نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

چکیده

هدف: ظهور اقتصاد جدید مبتنی بر دانش و اطلاعات منجر به افزایش علاقه محققان به مطالعه در حوزه سرمایه فکری شده است. این حوزه که توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است، سرمایه فکری را به عنوان ابزاری برای تعیین ارزش سازمان مورد استفاده قرار می‌دهند. در اقتصاد دانشی برخلاف اقتصاد صنعتی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی‌ها، برکسب مزیت رقابتی و پیشبرد اهداف سازمانی نقش بسزایی ایفا می‌کند. مدیریت دانش با ارزش‌ترین و استراتژیک‌ترین منبع برای سازمان‌هاست و عملکرد سازمانی نیز از اجرای کلیدی دست‌یابی به موفقیت و برتری آنها می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سرمایه‌ فکری بر عملکرد سازمانی و عملیات مدیریت دانش در فرمانداری شهرستان همدان انجام شد.

روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان فرمانداری شهرستان همدان در سال 1402-1401 بود که مشتمل بر 65 نفر می‌باشند. در این تحقیق با استفاده از جدول مورگان و با توجه تعداد محدود جامعه آماری، تعداد نمونه تحقیق برابر 56نفر انتخاب گردید و شیوه نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده می‌باشد. همچنین پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید می‌باشند. جهت تحلیل داده‌های پژوهش از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS 26 و SmartPLS 4 بهره گرفته شده است.

یافته‌ها: نتایج نهایی آزمون فرضیات نشان داد که سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان فرمانداری شهرستان همدان تأثیر معناداری ندارد؛ سرمایه فکری بر عملیات مدیریت دانش کارکنان فرمانداری شهرستان همدان تأثیر معناداری دارد. عملیات مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی کارکنان فرمانداری شهرستان همدان تأثیر معناداری دارد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: در سازمان موردمطالعه، سرمایه فکری به طور مستقیم بر عملکرد سازمانی کارکنان فرمانداری شهرستان همدان تأثیر معناداری نداشت اما از طریق عملیات مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی کارکنان تاثیر داشت. لذا برنامه ریزی جهت بهبود وضعیت عملیات مدیریت دانش (مشارکت دانش، خلق و کسب دانش) در فرمانداری همدان ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Intellectual Capital on Organizational Performance and Knowledge Management Operations (Case Study: Hamedan County Governor)

نویسندگان [English]

  • Dr. Mehdi Ajalli 1
  • Mohammadreza Alizadeghan 2

1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran; m.ajalli@basu.ac.ir

2 M.A., Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran; reza_1927@yahoo.com

چکیده [English]

Abstract

Purpose: The emergence of a new economy based on knowledge and information has led to an increase in the interest of researchers to study in the field of intellectual capital. This field, which has attracted the attention of many researchers, uses intellectual capital as a tool to determine the value of the organization. In the knowledge economy, unlike the industrial economy, knowledge or intellectual capital plays a significant role as a factor in generating wealth compared to other assets, gaining a competitive advantage and advancing organizational goals. Knowledge management is the most valuable and strategic resource for organizations and organizational performance is one of the key implementations of achieving their success and excellence. The present study was conducted with the aim of investigating the impact of intellectual capital on organizational performance and knowledge management operations in the governorate of Hamedan city.

Methodology: This research is practical in terms of purpose. The research method was descriptive of the correlation type and the statistical population of the research included all the employees of Hamedan city governorate in 2022-2023, which consists of 65 people. In this research, using Morgan's table and taking into account the limited number of the statistical population, the number of research samples was selected as 56 people, and the sampling method is a simple random method. Also, the reliability of the questionnaires is confirmed using Cronbach's alpha coefficient and composite reliability. To analyze the research data, the path analysis method was used using SPSS 26 and SmartPLS 4 software.

Findings: The final results of the hypotheses test showed that intellectual capital does not have a significant effect on the organizational performance of Hamedan governorate employees; Intellectual capital has a significant effect on knowledge management operations of Hamedan governorate employees. The operation of knowledge management has a significant effect on the organizational performance of Hamadan governorate employees.

Originality/Value: In the studied organization, intellectual capital did not have a significant effect directly on the organizational performance of Hamadan governorate employees, but it did affect the organizational performance of employees through knowledge management operations. Therefore, planning to improve the status of knowledge management operations (knowledge sharing, knowledge creation and acquisition) in Hamedan governorate is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual capital
  • organizational performance
  • knowledge management operations
  • Hamedan city governorate