نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده

هدف: رفتار شهروندی سازمانی(OCB ) ، یکی ازمفاهیم مهمی که طی چندسال اخیر به عنوان عاملی موثر در موفقیت سازمان‌ها ‌است. باوجود اثبات تاثیر OCB براثربخشی و کارایی سازمان، روش مناسب برای تعیین میزان تاثیر آن کمتر شناخته شده‌است. OCB یک شاخص‌ کیفی به عنوان ستانده درارزیابی کارایی است. دراین مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌های ترتیبی بدون خاصیت جبرانی، تاثیر شاخص کیفی OCB را بر کارایی موسسات اندازه گیری می‌کنیم.

روش‌شناسی تحقیق: تحلیل‌پوششی‌داده ها ابزاری قدرتمند برای ارزیابی عملکرد موسسه های تصمیم گیرنده، براساس شاخص‌های متعدد نهاده و ستاده است که می‌توانند کمی ویا کیفی باشند. مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها دارای خاصیت جبران‌پذیری هستند، که درواقع، ضعف یک شاخص توسط قوت شاخص دیگر پوشش داده می‌شود ولزوما موسسات کارا، دارای سطح کیفی مطلوب نیستند. دراین مقاله، روشی جدید برای ارزیابی عملکرد با احتساب شاخص کیفی OCB و اصلاح مدل تحلیل پوششی داده‌ها بدون خاصیت جبران‌پذیری ارائه شده است. دیگر ویژگی مدل پیشنهادی، قابلیت تفکیک شاخص های کیفی و کمی در ارزیابی است. در روش ارائه شده برای رتبه بندی موسسه‌ها بطور همزمان بهبود کیفیت را توام با کاهش هزینه‌ها بدون خاصیت جبرانی درنظرمی‌گیرد.

یافته‌ها: دراین پژوهش، ده موسسه دولتی و عمومی علمی‌کاربردی در سه شهر کشور، تحت ارزیابی با مدل پیشنهادی قرار گرفته‌اند. در ارزیابی از چهار شاخص کمی و شاخص کیفی OCB استفاده شده‌است.

اصالت/ارزش افزوده علمی: سنجش شاخص OCB با استفاده از 1024 پرسشنامه انجام شده که نتایج نشاندهنده کارا بودن 7 موسسه می‌باشد. سپس با بکارگیری روش جدید پیشنهادی، رتبه بندی موسسات بانتایجی منطقی در ارزیابی عملکرد حاصل گردید. برای صحت سنجی روش، نتایج حاصل از روش پیشنهادی با نتایج رتبه‌بندی روش فرایند سلسله مراتبی مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A method to evaluate the performance of institutions based on data coverage analysis method with qualitative data and emphasis on OCB

نویسنده [English]

  • mohammad javad hossainzadeh saljughi

Member of the academic staff of the University of Applied Sciences

چکیده [English]

Objective: Organizational citizenship behavior (OCB) is one of the important concepts that has been an effective factor in the success of organizations in recent years. Despite proving the effect of OCB on the effectiveness and efficiency of the organization, the appropriate method to determine its effect is less known. OCB is a qualitative index as an output in performance evaluation. In this article, we measure the effect of the OCB quality index on the efficiency of institutions by using the envelopment analysis method of ordinal data without compensatory properties.

Research methodology: data coverage analysis is a powerful tool for evaluating the performance of decision-making institutions, based on multiple input and output indicators that can be quantitative or qualitative. Data coverage analysis models have compensatory properties, in fact, the weakness of one index is covered by the strength of another index, and efficient institutions do not necessarily have an optimal quality level. In this article, a new method for performance evaluation including the quality index of OCB and modification of data envelopment analysis model without compensability is presented. Another feature of the proposed model is the ability to separate qualitative and quantitative indicators in the evaluation. In the presented method for ranking the institutions, the improvement of quality is simultaneously considered along with the reduction of costs without compensatory features.

Findings: In this research, ten government and public scientific-applied institutions in three cities of the country have been evaluated with the proposed model. In the evaluation, four quantitative indicators and a qualitative index of OCB were used.

Originality/scientific added value: The OCB index was measured using 1024 questionnaires, and the results show the efficiency of 7 institutions. Then, by using the proposed new method, the ranking of institutions with logical results in performance evaluation was achieved. To validate the method, the results of the proposed method have been compared with the ranking results of the hierarchical process method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational citizenship behavior
  • performance evaluation
  • data coverage analysis
  • efficiency
  • quality