رتبه‌بندی اقدامات اجرایی نقشه ‌راه فناوری با تأکید بر منابع و اکتساب فناوری: (مطالعه موردی دو نقشه راه جهانی خودروهای الکتریکی و هایبرید الکتریکی و شبکه‌های هوشمند)

کیارش فرتاش؛ مصطفی محسنی کیاسری

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 320-346

چکیده
  هدف: هدف اصلی این مقاله، رتبه‌بندی اقدامات اجرایی نقشه راه فناوری با تأکید بر منابع و اکتساب فناوری می‌باشد. روش‌شناسی پژوهش: به‌منظور تحقق این هدف، ابتدا ادبیات موجود درزمینه‌ی نقشه راه فناوری اعم از رویکردها، چارچوب‌های ترسیم، کاربردهای نقشه راه فناوری و تعدادی از نقشه‌های راه فناوری ترسیم‌شده که عمدتاً به‌روز می‌باشند، ...  بیشتر