نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن، ایران.

2 گروه مدیریت و حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

10.22105/imos.2023.379495.1261

چکیده

هدف: هرچه را که نتوان اندازه‌گیری کرد، نمی‌توان کنترل کرد و هر چه را که نتوان کنترل کرد، مدیریت آن امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بنابراین موضوع اصلی در تمام تجزیه‎وتحلیل‎‌های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه‌گیری است و از این‎رو یک سازمان بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست. یکی از مشکلات سازمان‌ها برای اندازه‌گیری میزان عملکرد، تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد است. این تحقیق با هدف اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان در فرآیند استراتژیک مدیریت منابع انسانی سازمان آتش‏نشانی استان البرز صورت گرفته است.
روش‌شناسی پژوهش: این تحقیق یک پژوهش اکتشافی است، که با استفاده از روش دلفی انجام شده است. نمونه آماری تحقیق، تعداد 15 نفر از خبرگان و متخصصان از میان کارکنان انتخاب شده است. معیارهای اصلی تحقیق شامل آماده‌سازی، پیاده‌سازی و ارزیابی، از روش کتابخانه‌‌ای شناسایی شدند. تجزیه‎وتحلیل‎ داده‌ها با استفاده از رویکرد تحلیل فرایند شبکه‌ای، دیمتل و کوپراس صورت گرفته است.
یافته‌ها: بر اساس نتایج تحقیق، معیار پیاده‎سازی با وزن نرمال‎شده 436/0 در اولویت اول در بین معیارها، زیرمعیارهای رعایت اخلاق با وزن نهایی 1276/0 در رتبه نخست در بین زیرمعیارها و اجرای سیستم ارزشیابی برای افزایش عملکرد کارکنان، در اولویت اول در بین استراتژی‌‎‌ها قرار گرفته است.
اصالت/ارزش افزوده علمی: در این مطالعه کوشش شده است تا تمامی شاخص‌های مرتبط با ارزیابی شاخص‎های عملکرد کارکنان در فرآیند استراتژیک منابع انسانی مورد تحلیل قرار گیرد اما از آنجا که مطالعات میدانی بسیار اندکی در مجامع آکادمیک به ویژه داخلی، در زمینه شاخص‌های عملکرد کارکنان در فرآیند استراتژیک منابع انسانی صورت گرفته است لذا پژوهشگران آتی می‌توانند با افزایش طیف مطالعات خود به بهبود مقیاس طراحی شده از طریق شناسایی و تعدیل آیتم‌ها و عامل‌ها اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritizing Performance Evaluation Indicators in Strategic Human Resource Management Process by Using MCDM Approach: (Case of Study: Alborz Province Fire Department)

نویسندگان [English]

  • Fakhreddin Fakhrhosseini 1
  • Meysam Kaviani 2

1 Department of Accounting, Management and Accounting faculty, Tonekabon Branch, Islamic Azad University , Tonekabon, Iran

2 Department of Management and Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran ,

چکیده [English]

Purpose: Whatever cannot be measured cannot be controlled and whatever cannot be controlled cannot be managed. Therefore, the main issue in all organizational analyzes is performance, and its improvement requires measurement, and therefore an organization without a performance evaluation system is unthinkable. One of the problems of organizations to measure performance is determining performance evaluation indicators. This research has been carried out with the aim of prioritizing employee performance evaluation indicators in the strategic process of human resources management of Alborz province fire department.

Methodology: This research is an exploratory research, which was conducted using the Delphi method. The statistical sample of the research is the number of 15 experts and specialists selected from among the employees. The main research criteria, including preparation, implementation and evaluation, were identified from the library method. Data analysis has been done using the approach of network process analysis, DEMATEL and COPRAS.

Findings: Based on the results of the research, the implementation criterion with a normalized weight of 0.436 is the first priority among the criteria, the sub-criteria of ethical compliance with a final weight of 0.1276 is the first among the sub-criteria and the implementation of the evaluation system to increase performance. Employees are the first priority among the strategies.

Originality/Value: In this study, an attempt has been made to analyze all indicators related to the evaluation of employee performance indicators in the strategic process of human resources, but since there are very few field studies in academic societies, especially domestic ones, in the field of indicators The performance of employees has been done in the strategic process of human resources, so future researchers can improve the designed scale by increasing the range of their studies by identifying and adjusting items and factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources
  • employee Performance
  • Strategic Perspective
  • MCDM Approach