تاثیر برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر عملکرد عملیاتی از طریق جهت‌گیری زنجیره‌تامین (مورد مطالعه: شرکت فرادانه)

عباس قائدامینی هارونی؛ میثم بابائی فارسانی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ غلام رضا مالکی فارسانی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 219-232

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش تاثیر برنامه­ریزی منابع سازمانی بر عملکرد عملیاتی از طریق جهت‌گیری زنجیره‌تامین می‌­باشد.روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی می‌باشد. برای سنجش متغیرهای مدل پژوهش، از پرسشنامه استاندارد آکار و همکاران [1] استفاده شده است. پرسشنامه مذکور، پس از سنجش روایی ...  بیشتر