تاثیر قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌ها با میانجی‌گری نوآوری مدل کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار

حسین نوروزی؛ رسول نصرت‌پناه؛ اسماعیل اسماعیل‌پور

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 278-296

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی تاثیر قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق نقش میانجی‌گری نوآوری مدل کسب‌وکار و مزیت رقابتی پایدار و تعدیل گری پویایی محیطی درک شده می‌باشد.روش‌شناسی پژوهش: ﭘﮋوﻫﺶ حاضر از لحاظ هدف کاربردی و ماهیتی توصیفی-پیمایشی دارد. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در استان تهران ...  بیشتر

تأثیر استراتژی کسب‌وکار بر عملکرد شرکت با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی توانایی مدیریت

سید حسام وقفی؛ زهره نیلوفری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 285-305

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر استراتژی کسب‌وکار بر عملکرد شرکت با تأکید بر توانایی مدیریت می‌پردازد. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد.روش‌شناسی پژوهش: جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه-گیری حذف سیستماتیک، ...  بیشتر