.ac.ir/article_94807.html
 • Taban, M., Javanmard, B., Mohammadi, E., & Wise, S. M. (2013). Study of the relationship between spiritual leadership and job motivation of Ilam University staff. Culture in Islamic university, 3(2), 229-248. (In Persian). https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1066228/
 • Zakeri, A. (2011). A Study of the Relationship between the Components of Spiritual Leadership and Job Motivation of the Faculty Members of Shahid Beheshti University of Tehran (Master Thesis, University of IsfahaN). (In Persian). https://elmnet.ir/Article/10510828-15129/    
 • Giorian, H., Dindarfargoosh, F., & Charmian, A (2011). Explaining spiritual leadership and the relationship between leader and follower. Management quarterly, 8(24), 79-70. (In Persian). https://www.sid.ir/fA/Journal/ViewPaper.aspx?id=163998
 • Larson, L. L. (2004). Internal auditors and job stress. Managerial auditing journal19(9), 1119-1130.
 • Ali, N. N. K., & Tang, S. Y. (2016). Does multiple leadership styles mediated by job satisfaction influence better business performance? Perception of MNC employees in Malaysia. In SHS Web of Conferences(Vol. 23, p. 02005). EDP Sciences.
 • Mihalcea, A. (2013). The impact of leader's personality on employees’ job satisfaction. Procedia-social and behavioral sciences78, 90-94.
 • Holloway, M. (2015). Spirituality. International encyclopedia of the social & behavioral sciences, 8, 285-290.
 • Seyed Javadin, R. (2010). Organizational behavior management. Negah Danesh Publications. (In Persian). https://mehrabanshop.ir/