ارزیابی مدیریت ریسک در بانکداری ایران بر اساس اصول راهنمای IFSB

مجید فیض عارفی؛ مریم حافظیان

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 117-136

چکیده
  هدف: این پژوهش باهدف ارزیابی مدیریت ریسک بانکداری اسلامی بر‌اساس اصول راهنمای IFSB دریکی از بانک‌های دولتی استان خراسان شمالی انجام شد.روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش در این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری شامل کارمندان شعب و کارمندان و مدیران دوایر مختلف مدیریت منطقه بانک موردنظر بود. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بوده و ابزار ...  بیشتر

آسیب‌شناسی سنجش و مدیریت رضایت مشتریان در شرکت های با مشتریان سازمانی

غلامرضا توکلی؛ امید حیدری؛ مجید فیض عارفی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 316-337

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناسایی آسیب­های سنجش و مدیریت رضایت مشتریان سازمانی در شرکت‌های با مشتریان سازمانی است. بر همین مبنا این مطالعه به دنبال چالش­های موجود در نحوه اندازه­گیری رضایت مشتریان در شرکت­های با مشتریان سازمانی پرداخته است.روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش در این مطالعه از نوع آمیخته است و جامعه آماری شامل اساتید، خبرگان ...  بیشتر