نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

3 کارشناسی ارشد، حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

هدف: تغییرات فعلی در زمینه های فن آوری و مسائل شکل گرفته در سطوح مختلف جامعه و شرکت ها باعث افزایش اهمیت توجه به جنبه نوآوری در سازمان ها شده است. در همین این راستا، وضعیت رقابتی بازار ها و منابع مالی که در شرکت ها ذخیره شده، می‌ تواند شرایط برای بهبود عملکرد مرتبط با نو آوری را افزایش بدهد. به عبارتی دیگر ، نوآوری خود یک عامل اصلی در عملکرد سازمان ها شده است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شدت رقابت و اندوخته سازمانی بر رابطه بین نو آوری و عملکرد شرکت انجام گرفته است .

روش شناسی پژوهش: داده‌ های مورد نیاز در این پژوهش با استفاده از پرسش‌ نامه تکمیل شده به وسیله ی 159 نفر از کارکنان و مدیران شرکت ها، جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل شده است .

یافته ها: نتایج پژوهش نشان می‌ دهد که بین شدت رقابت و نوآوری ارتباط معنا داری وجود دارد . همچنین ، نتایج حاکی از این است که اندوخته سازمانی تاثیر معنا داری بر نوآوری دارد . در نهایت ، نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان می دهد که ، شدت رقابت و اندوخته سازمانی باعث تقویت رابطه بین نو آوری و عملکرد می گردد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the effect of competitive intensity and organizational reserve on the relationship between innovation and company performance

نویسندگان [English]

  • mohsen rashidi 1
  • mostafa abdi 2
  • maedeh soumi 3

1 Associate Prof.in accounting, Faculty of Management and Economic, Lorestan University, Iran

2 . PhD student in accounting at Islamic Azad University, Khomein Branch

3 MSc.in accounting, Faculty of Management and Economic, LorestanUniversity, Iran

چکیده [English]

Purpose: The current changes in the fields of technology and issues formed at the level of society and companies have increased the importance of paying attention to the aspect of innovation in organizations.In this regard, the competitive situation of the market and the financial resources saved in the company can increase the conditions for improving the performance related to innovation.In other words, innovation is a main factor in the organization's performance.This study was conducted with the aim of investigating the effect of competition intensity and organizational reserve on the relationship between innovation and company performance.

Methodology: The data required for this research has been collected and analyzed using the questionnaire completed by 159 employees and managers of the companies.

Findings: The research results show that there is a significant relationship between the intensity of competition and innovation.Also, the results indicate that organizational stock has a significant effect on innovation.Finally, the results of the third hypothesis of the research show that the intensity of competition and organizational reserve strengthen the relationship between innovation and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • performance
  • competitionintensity
  • Organizational reserve