نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

2 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی قدیر لنگرود، لنگرود، ایران.

10.22105/imos.2021.298816.1153

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین محافظه‌کاری (غیرشرطی) با ریسک ورشکستگی و تأثیر  نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین آن دو می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری غیرشرطی از الگوی بیور و رایان (2000‌) و برای اندازه‌گیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن (1968) استفاده شده است.‌ همچنین در این پژوهش سعی شده است تا نقش تعدیل‌گری  نگهداشت  وجه نقد بر رابطه بین محاظه‌کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی نیز بررسی شود. به منظور کنترل اثرات جانبی نیز متغیرهای ارزش بازار سهام، بازده دارایی‌ها، هزینه تحقیق و توسعه، گردش دارایی، سود سهام تقسیمی، ارزش بازار به دفتر و لگاریتم قیمت سهام نیز وارد مدل شده‌اند. سپس، نمونه‌ای متشکل از 140 شرکت بطور سیستماتیک طی یک دوره زمانی ده ساله طی سال‌های 1389-1398 انتخاب شدند و با استفاده از مدل لجستیک برای داده‌های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محافظه‌کاری غیرشرطی رابطه مثبت و معناداری با ریسک ورشکستگی شرکت دارد، به عبارت دیگر در شرکت‌های دارای محاظه کاری غیرشرطی احتمال ورشکستگی در آن‌ها بیشتر است. درخصوص نقش تعدیلی نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین محاظه‌کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی، شواهدی دال بر معناداری متغیر تعاملی  نگهداشت وجه نقد و محافظه‌کاری غیرشرطی با ریسک ورشکستگی شرکت یافت نشد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: بر اساس نتایج پژوهش، محافظه‌کاری می‌تواند به کم کردن ریسک ورشکستگی کمک کند. لذا علاوه بر انتفاع سهامداران از این موضوع در سطح اقتصاد کلان نیز می‌تواند مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the moderating role of moderation cash in the relationship between unconditional conservatism and bankruptcy risk

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Eghdami 1
  • Sadegh Yousef Nezhad 1
  • Maedeh Pendashteh 2

1 Department of Accounting, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.

2 Qadir Non-profit Higher Education Institute, Langrud, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The present stuudy aims at investigating the relationship between unconditional conservatism and bankruptcy risk and the moderating role of cash on this relationship.
Methodology: The method of the present study is descriptive-correlation. With this end in view, in the present study, Beaver and Ryan’s (2000‌) model was used to measure unconditional conservatism and Altman’s (1968) model, which provides a range of bankruptcy probabilities, was used to measure bankruptcy risk.  This study also attempts to investigate the moderating role of cash on the relationship between unconditional retention and bankruptcy risk. For this purpose, samples consisting of 140 companies were systematically selected over a period of ten years during the years 1389-1389 and were analyzed using the logistic model for panel data.
Findings: The results of the study suggested that unconditional conservatism increases the risk of corporate bankruptcy, but no evidence was found concerning the relationship between the interactive variable of unconditional conservatism and cash that might lead to corporate bankruptcy risk.
Originality/Value: According to research, conservatism can help reduce the risk of bankruptcy. Therefore, in addition to the benefit of shareholders from this issue at the macroeconomic level can also be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankruptcy risk
  • Cash
  • Unconditional conservatism
Ahmed, A. S., Billings, B. K., Morton, R. M., & Stanford‐Harris, M. (2002). The role of accounting conservatism in mitigating bondholder‐shareholder conflicts over dividend policy and in reducing debt costs. The accounting review77(4), 867-890. https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.4.867
Alifiah, M. N. (2014). Prediction of financial distress companies in the trading and services sector in Malaysia using macroeconomic variables. Procedia-social and behavioral sciences129, 90-98. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.652
Amiri, H., & Belazh, A. (2018). Assessing the relationship between conservatism and bankruptcy risk using the olson model in companies listed on the tehran stock exchange. New research approaches in management and accounting, 2(6), 176-185. (In Persian). http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/75
Anderson, R. W., & Carverhill, A. (2012). Corporate liquidity and capital structure. The review of financial studies25(3), 797-837. https://doi.org/10.1093/rfs/hhr103
Asadi, G., Nadjafpour Kourdi, A., & Nikravesh, M. (2013). The impact of accounting conservatism on managers' investment decisions. Empirical research in accounting, 3(4), 89-107. (In Persian). DOI: 10.22051/jera.2014.598
Azad, A. & Amarlo, H. (2013). Reasons and explanations for conservatism in accounting. Journal of accounting knowledge and research, 34, 1-10. (In Persian). https://iranianaa.com
Balakrishnan, K., Watts, R., & Zuo, L. (2016). The effect of accounting conservatism on corporate investment during the global financial crisis. Journal of business finance & accounting43(5-6), 513-542. https://doi.org/10.1111/jbfa.12206
Ball, R., Kothari, S. P., & Nikolaev, V. V. (2013). On estimating conditional conservatism. The accounting review88(3), 755-787. https://doi.org/10.2308/accr-50371
Basu, S. (2009). Conservatism research: historical development and future prospects. China journal of accounting research2(1), 1-20. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/187608/1/1-s2.0-S1755309113600076-main.pdf
Berkovitch, E., & Israel, R. (1998). The bankruptcy decision and debt contract renegotiations. Review of finance2(1), 1-27. https://doi.org/10.1023/A:1009738110075
Biddle, G. C., Ma, M. L., & Song, F. M. (2020). Further analyses and robustness checks addendum to:“accounting conservatism and bankruptcy risk”. Journal of accounting, auditing & finance. https://doi.org/10.1177/0148558X20945157
Campbell, J. Y., Hilscher, J., & Szilagyi, J. (2008). In search of distress risk. The journal of finance63(6), 2899-2939. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01416.x
Dai, B., & Yang, F. (2015). Monetary policy, accounting conservatism and trade credit. China journal of accounting research8(4), 295-313. https://doi.org/10.1016/j.cjar.2015.09.002
Delkhosh, M. (2016). The effect of accounting conservatism in predicting the bankruptcy of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of islamic humanities, 1(11), 107-124. (In Persian). https://civilica.com/doc/514399/
Ebrahimi, S.K., Bahraminasab, A. & Mamshali, R. (2016). Investigating the effect of financial crisis on conservatism. Second international conference on accounting, economics, and financial management. (In Persian). https://civilica.com/doc/530080/certificate/print/
Foroughi Abri, M., Foroughi, D., & Kazemi, I. (2020). Analysis of the impact of bankruptcy risk estimation on auditor conservatism. Journal of accounting knowledge, 11(3), 67-97. (In Persian). DOI: 10.22103/jak.2020.15009.3129
Gao, P. (2013). A measurement approach to conservatism and earnings management. Journal of accounting and economics55(2-3), 251-268. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2012.10.001
Ghaemi, M. H., Kiani, A., & Taghizadeh, M. (2014). Conditional conservatism in financial reporting. Accounting and auditing review21(4), 471-484. (In Persian). DOI: 10.22059/acctgrev.2014.52904
Ghorbai, A. A., Rezaei, Y., & Livani, H. (2013). An overview of the concepts, features and place of conservatism in accounting. First national conference on accounting and auditing. (In Persian). https://civilica.com/doc/370431/
Gigler, F., Kanodia, C., Sapra, H., & Venugopalan, R. (2009). Accounting conservatism and the efficiency of debt contracts. Journal of accounting research47(3), 767-797. https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2009.00336.x
Harford, J., Klasa, S., & Maxwell, W. F. (2014). Refinancing risk and cash holdings. The journal of finance69(3), 975-1012. https://doi.org/10.1111/jofi.12133
Sugiarto, H. V. S., & Fachrurrozie, F. (2018). The determinant of accounting conservatism on manufacturing companies in Indonesia. Accounting analysis journal7(1), 1-9. https://doi.org/10.15294/aaj.v7i1.20433
Hui, K. W., Klasa, S., & Yeung, P. E. (2012). Corporate suppliers and customers and accounting conservatism. Journal of accounting and economics53(1-2), 115-135. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.11.007
Izadinia, N., & Tabatabaei, S. Z. (2017). The effect of unconditional conservatism and corporate governance quality on corporate cash holdings. Quarterly financial accounting journal, 8(32), 144-169. (In Persian). https://qfaj.ir/article-1-29-en.pdf
Jafaridehkordi, H. (2018). The mediating effect of financial leverage on the relation between accounting conservatism and investment opportunities. Empirical research in accounting8(1), 1-28. (In Persian). DOI: 10.22051/jera.2018.7843.1094
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics3(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
Khajavi, S., & Amiri, F. (2012). Recognition of efficient factors affecting in companies’ bankruptcy using TOPSIS_AHP. Empirical studies in financial accounting, 10(38), 69-90. (In Persian). https://qjma.atu.ac.ir/article_1244.html
Khalifesultani, S., & Esmaili, F. (2014). Business cycle and stability of bankruptcy prediction models. Empirical research in accounting, 4(3), 1-22. DOI: 10.22051/jera.2015.1881
Kim, J. B., & Zhang, L. (2016). Accounting conservatism and stock price crash risk: firm‐level evidence. Contemporary accounting research33(1), 412-441. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12112
Kirschenheiter, M., & Ramakrishnan, R. T. (2010, September). Prudence demands conservatism. AAA 2010 financial accounting and reporting section (FARS) paper. 1-59. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1466177
Lennox, C. S., & Kausar, A. (2017). Estimation risk and auditor conservatism. Review of accounting studies22(1), 185-216. https://doi.org/10.1007/s11142-016-9382-y
Malakian, E., & Ghasemi, E. (2014). The effect of conditional conservatism on the quality of profits and stock prices of companies listed on the tehran stock exchange. Quarterly journal of new accounting theories, 4(1), 25-44. (In Persian). http://mta.raja.ac.ir/files/site1/user_files_8e1018/godadmin-A-10-2-75-12f9deb.pdf
Ademola, O. J., & Moses, O. I. (2017). Accounting conservatism and its benefits to shareholders in developing capital market: evidence from nigeria. Journal of accounting and finance17(1), 89-96.
Perotti, E. C., & Spier, K. E. (1993). Capital structure as a bargaining tool: the role of leverage in contract renegotiation. The american economic review, 83(5) 1131-1141. https://www.jstor.org/stable/2117552
Rozashan, R., & Hamidian, M. (2014). ‌Risk management and bankruptcy prevention‌. The second international conference on futurology, management and economic development. (In Persian).  https://elmnet.ir/article/20603740-81181/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
Salehi, M., & Bazrgar, H. (2015). The relationship between earnings quality and insolvency risk. Financial management strategy, 3(1), 113-140. (In Persian). DOI: 10.22051/jfm.2015.1961
Saghafi, A., Motamedi Fazel, M. (2014). Investigate of the relation between accounting conservatism (unconditional and conditional) and bankruptcy risk. Journal of financial accounting research, 6(2), 1-16. (In Persian) .https://far.ui.ac.ir/article_17011.html?lang=en
Sayadi, V., & Matlobi, A. (2017). Bankruptcy risk and the relationship between accounting conservatism and companies listed on the tehran stock exchange. First national conference on the role of accounting, economics, and management. Tabriz, Iran. (In Persian). https://civilica.com/doc/694670
Shahbazi, M., Mashayekhi, B. (2014). Relationship between debt ratio, size and cost of capital of firm with conditional and unconditional conservatism. Journal of accounting knowledge, 5(16), 33-54. DOI: 10.22103/jak.2014.660
Shamakhi, H., & Zahedi, R. (2014). Examining the principle of conservatism and its place in financial reporting. Accounting knowledge and research. Vol 38, 26-44. (In Persian). https://www.noormags.ir
Kao, H. S., & Sie, P. J. (2016). Accounting conservatism trends and financial distress: considering the endogeneity of the C-score. International journal of financial research7(4), 149-167. DOI: 10.5430/ijfr.v7n4p149
Watts, R. L. (2003). Conservatism in accounting part I: explanations and implications. Accounting horizons17(3), 207-221. https://doi.org/10.2308/acch.2003.17.3.207
Wittenberg-Moerman, R. (2008). The role of information asymmetry and financial reporting quality in debt trading: evidence from the secondary loan market. Journal of accounting and economics46(2-3), 240-260. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2008.08.001
Yunesi L. (2020). The relationship between accounting conservatism and bankruptcy risk. National conference on improving and restructuring organizations and businesses. Tehran. Iran. (In Persian). https://civilica.com/papers/l-10823/
Zhang, J. (2008). The contracting benefits of accounting conservatism to lenders and borrowers. Journal of accounting and economics45(1), 27-54. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.06.002