نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری و کنترل، دانشگاه اراسموس، روتردام، هلند.

2 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

10.22105/imos.2021.314356.1184

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به‌منظور جمع‌آوری شواهدی در خصوص بررسی ارتباط بین نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت و عملکرد مالی شرکت‌های تحت محدودیت در تأمین مالی بازار سرمایه ایران انجام گردیده است.

روش‌شناسی پژوهش: بدین منظور این پژوهش در بازه زمانی ۸ ساله بین 1391 لغایت 1398، برای 91 شرکت (تعداد مشاهدات ۷۲۸) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از رگرسیون داده‌های ترکیبی جهت آزمون روابط بین متغیرها استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه غیرخطی بین نگهداشت وجه نقد و عملکرد وجود دارد و این رابطه به شکل U معکوس است، همچنین این رابطه با متغیر عملکردی (ROE) به‌عنوان متغیر جایگزین وجود داشته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بین سطح غیر بهینه نگهداشت وجه نقد و عملکرد مالی رابطه منفی وجود دارد و نتایج حاکی از این است که شرکت‌های دارای محدودیت‌های مالی دست به نگهداشت وجه نقد زده که این امر موجب کاهش عملکرد مالی خواهد شد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: شواهدی در مورد رابطه غیر‌خطی بین عملکرد شرکت و نگهداشت وجه نقد در شرایط خاص شرکت (محدودیت در تأمین مالی) ارائه می‌دهد. این شواهد به مدیران و سرمایه‌گذاران این بصیرت را می‌دهد که عملکرد شرکت‌ها و ارزش آتی آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند و در شرایط خاصی همچون محدودیت در تأمین مالی برای شرکت‌‌ها آن‌ها چگونه تصمیم‌گیری کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cash Holding, Firm Value and Performance under Financial Constraint: A Case Study of the Iranian Capital Market

نویسندگان [English]

  • Azadeh Shemshad 1
  • Mohsen Imeni 2

1 Department of Accounting and Control, Erasmus University, Rotterdam, Netherlands.

2 Department of Accounting, Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted to gather evidence to investigate the relationship between cash holdings, firm value and financial performance of companies' constraints in financing the Iranian capital market.

Methodology: For this purpose, this study was investigated for 91 companies (number of observations 728) in the period of 8 years between 2012 and 2019. Also, panel data regression was used to test the relationships between variables.

Findings: The results indicate that there is a nonlinear relationship between cash holdings and performance and this relationship is inverted U-shaped, also this relationship has existed with the performance variable (ROE) as an alternative variable. This study shows a negative relationship between the non-optimal level of cash holdings and financial performance. The results indicate that companies with financial constraints hold cash holdings, which will reduce financial performance.

Originality/Value: Provides evidence of a non-linear relationship between firm performance and cash holdings under company-specific conditions (financial constraints). This evidence gives managers and investors the insight to examine the performance of companies and their future value, and how they make decisions in certain circumstances, such as financial constraints for companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial constraints. Cash holdings. Firm value. Financial performance
Al-Najjar, B. (2013). The financial determinants of corporate cash holdings: Evidence from some emerging markets. International business review22(1), 77-88.
Amponsah-Kwatiah, K., & Asiamah, M. (2020). Working capital management and profitability of listed manufacturing firms in Ghana. International journal of productivity and performance management, 2, 1741-1750.
Asadi, GH., & Baghdar, B. (2015). The effect of the optimal level of cash held on the value of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of auditing science, 15(61), 27-50. (In Persian)
Bates, T. W., Kahle, K. M., & Stulz, R. M. (2009). Why do US firms hold so much more cash than they used to?. The journal of finance64(5), 1985-2021.
Bigelli, M., & Sánchez-Vidal, J. (2012). Cash holdings in private firms. Journal of banking & finance36(1), 26-35.
Bulu, G., Babajani, J., & Mohseni Maleki, B. (2013). Relationship between non-optimal cash holdings and future performance of companies in Tehran stock exchange (TSE). Journal of Knowledge Accounting, 3(11), 7-29. (In Persian)
Denis, D. J., & Sibilkov, V. (2010). Financial constraints, investment, and the value of cash holdings. The review of financial studies23(1), 247-269.
Dittmar, A., & Mahrt-Smith, J. (2007). Corporate governance and the value of cash holdings. Journal of financial economics, 83, 599-634.
Ghorbani, S., & Adili, M. (2012). Firm value, cash holdings and information asymmetry. Journal of knowledge accounting, 3(8), 131-149. (In Persian)
Gill, A., & Shah, C. (2012). Determinants of corporate cash holdings: Evidence from Canada. International journal of economics and finance4(1), 70-79.
Harford, J., Mansi, S. A., & Maxwell, W. F. (2008). Corporate governance and firm cash holdings in the US. Journal of financial economics, 87(3), 535-555.
Hossain, T. (2020). The effect of working capital management on profitability: a study on manufacturing companies in Bangladesh. International journal of research in business and social science, 9(6), 114-122.
Iskandarnejad, S., Hassanzadeh Baradaran, R., & Taheri, H. (2020). The impact of working capital management on Listed companies profitability in business cycles based on the output gap. Asset management and financing, 8(2), 31-48. (In Persian)
Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. The American economic review76(2), 323-329.
Lee, E., & Powell, R. (2011). Excess cash holdings and shareholder value. Accounting & finance51(2), 549-574.
Malekian, E., & Moradi, M. (2019). The relationship between cash value and accounting conservatism: The role of modification controlling shareholders. Journal of financial accounting research, 11(2), 1-16. (In Persian)
Martínez-Sola, C., García-Teruel, P. J., & Martínez-Solano, P. (2013). Corporate cash holding and firm value. Applied economics45(2), 161-170.
Meshki, M., & Sanayeei Masuleh, M. (2016). The effect of deviation from the optimal level of cash holding on the marginal value of cash holding. Financial management strategy, 4(2), 103-120. (In Persian)
Myers, S. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of finance economics, 5, 147-175.
Myers, S., & Majluf, N. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of financial economics, 13, 187-221.
Nguyen, T. L. H., Nguyen, L. N. T., & Le, T. P. V. (2016). Firm value, corporate cash holdings and financial constraint: A study from a developing market. Australian economic papers, 55(4), 368-385.
Ogundipe, S. E., Salawu, R. O., & Ogundipe, L. O. (2012). The determinants of corporate cash holdings in Nigeria: Evidence from general method of moments (GMM). World academy of science, engineering and technology61, 978-984.
Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., & Williamson, R. (1999). The determinants and implications of corporate cash holdings. Journal of financial economics52(1), 3-46.
Ozkan, A., & Ozkan, N. (2004). Corporate cash holdings: An empirical investigation of UK companies. Journal of banking & finance28(9), 2103-2134.
Pawlina, G., & Renneboog, L. (2005). Is investment‐cash flow sensitivity caused by agency costs or asymmetric information? Evidence from the UK. European financial management11(4), 483-513.
Pinkowitz, L., & Williamson, R. (2007). What is the market value of a dollar of corporate cash?. Journal of applied corporate finance, 19(3), 74-81.
Pinkowitz, L., Stulz, R., & Williamson, R. (2006). Does the contribution of corporate cash holdings and dividends to firm value depend on governance? A cross-country analysis. Journal of finance, 61, 2725-2751.
Pourali, M. R., Imeni, M., & Taherpour, G. R. (2013). The study of relationship between institutional shareholders and firm cash conversion cycle (CCC): evidence from Tehran stock exchange (TSE). International research journal of applied and basic sciences, 4(9), 2735, 2741.
Samadi Lorgani, M., & Imeni, M. (2013). The relationship between working capital management and cash holding companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of management accounting and auditing knowledge, 2(5), 39-52
Tavakolnia, E., & Tirgari, M. (2014). Financial leverage, cash holdings and firm value in the companies listed in Tehran stock exchange: investigating non-linear and hierarchical relationships. Management accounting, 7(3), 35-51. (In Persian)
Zhang, J. (2011). The relationship between working capital management and the corporate cash holdings (Master's thesis, Itä-Suomen yliopisto).