نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیارگروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیارگروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

هدف: براساس دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه نهادی، هدف این پژوهش بررسی اثر مدیریت سبز بر گرایش به بازاریابی پایدار و نقش واسطه‌ای مشروعیت اجتماعی در کسب‌وکارهای صنعتی کوچک و متوسط می‌باشد.

روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش از "مدل‌سازی معادلات ساختاری" و "حداقل مربعات جزئی" استفاده شده است. این مطالعه معیارهای پیشنهادی معرفی‌شده توسط هیر و همکاران ("بار عاملی استاندارد"، "پایایی ترکیبی، "میانگین واریانس استخراج شده، "شاخص برازش هنجار شده"، "ریشه استاندارد باقی‌مانده مجذور میانگین"، "ضریب تعیین") و شاخص‌های جدید "یگانه – دوگانه" و "توان پیش‌بینی روایی متقاطع"را اتخاذ کرده است. و نقش میانجی‌گری مشروعیت اجتماعی با استفاده از آزمون بوت‌استرَپینگ و شمول واریانس بررسی شده است؛ همچنین در پایان شاخص اندازه اثر مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته‎ها: روابط مثبت و معناداری میان مدیریت سبز، مشروعیت اجتماعی و گرایش به بازاریابی پایدار وجود دارد. همچنین مشروعیت اجتماعی نقش واسطه‌ای (جزئی) میان مدیریت سبز و گرایش به بازاریابی پایدار را بازی می‌کند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش نه‌تنها ادبیات پایداری را در کسب‌وکارهای صنعتی کوچک و متوسط با توجه به تئوری نهادی و دیدگاه مبتنی بر منابع توسعه می‌دهد، بلکه پیامدهای سبز شدن را نیز برجسته می‌کند. علاوه‌بر این، برخی از روش‌های اندازه گیری جدید را نیز ترویج می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of green management on sustainable marketing orientation in small and medium industrial businesses: the mediating role of social legitimacy

نویسندگان [English]

  • Heshmatollah Soroushnia 1
  • Jalal Haghighatmonfared 2
  • anahita salari 3

1 MSc., EMBA, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

3 Assistant Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to examine the effect of green management on sustainable marketing orientation and the mediating role of social legitimacy in small and medium-sized industrial businesses, based on the resource-based view and institutional theory.

Methodology: Structural Equation Modeling (SEM) and Partial Least Squares (PLS) were utilized. The study adopted proposed criteria introduced by Hir et al. (standardized factor loading, CR, AVE, NFI, SRMR, R2) as well as new indexes CVPAT and HTMT. The mediating role was assessed through bootstrapping and variance accounted for (VAF) tests Ultimately, the F2 effect size index is analyzed.

Findings: Positive and significant relationships were found between green management, social legitimacy, and sustainable marketing orientation. Social legitimacy was identified to play a partial mediating role.

Originality/Value: This research contributes to the sustainability literature in small and medium-sized industrial businesses by incorporating institutional theory and the resource-based view. It also sheds light on the implications of greening practices and introduces new measurement methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • green management
  • SMEs
  • social legitimacy
  • sustainable marketing orientation