نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران.

2 گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: دامپینگ یا همان بازارشکنی به‌عنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد می‌باشد و زمانی رخ می‌­دهد که صادرکننده خارجی کالایی را باقیمتی پایین‌تر از قیمت فروش همان کالا یا کالای مشابه در بازار داخلی خود، در بازار کشور دیگر به فروش برساند. برای بررسی مسئله دامپینگ رویکردهای فراوانی به کار گرفته می‌شود که یکی از این رویکردها نظریه بازی‌هاست که در این مقاله به‌کاررفته است.
روش‌شناسی پژوهش: نظریه بازی یکی از پدیده‌های پیشرفته علمی است که چارچوب‌های مستحکمی برای رفتارهای استراتژیک فراهم آورده است. ازآنجاکه برای رفع مشکلات و مسائل تجاری نیاز به داده­های فراوانی بوده و با توجه به این‌که داده‌ها در دنیای واقعی معمولاً شامل عدم قطعیت هستند؛ بنابراین به‌کارگیری روش‌های قطعی در محیط نادقیق واقعی برای تصمیم­سازی بهینه مناسب نخواهد بود. ازاین‌رو، این مقاله بر آن است تا بررسی مسائل دامپینگ و ضد دامپینگ در روابط تجاری کشورها به کمک نظریه بازی­ها در محیط عدم قطعیت خاکستری بپردازد.
یافته‌ها: دامپینگ به‌عنوان یکی از نمونه‌های رقابت ناسالم و نامشروع در عرصه تجاری کشورها خسارتی را به بخش‌های تولیدی کشورهای درحال‌توسعه وارد می‌کند. ازآنجایی‌که رقابت سالم در بازار یک کالا باعث مطلوبیت و کاهش قیمت آن کالا می‌گردد، شکل‌گیری رقابت سالم نیازمند وجود خط‌مشی و سیاست مناسب می‌باشد تا بنگاه‌های تجاری توانایی بقا در بازار رقابتی را داشته باشند یا در بازارهای مذکور تقویت گردند.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: نظریه بازی‌ها یکی از زمینه‌های کاربردی است که در حوزه تصمیم‌گیری و اقتصادی رشد کرده و نظر محققان زیادی را به خود جلب کرده است، بهره بردن از این تئوری می‌تواند به دانش حاضر در خصوص کاربرد بیشتر این تئوری در شرایط اقتصادی کشور یاری‌رسان باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A New Approach to the Economic Problem of Dumping based on Game Theory with Grey Parameters

نویسندگان [English]

  • Davood Darvishi Selokolayi 1
  • Samira Heydari Gorji 2

1 Department of Mathematics, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Department of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Dumping is one of the negative results of free trade. It occurs when a foreign exporter sells a commodity at a lower price than the selling price of the same or similar commodity in its domestic market in another country's market. Many approaches are used to investigate the problem of dumping, one of which is game theory, which is used in this article.
Methodology: Game theory is one of the advanced scientific phenomena that has provided a solid framework for strategic behaviours. A lot of data is needed to solve business problems and issues, and given that real-world data usually involves uncertainty, using definite methods in a real, inaccurate environment will not be suitable for optimal decision-making. Therefore, this article intends to study the issues of dumping and anti-dumping in countries' trade relations with the help of game theory in the environment of grey uncertainty.
Findings: According to the results, since healthy competition in a product's market leads to the desirability and reduction of the price of that product, the formation of healthy competition requires appropriate policies and policies for businesses to survive in a competitive market or be strengthened in those markets.
Originality/Value: Game theory is one of the applied fields that has grown in decision-making and economics and has attracted the attention of many researchers. Utilizing this theory can help the current knowledge about the further application of this theory in the country's economic conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dumping
  • Anti-dumping
  • Game theory
  • Gray system theory
  • Gray game theory
Ardavan, A., AlemTabriz, A., Rabie, M., & Zandieh, M. (2019). Sustainable supplier selection based on grey theory: case study in steel industry. Journal of industrial engineering research in production systems, 6(13), 165-177. (In Persian). URL: https://ier.basu.ac.ir/article_2643.html?lang=en
Bown, C. P. (2014). Trade policy flexibilities and Turkey: tariffs, anti‐dumping, safeguards and WTO dispute settlement. The world economy37(2), 193-218.
Brenton, P. (2001). Anti-dumping policies in the EU and trade diversion. European journal of political economy17(3), 593-607. 
Chang, W. W. (2008), Antidamping, countervailing and safeguard measures. GITAM review of international business, 1(1), 1-34.
Chen, Y. M., Liu, H. H., & Wu, H. Y. (2016). Reputation for toughness and anti-dumping rebuttals: competitive rivalry, perceived benefits, and stage of the product life cycle. Journal of business research69(6), 2145-2150.
Darvishi Salokolaei, D. (2019). Some duality results in grey linear programming problem. Journal of operational research and its applications, 16(3), 55-68. (In Persian). URL: http://jamlu.liau.ac.ir/article-1-1599-fa.html
Darvishi Salokolaei, D., & Heidari Gorji, S. (2018). Application of game theory in the environment of gray uncertainty. 10th International conference of the Iranian operations research association, Iran-Kermanshah. (pp. 1-6)
Darvishi Salokolaei, D., Liu, S., & Nasseri, S. H. (2018). A new approach in animal diet using grey system theory. Grey systems: theory and application, 8(2),167-180.
Darvishi, D., Forrest, J., & Liu, S. (2019). A comparative analysis of grey ranking approaches. Grey systems: theory and application, 9(4), 427-487.
Deng, J. L. (1989). The introduction of gray system. The journal of grey system, 1(1), 1-24.
Haaland, J. I., & Wooton, I. (1998). Antidumping jumping: reciprocal antidumping and industrial location. Weltwirtschaftliches archiv134(2), 340-362.
Jalili Kamjoo, S., & Khoshakhlagh, R. (2016). Using the game theory in optimal allocation of water in Zayandehrud. Journal of applied economics studies in Iran, 5(18), 53-80. (In Persian). URL: https://aes.basu.ac.ir/article_1494.html?lang=en
Kao, K. F., & Peng, C. H. (2016). Anti-dumping protection, price undertaking and product innovation. International review of economics & finance41, 53-64.
Li, G. D., Yamaguchi, D., & Nagai, M. (2007). A grey-based decision-making approach to the supplier selection problem. Mathematical and computer modelling46(3-4), 573-581.
Liu, C. S., Hsiao, C. T., Chang, D. S., & Hsiao, C. H. (2016). How the European Union’s and the United States’ anti-dumping duties affect Taiwan's PV industry: A policy simulation. Renewable and sustainable energy reviews53, 296-305.
Liu, S.F, Lin, Y. (2006). Grey Information Theory and Practical Application, Springer- Verlag London Limited.
Mahmoudinia, D., Dallali Esfahani, R., Engwerda, J., & Bakhshi Dastjerdi, R. (2016). Game theory and its role in determining optimal policies and strategic interaction between fiscal and monetary policymakers (application of differential game theory and stackelberg games). Journal of applied economics studies in Iran, 5(18), 1-34. (In Persian). URL: https://aes.basu.ac.ir/article_1492.html
Moore, R. E. (1966). Interval analysis. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Nasseri, H., Darvishi Salokolaei, D., & Yazdani, A. (2017). A new approach for solving grey assignment problems. Control and optimization in applied mathematics2(1), 15-28.
Oliveira, G. A. S. (2014). Industrial determinants of anti-dumping in Brazil–Protection, competition and performance: an analysis with binary dependent variable and panel data. Economia15(2), 206-227.
Palafox-Alcantar, P. G., Hunt, D. V. L., & Rogers, C. D. F. (2020). The complementary use of game theory for the circular economy: A review of waste management decision-making methods in civil engineering. Waste management102, 598-612.
Prusa, T. J., & Knetter, M. M., (2000). Macroeconomic factor impact on antidumping filling: evidence from four countries. Journal of international economics, 61(1), 1-17.
Saneie, M. S., Naghdi Khouzani, N., & Zanjirchi, M. (2018). A decision-making model for the evaluation of green measures based on a combination of grey ARAS and ANP. JMDP, 30(4), 97-132. (In Persian). URL: http://jmdp.ir/article-1-2775-fa.html
Shiravi, A., & Jafari Harandi, M. (2010). Unfair trading through dumping and anti-dumping methods in world trade organization. Private law, 7(17), 29-58. (In Persian). URL: https://jolt.ut.ac.ir/article_28803.html?lang=en
Vandenbussche, H., & Zanardi, M. (2008). Whwt explains the proliferation of antidumping laws? (With Discussion). Economic policy, 23(53), 93-138.
Wang, C. H. (2004). Predicting tourism demand using fuzzy time series and hybrid grey theory. Tourism management25(3), 367-374.
Wen, Y., Li, H., Du, X., Yang, K., Casazza, M., & Liu, G. (2019). Analytical approach to win-win game analysis for Chinese and Japanese development assistance strategies in Africa. Ecological indicators96, 219-228.
Zhao, H., Forrest, J. Y. L., & Jirasakuldech, B. (2018). A game analysis of trade dumping and antidumping. Theoretical economics letters8(14), 2860.