تحلیل تاثیر تمایز ساختاری و روابط بین سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی بستر سازمانی به‌منظور افزایش عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام)

پیمان اکبری؛ علی کریمی؛ ابراهیم آئینی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 252-266

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تحلیل تاثیر تمایز ساختاری و روابط بین سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی محتوای سازمانی به‌منظور افزایش عملکرد سازمانی می‌باشد.روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از ‌‌نظر‌ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 250 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان ...  بیشتر