نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

10.22105/imos.2021.298859.1154

چکیده

هدف: در مدیریت زنجیره‌تامین، تصمیم‌گیری برای انتخاب تامین‌کننده یک موضوع کلیدی است که در سال‌های اخیر تبدیل به یک هدف استراتژیک برای سازمان‌ها شده است. مساله انتخاب تامین‌کننده به دلیل تعدد و تنوع شاخص‌های کیفی و کمی، یک مساله تصمیم‌گیری چند شاخصه محسوب می‌شود و در‌نتیجه می‌توان از تکنیک‌های شناخته‌شده این حوزه در فرآیند حل مساله استفاده نمود. تحقیق حاضر تلاش دارد با رویکرد فرا ترکیب به تبیین و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی تامین‌کنندگان بپردازد.
روش‌­شناسی پژوهش: در این مقاله به بررسی اثرگذارترین شاخص‌های ارزیابی تامین‌کنندگان پرداخته شده است. پژوهش با بررسی 467 عنوان مقاله آغاز و سپس با ارزیابی آن‌ها 282 مقاله با استفاده از رویکرد فرا ترکیب انتخاب شد. با تجزیه‌و‌تحلیل آن‌ها، شاخص‌های ارزیابی تامین‌کنندگان در 5 بعد، 19 زیربعد و 112 جز طبقه‌بندی شد و با استفاده از روش آنتروپی شانون، به تعیین ضریب اثر آن‌ها پرداخته شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که شاخص‌های قیمت، کیفیت، تحویل به‌موقع، درآمد، ساختار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت انرژی، مدیریت محیط‌زیست، مشتری مداری و مدیریت سبز به‌عنوان اثر‌گذارترین شاخص‌ها در ارزیابی تامین‌کنندگان تعیین گردیدند.
اصالت/ارزش افزوده علمی: انتخاب و ارزیابی تامین‌کننده نقش مهمی در ایجاد زنجیره‌تامین موثر دارد. روند تولید در طول سال‌ها از تولید اکثر محصولات، به برون‌سپاری لوازم جانبی اصلی تغییر یافته است. بدیهی است که تامین‌کنندگان نقشی اساسی در تولید یک محصول داشته باشند. تولید‌کننده باید هنگام انتخاب تامین‌کننده دقت لازم را داشته باشد. ازاین‌رو یک مساله مهم شناسایی، ارزیابی و انتخاب تامین‌کننده است. نتایج پژوهش نشان داد که با شناسایی و ارزیابی شاخص‌های تامین‌کنندگان زنجیره‌تامین شرکت‌ها می‌توانند مزیت رقابتی زیادی را به‌دست بیاورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explain and prioritize supplier evaluation indicators with a meta-synthesis approach

نویسندگان [English]

 • Sayyed Mohammad Reza Davoodi 1
 • Mehdi Papahn Shoushtari 2
 • Rasoul Bahalou Houreh 2
 • Hamid Reza Rezaei 2

1 Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.

2 Department of Management, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

چکیده [English]

Purpose: In supply chain management, decision making for supplier selection is a key issue that has become a strategic goal for organizations in recent years. The problem of supplier selection due to multiplicity and variety of qualitative and quantitative indicators is a multi-attribute decision-making problem and can be used known techniques in solving the problem. The present study tries to explain and prioritize the indices of supplier’s assessment with a meta-synthesis approach.
Methodology: In this article, the most effective evaluation indicators of suppliers are examined. The research started by reviewing 467 titles of articles and then by evaluating them, 282 articles were selected by using the meta-synthesis approach. By analyzing them, supplier evaluation indicators were classified into 5 dimensions, 19 sub-dimensions and 112 components, and their effect coefficient was determined using Shannon entropy method.
Findings: The results showed that price, quality, on-time delivery, revenue, organizational structure, human resource management, energy management, environmental management, customer orientation and green management indices were identified as the most effective indicators in evaluating the suppliers.
Originality/Value: Supplier selection and evaluation play an imperative role in creating an effective supply chain. The production process has changed over the years from the production of most products to the outsourcing of major accessories. Obviously, suppliers have a key role to play in producing a product. The manufacturer must be careful when choosing a supplier. Therefore, identification, evaluation, and selection of suppliers are imperative. The results showed that by identifying and evaluating the indicators of supply chain suppliers, companies can gain a significant competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Suppliers
 • Meta Synthesis Method
 • Shannon Entropy Method
 • Supply Chain
 • Indicator
 • Acharya, S., & Tiwari, S. (2013). Supplier selection and evaluation–an integrated approach of QFD & AHP. International journal of engineering, science and mathematics, 2(4), 62-74.
 • Ador, M. S. H., Ahmed, S., Rahman, M. T., Al Nahid, M., Rohit, M. S. S., & Karim, M. J. (2020). Comparative analysis of Fuzzy-AHP and TOPSIS approach for supplier evaluation in a cement manufacturing company. International journal of applications of fuzzy sets and artificial intelligence, 10, 147-167.
 • Agarwal, P., Sahai, M., Mishra, V., Bag, M., & Singh, V. (2011). A review of multi-criteria decision making techniques for supplier evaluation and selection. International journal of industrial engineering computations, 2(4), 801-810.
 • Akcan, S., & Taş, M. A. (2019). Green supplier evaluation with SWARA-TOPSIS integrated method to reduce ecological risk factors. Environmental monitoring and assessment, 191(12), 1-22.
 • Aksoy, A., & Öztürk, N. (2011). Supplier selection and performance evaluation in just-in-time production environments. Expert systems with applications, 38(5), 6351-6359.
 • Amin, S. H., & Razmi, J. (2009). An integrated fuzzy model for supplier management: a case study of ISP selection and evaluation. Expert systems with applications, 36(4), 8639-8648.
 • Amindoust, A., Shahadat, Sh. A. M., & Saghafinia, A. (2011). Supply chain management : supplier selection and performance evaluation. The UMIES conference. Malaysia. https://www.researchgate.net/publication/216564553_
 • Amindoust, A., Shahadat, Sh. A. M., & Saghafinia, A. (2012). Supplier (ISP) selection and evaluation based on mathematical model. Asia-Oceania top university league on engineering (AOTULE 2012). Hong Kong University.
 • Aouadni, S., Aouadni, I., & Rebaï, A. (2019). A systematic review on supplier selection and order allocation problems. Journal of industrial engineering international, 15, 267-289.
 • April, A., Al-Shurougi, D., & Planning, I. S. (2000). Software product measurement for supplier evaluation. Proceedings of the software measurement conference (FESMA-AEMES), Madrid, Spain. https://citeseerx.ist.psu.edu
 • Araz, C., & Ozkarahan, I. (2007). Supplier evaluation and management system for strategic sourcing based on a new multicriteria sorting procedure. International journal of production economics, 106(2), 585-606.
 • Ashtarinezhad, E., Sarfaraz, A. H., & Navabakhsh, M. (2018). Supplier evaluation and categorize with combine fuzzy dematel and fuzzy inference system. Data in brief, 18, 1149-1156.
 • Keskin, G. A., İlhan, S., & Özkan, C. (2010). The Fuzzy ART algorithm: a categorization method for supplier evaluation and selection. Expert systems with applications, 37(2), 1235-1240.
 • Azar, A., Fakhreddini, S. H., & Anwari Rostami, A. (2008). Comparative study of data in six sigma, using statistical tools and multi-criteria decision making techniques. Journal of teacher of humanities, 12(4), 1-36. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/6821/fa
 • Baki, R. (2017). For supplier evaluation process through fuzzy PROMETHEE method. International journal of materials, mechanics and manufacturing, 5(3), 183-186.
 • Benediktová, D., & Žižka, M. (2018). Supplier evaluation: a comparison of the approach of Czech and German industrial companies. Scientific papers of the university of pardubice, 17-28. https://hdl.handle.net/10195/72005
 • Benton, W. C., Prahinski, C., & Fan, Y. (2020). The influence of supplier development programs on supplier performance. International journal of production economics, 230, 107793. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107793
 • Bera, A. K., Jana, D. K., Banerjee, D., & Nandy, T. (2021). A two-phase multi-criteria fuzzy group decision making approach for supplier evaluation and order allocation considering multi-objective, multi-product and multi-period. Annals of data science, 8, 577-601.
 • Bilsel, R. U., Büyüközkan, G., & Ruan, D. (2006). A fuzzy preference‐ranking model for a quality evaluation of hospital web sites. International journal of intelligent systems, 21(11), 1181-1197.
 • Çebi, F., & Otay, I. (2016). A two-stage fuzzy approach for supplier evaluation and order allocation problem with quantity discounts and lead time. Information sciences, 339, 143-157.
 • Černá, L., & Buková, B. (2016). Supplier evaluation methodology in the logistics company. Procedia engineering, 134, 377-385.
 • Chaghooshi, A. J., Khorasani, A., & Mesbah, M. (2015). Determine the correlation between supplier‘s evaluation criteria and customer‘s wants in automotive supply chain: by the approach of fuzzy-QFD and house of quality. Global journal of management studies and researches, 2(1), 48-59.
 • Chaharsooghi, S. K., & Ashrafi, M. (2014). Sustainable supplier performance evaluation and selection with neofuzzy TOPSIS method. International scholarly research notices, 2014, 1-10. https://downloads.hindawi.com/archive/2014/434168.pdf
 • Chatterjee, P., & Chatterjee, R. (2012). Supplier evaluation in manufacturing environment using compromise ranking method with grey interval numbers. International journal of industrial engineering computations, 3(3), 393-402.
 • Chen, Y. J. (2011). Structured methodology for supplier selection and evaluation in a supply chain. Information sciences, 181(9), 1651-1670.
 • Cheshmberah, M. (2020). Developing an integrated framework for supplier evaluation based on relevant attributes and performance measures. Logistics, supply chain, sustainability and global challenges, 11(1), 101-113.
 • Cheshmbarah, M., & Beheshtikia, S. (2013). Reviewing background and grouping evaluation criteria and selecting suppliers. Standard and quality management, 9(3), 46-55. (In Persian). https://www.jstandardization.ir/article_80006_436ead42be483b90af3f8ab03d02dd72.pdf
 • Liao, C. N., Fu, Y. K., Chen, Y. C., & Chih, I. L. (2012). Applying fuzzy-MSGP approach for supplier evaluation and selection in food industry. African journal of agricultural research, 7(5), 726-740.
 • Demir, L., Akpınar, M. E., Araz, C., & Ilgın, M. A. (2018). A green supplier evaluation system based on a new multi-criteria sorting method: VIKORSORT. Expert systems with applications, 114, 479-487.
 • Dey, P. K., Bhattacharya, A., Ho, W., & Clegg, B. (2015). Strategic supplier performance evaluation: a case-based action research of a UK manufacturing organisation. International journal of production economics, 166, 192-214.
 • Dobos, I., & Vörösmarty, G. (2014). Green supplier selection and evaluation using DEA-type composite indicators. International journal of production economics, 157(1), 273-278.
 • Donociková, E., Lenort, R., & Wicher, P. (2014). Framework for supplier financial resilience evaluation. 23rd international conference on metallurgy and materials (pp. 1669-1672). Technical University of Ostrava. https://www.confer.cz/metal/2014/3224-framework-for-supplier-financial-resilience-evaluation
 • Durmić, E., Stević, Ž., Chatterjee, P., Vasiljević, M., & Tomašević, M. (2020). Sustainable supplier selection using combined FUCOM–Rough SAW model. Reports in mechanical engineering, 1(1), 34-43.
 • Elanchezhian, C., Ramnath, B. V., & Kesavan, R. (2010). Vendor evaluation using multi criteria decision making. International journal of computer applications, 5(9), 4-9.
 • Ergu, D., Kou, G., & Shang, J. (2014). A modular-based supplier evaluation framework: a comprehensive data analysis of ANP structure. International journal of information technology and decision making, 13(5), 883-916.
 • Fallahian-Najafabadi, A., Kazemi, S., Latifi, I., & Soltanmohammad, N. (2013). A green managerial criteria pyramid model and key criteria for green supplier evaluation. Advances in environmental biology, 7(11), 3505-3516.
 • Feng, J., & Gong, Z. (2020). Integrated linguistic entropy weight method and multi-objective programming model for supplier selection and order allocation in a circular economy: a case study. Journal of cleaner production, 277, 122597. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122597
 • Gao, H., Ju, Y., Gonzalez, E. D. S., & Zhang, W. (2020). Green supplier selection in electronics manufacturing: an approach based on consensus decision making. Journal of cleaner production, 245, 118781. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118781
 • Ghasemi, A. R., & Raeiyatpishe, M. A. (2016). Presenting a model for assessing of supply chain sustainability with meta synthesis approach. Journal of executive management, 7(14), 91-112. (In Persian). https://jem.journals.umz.ac.ir/article_1223.html
 • Giannakis, M., Dubey, R., Vlachos, I., & Ju, Y. (2020). Supplier sustainability performance evaluation using the analytic network process. Journal of cleaner production, 247, 119439. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119439
 • Gligor, D. D. (2020). Birds of a feather: the impact of race on the supplier selection and evaluation process. International journal of production economics, 230, 107802. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107802
 • Goker, N., Dursun, M., & Albayrak, Y. E. (2020). Agile supplier evaluation using a fuzzy decision making procedure based on fuzzy measure and fuzzy integral. In Intelligent and fuzzy techniques in big data analytics and decision making (pp. 457-463). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-23756-1_57
 • Govindan, K., Mina, H., Esmaeili, A., & Gholami-Zanjani, S. M. (2020). An integrated meta-synthesis approach for circular supplier selection and closed loop supply chain network design under uncertainty. Journal of cleaner production, 242. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118317
 • Sundtoft Hald, K., & Ellegaard, C. (2011). Supplier evaluation processes: the shaping and reshaping of supplier performance. International journal of operations & production management, 31(8), 888-910.
 • Hamidi, N., & Samouei, P. (2016). A non-additive fuzzy hybrid model for supplier evaluation and prioritization: a case study of automotive brake system manufacturer. Journal of industrial strategic management, 1(1), 1-18.
 • Hou, F. M. (2012). Supplier selection and evaluation in environmental purchase. Advanced materials research479, 352-356. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.479-481.352
 • Hu, X., Sun, B., & Chen, X. (2020). Double quantitative fuzzy rough set-based improved AHP method and application to supplier selection decision making. International journal of machine learning and cybernetics, 11(1), 153-167.
 • Huang, X., Guo, S., & Yu, X. (2010). Supplier evaluation based on mobile agent and information credibility. Advanced materials research, 97, 3587-3592.
 • Jain, N., & Singh, A. R. (2020). Sustainable supplier selection under must-be criteria through fuzzy inference system. Journal of cleaner production, 248, 119275. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119275
 • Jemmali, M., Alharbi, M., & Melhim, L. K. B. (2018). Intelligent decision-making algorithm for supplier evaluation based on multi-criteria preferences. 2018 1st international conference on computer applications & information security (ICCAIS) (pp. 1-5). IEEE. https://doi.org/10.1109/CAIS.2018.8441992
 • Jian-hua, J., & Da-cheng, L. (2009, March). A study on supplier evaluation in product innovation based on agile supply chain. 2009 WRI world congress on computer science and information engineering(Vol. 6, pp. 605-609). IEEE. https://doi.org/10.1109/CSIE.2009.306
 • Jian-hua, J., Chang-jun, X., & Xin, Z. (2009, August). A study on supplier evaluation in product research & development based on agile manufacture. 2009 fifth international conference on natural computation(Vol. 1, pp. 50-54). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICNC.2009.515
 • Jiao, M., Hong, X., Yan, P., & Ren, L. (2011). Research of supplier fuzzy evaluation based on customer satisfaction. 2011 IEEE international conference on industrial engineering and engineering management (pp. 1770-1774). IEEE. https://doi.org/10.1109/IEEM.2011.6118220
 • Junior, F. R. L., Carvalho, G. M. R., & Carpinetti, L. C. R. (2016). A methodology based on fuzzy inference and SCOR model for supplier performance evaluation. Gestao e producao, 23(3), 515-534.
 • Sunil, T. F., & Sunitha, T. (2020). An insight into supplier evaluation parameters. Srusti management review, 13(1), 17-26.
 • Karami, S., Ghasemy Yaghin, R., & Mousazadegan, F. (2021). Supplier selection and evaluation in the garment supply chain: an integrated DEA–PCA–VIKOR approach. The journal of the textile institute, 112(4), 578-595.
 • Kavitha, C., & Vijayalakshmi, C. (2013). Implementation of supplier evaluation and ranking by improved TOPSIS. Applied mathematical sciences, 7(46), 2265-2270.
 • Kawa, A., & Koczkodaj, W. W. (2015). Supplier evaluation process by pairwise comparisons. Mathematical problems in engineering, 2015, https://doi.org/10.1155/2015/976742
 • Ghorabaee, M. K., Amiri, M., Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Antucheviciene, J. (2017). A new multi-criteria model based on interval type-2 fuzzy sets and EDAS method for supplier evaluation and order allocation with environmental considerations. Computers and industrial engineering, 112, 156-174.
 • Lin, L., Khalili, M., & Munawwar, A. (2017). Supplier evaluation and selection process for public procurement in the Swedish electricity industry (4FE14E). https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1105725/FULLTEXT01.pdf
 • Khanmohammadi, E., Talaie, H. R., Safari, H., & Salehzadeh, R. (2018). Supplier evaluation and selection for sustainable supply chain management under uncertainty conditions. International journal of sustainable engineering, 11(6), 382-396. https://doi.org/10.1080/19397038.2017.1421277
 • Kumar Malviya, R., Patidar, S., & Chourasiya, R. (2018). Green manufacturing supplier evaluation criteria using principal component analysis. Industrial engineering journal, 11(6). https://www.academia.edu/download/86748918/download-file.pdf
 • Kundakcı, N. (2019). A comparative analyze based on EATWOS and OCRA methods for supplier evaluation. Alphanumeric journal7(1), 103-112. https://doi.org/10.17093/alphanumeric.477322
 • Li, N., & Li, J. G. (2014). Study on the choice of logistics supplier in wind power manufactures based on fuzzy comprehensive evaluation. Advanced materials research945, 2830-2833. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.945-949.2830
 • Li, Y., Diabat, A., & Lu, C. C. (2020). Leagile supplier selection in Chinese textile industries: a DEMATEL approach. Annals of operations research, 287(1), 303-322. https://doi.org/10.1007/s10479-019-03453-2
 • Lin, R. H. (2009). An integrated FANP-MOLP for supplier evaluation and order allocation. Applied mathematical modelling, 33(6), 2730-2736.
 • Liou, J. J. H., Chuang, Y. C., & Tzeng, G. H. (2014). A fuzzy integral-based model for supplier evaluation and improvement. Information sciences, 266, 199-217.
 • Liou, J. J. H., Chuang, Y. C., Zavadskas, E. K., & Tzeng, G. H. (2019). Data-driven hybrid multiple attribute decision-making model for green supplier evaluation and performance improvement. Journal of cleaner production, 241, 118321. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118321
 • Liu, C. (2018). Supplier selection evaluation of shipbuilding enterprises based on entropy weight and multi-attribute decision making. Proceedings of the fifth international forum on decision sciences (pp. 255-268). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-7817-0_23
 • Lu, L. Y. Y., Wu, C. H., & Kuo, T. C. (2007). Environmental principles applicable to green supplier evaluation by using multi-objective decision analysis. International journal of production research, 45(18/19), 4317-4331.
 • Mahfod, J., Canel-Depitre, B., & Taghipour, A. (2019). Quality function deployment-ELECTRE in supplier evaluation. Journal of advanced management science, 7(4), 131-135.
 • Marufuzzaman, M., Ahsan, K. B., & Xing, K. (2009). Supplier selection and evaluation method using analytical hierarchy process (AHP): a case study on an apparel manufacturing organisation. International journal of value chain management, 3(2), 224-240.
 • Matta, P., & Tayal, A. (2017). Supplier performance evaluation for manufacturing industries: re-exploring with big data analysis. Communications in computer and information science, 721, 516-526.
 • Memon, M. S., Mari, S. I., & Shaikh, W. A. (2018). Interpretive structural modeling based approach for sustainable supplier evaluation and selection in textile supply chains. International journal of science and engineering investigations, 7(83), 113-120.
 • Muya, M., Price, A. D. F., & Thorpe, A. (1998). Supplier evaluation of logistics factors and their contribution to improved customer service. 14th annual ARCOM conference (pp. 359-360). University of Reading.
 • Natalia, C., Surbakti, I. P., & Oktavia, C. W. (2020). Integrated ANP and TOPSIS method for supplier performance assessment. Jurnal teknik industri, 21(1), 34-45.
 • Nazeri, A., & Bafruei, M. K. (2015). Implementation of meta-heuristic algorithms for supplier selection and evaluation and multi product order allocation. Jurnal UMP social sciences and technology management, 3(3), 566-577.
 • Niyigena, L., Luukka, P., & Collan, M. (2012). Supplier evaluation with fuzzy similarity based fuzzy TOPSIS with new fuzzy similarity measure. 2012 IEEE 13th international symposium on computational intelligence and informatics (CINTI)(pp. 237-244). IEEE. https://doi.org/10.1109/cinti.2012.6496767
 • Ofluoğlu, P., Nilay, Ö. R. K., Mutlu, M. M., & Atilgan, T. (2017). The best supplier selection by using analytic hierarchy process (AHP) and fuzzy comprehensive evaluation (FCE) methods: an example of a Turkish leather apparel company. Textile and apparel, 27(4), 326-333.
 • Omanga, A. N. (2018). Influence of supplier evaluation on performance of manufacturing firms in kenya: a case of tata chemicals magadi. Journal of international business, innovation and strategic management, 1(1), 111-129.
 • Omurca, S. I. (2013). An intelligent supplier evaluation, selection and development system. Applied soft computing journal, 13(1), 690-697.
 • Pang, B., & Bai, S. (2013). An integrated fuzzy synthetic evaluation approach for supplier selection based on analytic network process. Journal of intelligent manufacturing, 24(1), 163-174.
 • Park, S., Hartley, J. L., & Wilson, D. (2001). Quality management practices and their relationship to buyer’s supplier ratings: a study in the Korean automotive industry. Journal of operations management, 19(6), 695-712.
 • Pikousová, K., & Průša, P. (2013). Supplier evaluation: the first step in effective sourcing. Journal of transport and supply chain management, 7(1), 1-4.
 • Pressey, A. D., Winklhofer, H. M., & Tzokas, N. X. (2009). Purchasing practices in small-to medium-sized enterprises: an examination of strategic purchasing adoption, supplier evaluation and supplier capabilities. Journal of purchasing and supply management, 15(4), 214-226.
 • Qu, Q., Fang, L., & Hou, Y. (2016). An empirical study based on supply chain supplier evaluation system. Journal of service science and management, 9(5), 409-415.
 • Ragheb, M. E., Hassan, M. A., Al-Atabany, W. I., Seddik, A. F., & El-Wakad, M. T. (2018). Fuzzy logic approach for medical equipment supplier evaluation and selection. 2018 9th Cairo international biomedical engineering conference (CIBEC) (pp. 45-48). IEEE. https://doi.org/10.1109/CIBEC.2018.8641810
 • Rouyendegh, B. D., Yildizbasi, A., & Üstünyer, P. (2020). Intuitionistic fuzzy TOPSIS method for green supplier selection problem. Soft computing, 24(3), 221-2228.
 • Samaranayake, P., Nagalingam, S., & Laosirihongthong, T. (2019). Supplier selection and ranking towards sustainable procurement with multiple decision makers. 2019 IEEE international conference on industrial engineering and engineering management (IEEM)(pp. 906-910). IEEE.
 • Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.
 • Sang, J., & Qi, Z. (2010). Empirical analysis of the performance evaluation of supplier selection in eco-enterprises. 2010 Chinese control and decision conference (pp. 3803-3807). IEEE. https://doi.org/10.1109/CCDC.2010.5498481
 • Sarathchandra, K., Waidyathilaka, E., & Rupasinghe, T. D. (2019). Applicability of supplier evaluation in agile supply chains of fast moving consumer goods (FMCG) industry: a conceptual framework from a systematic review of literature. International conference on business management (pp. 1-27). Colombo, Sri Lanka.
 • Sayyadi Tooranloo, H., & Iranpour, A. (2017). Supplier selection and evaluation using interval-valued intuitionistic fuzzy AHP method. International journal of procurement management, 10(5), 539. https://doi.org/10.1504/ijpm.2017.10006793
 • Schramm, V. B., Cabral, L. P. B., & Schramm, F. (2020). Approaches for supporting sustainable supplier selection a literature review. Journal of cleaner production, 273, 123089. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123089
 • Sepehri Mehr, P., Nazari. F. (2020). Identification and weighting of evaluation indicators and selection of suppliers in Bandar Imam petrochemical procurement office based on multi-criteria decision-making approach. Industrial management quarterly, 15(51), 51-66. (In Persian). https://journals.iau.ir/article_673885.html
 • Shen, J., Zhai, X. F., & Du, Y. (2011). Modeling for supplier evaluation and management based on TAD of three-dimensional. 2011 IEEE 18th international conference on industrial engineering and engineering management(pp. 1704-1707). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICIEEM.2011.6035490
 • Shishodia, A., Verma, P., & Dixit, V. (2019). Supplier evaluation for resilient project driven supply chain. Computers and industrial engineering, 129, 465-478.
 • Shiva Prasad, H. C., Kamath, G., Barkur, G., & Nayak, R. (2016). Does supplier evaluation impact process improvement? Journal of industrial engineering and management, 9(3), 708-731.
 • Shu, M. H., & Wu, H. C. (2014). Supplier evaluation and selection based on stochastic dominance: a quality-based approach. Communications in statistics - theory and methods, 43(14), 2907-2922.
 • Sivapornpunlerd, N., & Setamanit, S. (2014). Supplier performance evaluation: a case study of Thai offshore oil & gas exploration and production company. ASBBS proceedings, 21(1), 647-660.
 • Baity, R. D., & Congronegoro, C. (2014). Business excellence and ICT as enabler: sustainable supplier evaluation using super decision software and analytic network process (ANP). International journal of applied engineering research, 9(22), 12819-12826.
 • Srinual, N., Mehnen, J., & Sinrat, S. (2019). Green supplier evaluation and selection using fuzzy multi-criteria decision making in Thai tire rubber industry. NEUNIC 2019, 6th national and international conference 2019 on “educational innovation for sustainable society development”. Northeastern University and Network Institutions. https://strathprints.strath.ac.uk/68871/
 • Su, T., & Zhan, F. (2020). Supplier selection and evaluation system of Delphi method and analytic hierarchy process. IOP conference series: materials science and engineering (Vol. 768, No. 5, p. 052107). IOP Publishing. https://doi.org/10.1088/1757-899X/768/5/052107
 • Sultana, M. N., Habibur, R., & Mamun, A. Al. (2016). Multi criteria decision making tools for supplier evaluation and selection: a review. European journal of advances in engineering and technology, 3(5), 56-65.
 • Sumrit, D. (2020). Supplier selection for vendor-managed inventory in healthcare using fuzzy multi-criteria decision-making approach. Decision science letters, 9(2), 233-256.
 • Taherdoost, H., & Brard, A. (2019). Analyzing the process of supplier selection criteria and methods. Procedia manufacturing, 32, 1024-1034.
 • Tahriri, F., Osman, M. R., Ali, A., Yusuff, R. M., & Esfandiary, A. (2008). AHP approach for supplier evaluation and selection in a steel manufacturing company. Journal of industrial engineering and management, 1(2), 54-76.
 • Thanaraksakul, W., & Phruksaphanrat, B. (2009). Supplier evaluation framework based on balanced scorecard with integrated corporate social responsibility perspective. Lecture notes in engineering and computer science, 2175(1), 1929-1934.
 • Thiruchelvam, S., & Tookey, J. E. (2011). Evolving trends of supplier selection criteria and methods. International journal of automotive and mechanical engineering, 4(1), 437-454.
 • Tong, L., Pu, Z., Chen, K., & Yi, J. (2020). Sustainable maintenance supplier performance evaluation based on an extend fuzzy PROMETHEE II approach in petrochemical industry. Journal of cleaner production, 273, 122771. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122771
 • Tong, Y., & Yu, M. (2010). An integrated DEA-NN method for supplier performance evaluation. 2010 international symposium on intelligence information processing and trusted computing (pp. 266-269). IEEE. https://doi.org/10.1109/IPTC.2010.21
 • Torabzadeh Khorasani, S. (2018). Green supplier evaluation by using the integrated fuzzy AHP model and fuzzy COPRAS. Process integration and optimization for sustainability, 2(1), 17-25.
 • Tsai, W. C. (2009). Fuzzy measures of supplier evaluation under lean concepts. Journal of the operational research society, 60(7), 1005-1011.
 • Ulutas, A., Shukla, N., Kiridena, S., & Gibson, P. (2016). A utility-driven approach to supplier evaluation and selection: empirical validation of an integrated solution framework. International journal of production research, 54(5), 1554-1567.
 • Vanalle, R. M., & Santos, L. B. (2013). Environmental practices as requirements for supplier evaluation and selection in the automotive supply chain. Applied mechanics and materials260, 935-941.
 • Vörösmarty, G., & Dobos, I. (2020). A literature review of sustainable supplier evaluation with data envelopment analysis. Journal of cleaner production, 264, 121672. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121672
 • Nakhaei, M., Lu, B., Tian, Y., Wang, W., Dam-Johansen, K., & Wu, H. (2020). CFD modeling of gas–solid cyclone separators at ambient and elevated temperatures. Processes, 8(2), 228. https://doi.org/10.3390/pr8020134
 • Wang, C. N., Zheng, T. C., Thai, H. T. N., & Nguyen, V. T. (2019). Sustainable supplier performance evaluation and selection in garment industry with fuzzy analytic network process and goal programming. The international conference on logistics and industrial engineering 2019. Vietnam.
 • Wang, K. Q., Liu, H. C., Liu, L., & Huang, J. (2017). Green supplier evaluation and selection using cloud model theory and the QUALIFLEX method. Sustainability (Switzerland), 9(5), 1-17.
 • Wang, M., & Li, Y. (2014). Supplier evaluation based on Nash bargaining game model. Expert systems with applications, 41(9), 4181-4185.
 • Wu, D. D. (2010). A systematic stochastic efficiency analysis model and application to international supplier performance evaluation. Expert systems with applications, 37(9), 6257-6264.
 • Wu, J., Liu, G., & Xi, C. (2008). The study on agile supply chain-based supplier selection and evaluation. 2008 international symposium on information science and engineering(Vol. 2, pp. 280-284). IEEE.
 • Xiao, Z., Chen, W., & Li, L. (2012). An integrated FCM and fuzzy soft set for supplier selection problem based on risk evaluation. Applied mathematical modelling, 36(4), 1444-1454.
 • Xu, C., Liang, S., Jiang, J., Liu, D., & Huang, S. (2010). A study on supplier evaluation in risk control based on food supply chain. 2010 IEEE international conference on management of innovation & technology(pp. 181-185). IEEE.
 • Xu, X. G., Shi, H., Cui, F. B., & Quan, M. Y. (2018). Green supplier evaluation and selection using interval 2-tuple linguistic hybrid aggregation operators. Informatica (Netherlands), 29(4), 801-824.
 • Xu, Z., Qin, J., Liu, J., & Martínez, L. (2019). Sustainable supplier selection based on AHPSort II in interval type-2 fuzzy environment. Information sciences, 483, 273-293.
 • Xue, M., Fu, C., Feng, N. P., Lu, G. Y., Chang, W. J., & Yang, S. L. (2018). Evaluation of supplier performance of high-speed train based on multi-stage multi-criteria decision-making method. Knowledge-based systems, 162, 238-251.
 • Yin, Z., & Gao, Q. (2020). A new decision method for service supplier selection based on Choquet integral and generalized evidence theory. Journal of mechanical engineering science234(8), 1569-1580.
 • Zafar, A., Zafar, M., Sarwar, A., Raza, H., & Khan, M. T. (2019). A fuzzy AHP method for green supplier selection and evaluation. Proceedings of the twelfth international conference on management science and engineering management(pp. 1355-1366). Springer International Publishing.
 • Zalynda, P. M. (2017). Design of a framework for strategic supplier evaluation decision. Proceedings of the asia pacific industrial engineering & management systems conference 2017 (pp. 19-24).
 • Zeydan, M., Çolpan, C., & Çobanoģlu, C. (2011). A combined methodology for supplier selection and performance evaluation. Expert systems with applications, 38(3), 2741-2751.
 • Han-jiang, Z., & Qin, C. (2013). Comprehensive evaluation of the auto parts supplier selection under the environment of things networking. Proceedings of 2013 IEEE international conference on service operations and logistics, and informatics(pp. 540-545). IEEE.
 • Zhang, L., Zhao, Z., & Lu, J. (2008). Improved grey relation analysis based on AHP and Shannon entropy for the evaluation of thermal power enterprise's coal supplier. 2008 4th international conference on wireless communications, networking and mobile computing(pp. 1-4). IEEE.
 • Zhe, S., Wong, T. N., & Lee, L. H. (2013, April). Using data envelopment analysis for supplier evaluation with environmental considerations. 2013 IEEE international systems conference (SysCon)(pp. 20-24). IEEE.
 • Zheng, W., & Zhao, L. (2012). Research on the selection of strategic supplier based on grey relation and multi level fuzzy evaluation in the electronics industry. 2012 IEEE international conference on systems, man, and cybernetics (SMC)(pp. 12-16). IEEE.
 • Zhou, X., Pedrycz, W., Kuang, Y., & Zhang, Z. (2016). Type-2 fuzzy multi-objective DEA model: an application to sustainable supplier evaluation. Applied soft computing journal, 46, 424-440.