نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف: با توجه به تغییراتی که در سال های اخیر در روند کسب و کارها اتفاق افتاده، توجه به مقوله هوش تجاری موضوع مهمی شده‌ است.لذا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ابعاد شایستگی هوش تجاری بر عملکرد بازاریابی با در نظر گرفتن نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری در کسب و کار های گردشگری می پردازد.

روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و ماهیتی توصیفی-پیمایشی دارد. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان و مدیران بازاریابی شرکت‌های گردشگری در شهر تهران بودند. به منظور گردآوری داده ها 300 پرسشنامه به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس به صورت آنلاین و حضوری توزیع و با حذف پرسشنامه‌های مخدوش و بی‌تفاوت، 253 پرسشنامه تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS 26 و Smart PLS 3 استفاده گردید.

یافته‎ها: یافته‌ها نشان داد شایستگی هوش تجاری بر عملکرد بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری دارد و مدیریت ارتباط با مشتری نفش میانجی را در این رابطه ایفا می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد یکی از راه‌های بهبود عملکرد بازاریابی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای مدیران استفاده از هوش تجاری می‌باشد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: در دنیای بسیار رقابتی امروز، کیفیت و به هنگام بودن اطلاعات تجاری در سازمان‌ها تفاوت بین بقا و ورشکستگی را مشخص‌می کند. همچنین به اهمیت بسیار زیاد هوش تجاری و نقش مهمی که این مفهوم می‌تواند در بهبود عملکرد بازاریابی سازمان‌های تجاری داشته باشد، کمتر پرداخته شده است. لذا نتایج پژوهش حاضر می‌تواند به بهبود عملکرد بازاریابی شرکت‌های گردشگری با به کار گیری هوش تجاری منجر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of business intelligence competency dimensions on marketing performance considering the mediating role of customer relationship management

نویسندگان [English]

  • hossein norouzi 1
  • Mobina Rahmani gohar 2
  • Hossein Imanipour 2

1 Business Management Dep, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Department of Business Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: Considering the changes that have happened in recent years in the business process, attention to the category of business intelligence has become an important issue. Therefore,the present study examines the effect of the competence dimensions of business intelligence on marketing performance, taking into account the mediating role of customer relationship management in tourism businesses.

Methodology: The current research has a descriptive-survey nature in terms of applied purpose. The statistical population of the research were experts and marketing managers of tourism companies in Tehran. In order to collect data, 300 questionnaires were distributed online and face-to-face using the non-probability sampling method, and 253 questionnaires were analyzed by removing distorted and indifferent questionnaires. The structural equation modeling method and SPSS 26 and Smart PLS 3 software were used for data analysis.

Findings: The findings showed that the competency of business intelligence has a positive and significant effect on marketing performance and customer relationship management plays a mediating role in this relationship. This shows that one of the ways to improve marketing performance and create a sustainable competitive advantage for managers is to use business intelligence.

Originality/Value: In today's highly competitive world, the quality and timeliness of business information in organizations determines the difference between survival and bankruptcy. Also, the great importance of business intelligence and the important role that this concept can have in improving the marketing performance of business organizations have been less discussed. Therefore, the results of the current research can lead to the improvement of the marketing performance of tourism companies by applying business intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence of business intelligence
  • marketing performance
  • customer relationship management