نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران.

چکیده

یکی از مباحثی که به خوبی در مبانی نظری اقتصاد مالی به آن پرداخته شده است، حساسیت هزینه‌های سرمایه گذاری نسبت به جریان وجه نقد است. میزان اتکای یک شرکت بر منابع داخلی از طریق حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی آن شرکت تعیین می‌شود. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی نقش تعدیل-کنندگی هزینه‌های نمایندگی بر رابطه بین ویژگی‌های مدیرعامل (شامل خوش بینی، توانایی، نفوذ و تجربه مدیرعامل) و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی شرکت‌ها می‌پردازد. بدین منظور از طریق تکنیک غربالگری طی 11 سال از 1390 الی 1400 تعداد 136 شرکت تولیدی از بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه ای و تحلیلی – علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) می‌باشد؛ همچنین از تحلیل عاملی برای شاخص سازی ویژگی‌های مدیرعامل استفاده شده است. نتایج نشان داد که خوش بینی، توانایی، نفوذ و تجربه مدیرعامل بر حساسیت‌های جریان‌های نقدی سرمایه گذاری شرکت‌ها تأثیر معناداری دارد. نتایج نشان داد که خوش بینی، توانایی، نفوذ و تجربه مدیرعامل بر حساسیت‌های جریان‌های نقدی سرمایه گذاری شرکت‌ها تأثیر معناداری دارد.همچنین نتایج نشان دادند که هزینه‌های نمایندگی بر رابطه بین خوش‌بینی، تجربه، توانایی و نفوذ مدیرعامل و حساسیت‌های جریان‌های نقدی سرمایه گذاری شرکت‌ها تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Agency Fees on the Relationship between Management Characteristics and Investment Sensitivity to Internal Cash of Companies listed on the Tehran Stock Exchange.

نویسندگان [English]

  • صدیقه کامران راد 1
  • Seyed Hesam Vaghfi 1
  • Maliheh, Ghazvini 2

1 Assistant Prof. of Accounting, Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 M.Sc. in Accounting, Imam Reza International University, Mashhad, Iran; ghazvini.m@gmail.com.

چکیده [English]

One of the topics that has been well discussed in the theoretical foundations of financial economics is the sensitivity of investment costs to cash flow. The degree of reliance of a company on internal resources is determined through the sensitivity of investment to the cash flow of that company. In this regard, the present study examines the moderating role of agency costs on the relationship between CEO characteristics (including CEO optimism, ability, influence, and experience) and investment sensitivity to companies' cash flows. For this purpose, 136 production companies were selected from Tehran Stock Exchange through screening technique during 11 years (1390-1400). This research is a library and analytical-causal study and is based on panel data analysis; Also, factor analysis has been used to index CEO characteristics. The results showed that the CEO's optimism, ability, influence and experience have a significant effect on the sensitivities of companies' investment cash flows. In addition, the results showed that agency costs have a significant effect on the relationship between optimism, experience, ability and influence of the CEO and the sensitivities of cash flows of companies' investments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agency costs
  • characteristics of the CEO
  • Investment sensitivity
  • internal cash flow