نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرج، ایران.

10.22105/imos.2021.295832.1142

چکیده

هدف: عوامل زیادی بر عملکرد نوآوری سازمان‌ها تاثیرگذارند که شناسایی این عوامل، می‌تواند مدیران را در برنامه‌ریزی و مدیریت بهتر فرآیند نوآوری یاری رساند. گروه صنعتی مپنا به عنوان تولیدکننده محصولات نیروگاهی، جهت کسب مزیت رقابتی و حضور در بازارهای جهانی، نیازمند بهبود و ارتقای عملکرد نوآوری در شرکت‌های زیرمجموعه خود است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کارآفرینی، توانمندی‌های داخلی و همکاری‌های خارجی تحقیق‌وتوسعه بر عملکرد نوآوری در گروه صنعتی مپنا صورت گرفت.

روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش، از حیث هدف کاربردی و از نظر نوع روش، پیمایشی توصیفی است. گردآوری داده‌ها در تابستان سال 1399 با روش مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی انجام شد و از ابزار پرسشنامه و مصاحبه برای بهره‌گیری از نظرات خبرگان که شامل 30 نفر از مدیران و کارشناسان بخش‌های تحقیق‌وتوسعه گروه مپنا بودند، استفاده شد. در این پژوهش، 14 شاخص در قالب سه عامل کارآفرینی، توانمندی‌های داخلی تحقیق‌وتوسعه و همکاری‌های خارجی تحقیق‌وتوسعه، شناسایی و بر مبنای آن، مدل مفهومی پژوهش طراحی شد و با استفاده از رویکرد فازی و نرم‌افزار متلب، به ارزیابی عملکرد نوآوری پرداخته شد.

یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد هر سه عامل توانمندی‌های داخلی تحقیق‌وتوسعه، همکاری‌های خارجی تحقیق‌وتوسعه و کارآفرینی، تاثیر مثبت و مستقیم بر عملکرد نوآوری گروه مپنا دارند و توانمندی‌های داخلی تحقیق‌وتوسعه با امتیاز 7.44 دارای بیشترین تاثیر و کارآفرینی با امتیاز 5.64 دارای کمترین تاثیر است. همچنین، عملکرد نوآوری، بیشترین تاثیر را به ترتیب از شاخص‌های میزان سرمایه‌گذاری در تامین نرم‌افزارهای تحقیق‌وتوسعه، میزان سرمایه‌گذاری در تامین تجهیزات و آزمایشگاه‌ها و درصد هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه از فروش کل سازمان، می‌پذیرد که هر سه، از شاخص‌های توانمندی‌های داخلی تحقیق‌وتوسعه هستند. هم‌چنین سطح عملکرد نوآوری، مقدار 6.44 ارزیابی شد که در محدوده متوسط رو به بالا است.

اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش، یک مدل مفهومی را برای نشان دادن رابطه بین کارآفرینی، توانمندی‌های داخلی و همکاری‌های خارجی تحقیق‌وتوسعه، به منظور ایجاد عملکرد نوآورانه شرکت‌های گروه مپنا پیشنهاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Entrepreneurship, R&D Internal Capabilities and R&D External Collaboration on Innovation Performance in MAPNA Industrial Group

نویسنده [English]

  • Abbas Khamseh

Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj,, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Many factors affect the firm’s innovation performance, and identifying these factors can help managers to better plan and manage the innovation process. MAPNA Industrial Group, as a manufacturer of power plant products, seeks to improve and enhance the innovation performance of its subsidiaries, in order to gain a competitive advantage and presence in global markets. Accordingly, the present study was conducted to investigate the impact of entrepreneurship, R&D internal capabilities, and R&D external collaboration on MAPNA’s innovation performance.
Methodology: This study is a descriptive and applied research. Data collection was done using library and field study methods and a questionnaire and interview were used to benefit from the opinions of experts, which included 30 managers and experts in the R&D departments of MAPNA Group. 14 indicators in the form of three factors of entrepreneurship, R&D internal capabilities, R&D external collaboration, were identified. Then conceptual research model was designed and using fuzzy approach and MATLAB software, innovation performance was evaluated.
Findings: The results show that all three factors of R&D internal capabilities, R&D external and entrepreneurship collaborations have a direct and positive effect on MAPNA Group's innovation performance and R&D internal capabilities have the most impact with a score of 7.44 and entrepreneurship has the least impact with a score of 5.64. Also, innovation performance takes the most impact, respectively on the indicators of the amount of investment in R&D software, the amount of investment in equipment and laboratories, and the percentage of R&D costs of the organization's total sales that all three are indicators of R&D internal capabilities. The level of innovation performance in the MAPNA group was 6.44 which is in the medium to high range.
Originality/Value: This study proposed a conceptual model to illustrate the relationship between intrapreneurship, R&D internal capabilities, and R&D external collaboration in order to engender innovative performance of MAPNA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • R&D internal capabilities
  • R&D external collaboration
  • Innovation performance
  • MAPNA group
Acs, Z. J., & Amorós, J. E. (2008). Entrepreneurship and competitiveness dynamics in Latin America. Small business economics31(3), 305-322. DOI: 10.1007/s11187-008-9133-y
Ahmed, U., Shah, S. A., Qureshi, M. A., Shah, M. H., & Khuwaja, F. M. (2018). Nurturing innovation performance through corporate entrepreneurship: the oderation of employee engagement. Studies in business & economics13(2). DOI: 10.2478/sbe-2018-0017
Ajalli, M., Mozaffari, M., & Akbari ghalee jough, M. (2021). Appraisal the effect of TQM and entrepreneurship on organizational performance of Rangsazi Company of Iran. Innovation management and operational strategies, 2(2), 137-152. (In Persian). http://ensani.ir/file/download/article/1634963266-10388-1400-2-3.pdf
Albuquerque, E., Silva, L. A., Rapini, M., & de Souza, S. G. A. (2005). Interactions between firms and universities in an immature system of innovation: a survey of industrial R&D-performers firms in Minas Gerais, Brazil. Cedeplar, Universidade Federal de Minas Gerais.
Arbussà, A., & Coenders, G. (2007). Innovation activities, use of appropriation instruments and absorptive capacity: evidence from Spanish firms. Research policy36(10), 1545-1558. https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.04.013
Belderbos, R., Carree, M., Diederen, B., Lokshin, B., & Veugelers, R. (2004). Heterogeneity in R&D cooperation strategies. International journal of industrial organization22(8-9), 1237-1263. https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2004.08.001
Belussi, F., Sammarra, A., & Sedita, S. R. (2010). Learning at the boundaries in an “Open Regional Innovation System”: a focus on firms’ innovation strategies in the Emilia Romagna life science industry. Research policy39(6), 710-721. https://doi.org/10.1016/j.respol.2010.01.014
Boone, C., Lokshin, B., Guenter, H., & Belderbos, R. (2019). Top management team nationality diversity, corporate entrepreneurship, and innovation in multinational firms. Strategic management journal40(2), 277-302. https://doi.org/10.1002/smj.2976
Booshehri, A. (2017). Impact of openness, R&D capacity, cross functional cooperation and incentive system on innovation performance in defense firms. Journal of technology development management4(4), 39-73. (In Persian).  DOI: 10.22104/jtdm.2017.2176.1754
Burcharth, A., Knudsen, M. P., & Søndergaard, H. A. (2017). The role of employee autonomy for open innovation performance. Business process management journal, 1245-1269. https://doi.org/10.1108/BPMJ-10-2016-0209
Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. Administrative science quarterly, 35(1)128-152. https://doi.org/10.2307/2393553
Covin, J. G., Rigtering, J. C., Hughes, M., Kraus, S., Cheng, C. F., & Bouncken, R. B. (2020). Individual and team entrepreneurial orientation: scale development and configurations for success. Journal of business research112, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.02.023
Doyle, E., & O’Connor, F. (2013). Innovation capacities in advanced economies: relative performance of small open economies. Research in international business and finance27(1), 106-123. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2012.08.005
Egedy, T., Cerić, D., Konopski, M., Kučerová, S. R., & Kulla, M. (2015). Entrepreneurship as a potential driving force for the further development of rural areas. Studia obszarów wiejskich/rural studies39, 103-127.
Emmanuel, C.L. (2008). Entrepreneurship a conceptual approach (Second Edition). Pumark Nigeria Limited Education Publishers.
Essegbey, G. O., Sakyi-Dawson, O., Kossou, D., Ouologuem, B., Dembele, F., Adu-Acheampong, R., & Jiggins, J. (2017). External influences on agro-enterprise innovation platforms in Benin, Ghana and Mali–Options for effective responses, Cahiers agriculture, 26(4), 1-9. https://doi.org/10.1051/cagri/2017034
Faems, D., Janssens, M., & Van Looy, B. (2010). Managing the co‐operation–competition dilemma in R&D alliances: a multiple case study in the advanced materials industry. Creativity and innovation management19(1), 3-22. https://doi.org/10.1111/j.1467-8691.2010.00546.x
Fernández-Olmos, M., & Ramírez-Alesón, M. (2017). How internal and external factors influence the dynamics of SME technology collaboration networks over time. Technovation64, 16-27. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2017.06.002
Ferreras-Méndez, J. L., Newell, S., Fernández-Mesa, A., & Alegre, J. (2015). Depth and breadth of external knowledge search and performance: the mediating role of absorptive capacity. Industrial marketing management47, 86-97. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.02.038
Furman, J. L., Porter, M. E., & Stern, S. (2002). The determinants of national innovative capacity. Research policy31(6), 899-933. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(01)00152-4
Gans, J., & Stern, S. (2003). When does funding research by smaller firms bear fruit?: evidence from the SBIR program. Economics of innovation and new technology12(4), 361-384. https://doi.org/10.1080/1043859022000014092
Gebauer, H., Ren, G. J., Valtakoski, A., & Reynoso, J. (2012). Service‐driven manufacturing: provision, evolution and financial impact of services in industrial firms. Journal of service management, 23(1), 120-136. https://doi.org/10.1108/09564231211209005
Gu, Q., Jiang, W., & Wang, G. G. (2016). Effects of external and internal sources on innovation performance in Chinese high-tech SMEs: a resource-based perspective. Journal of engineering and technology management40, 76-86. https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2016.04.003
Hameed, W. U., Nisar, Q. A., & Wu, H. C. (2021). Relationships between external knowledge, internal innovation, firms’ open innovation performance, service innovation and business performance in the Pakistani hotel industry. International journal of hospitality management92, 102745. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102745
Hanifi, H., & Azar, A. (2015). Assessing R&D capabilities with NPD perspective in Iran Khodro Company (case study: Iran Khodro company). 3rd International conference on applied research in management and accounting, Tehran. (In Persian). https://civilica.com/doc/465880/
Henttonen, K., Hurmelinna‐Laukkanen, P., & Ritala, P. (2016). Managing the appropriability of R&D collaboration. R&D management46(S1), 145-158. https://doi.org/10.1111/radm.12121
Hu, M. C., & Mathews, J. A. (2005). National innovative capacity in East Asia. Research policy34(9), 1322-1349. https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.04.009
Kazzazi, A., & Shoul, A. (2013). Role of total quality management on innovation performance: moderating effect of organizational learning. Journal of management studies in development & evaluation, 23(71), 1-17. (In Persian). https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=364199
Khalil, T. (2014). Technology management: the key to success in competition and wealth creation. Cultural research office. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/1952027/
Khamseh, A., & Assari, M. H. (2019). Research and development management. Sarafraz Publications. (In Persian). http://innotechcg.ir/tag/
Khamseh, A., Goodarzi, M., Asghari, M. (2019). Identifying key factors for success in R&D collaborations with an approach to the future in the MAPNA group supply chain. Future study management, 30(118), 81-92. (In Persian). https://jmfr.srbiau.ac.ir/article_15294.html?lang=en
Klevorick, A., Levin, R., Nelson, R., & Winter, S. (1995). On the sources and significance of inter-industry differences in technological opportunities. Research policy, 24(2), 185-205. https://doi.org/10.1016/0048-7333(93)00762-I
Kostopoulos, K., Papalexandris, A., Papachroni, M., & Ioannou, G. (2011). Absorptive capacity, innovation, and financial performance. Journal of business research64(12), 1335-1343.
Kraus, S., Ribeiro-Soriano, D., & Schüssler, M. (2018). Fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA) in entrepreneurship and innovation research–the rise of a method. International entrepreneurship and management journal14(1), 15-33. https://doi.org/10.1007/s11365-017-0461-8
Lerner, J., & Wulf, J. (2007). Innovation and incentives: evidence from corporate R&D. The review of economics and statistics89(4), 634-644. https://doi.org/10.1162/rest.89.4.634
Lin, B. W., Lee, Y., & Hung, S. C. (2006). R&D intensity and commercialization orientation effects on financial performance. Journal of business research59(6), 679-685. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2006.01.002
Liu, H., Liu, Z., Lai, Y., & Li, L. (2021). Factors influencing collaborative innovation project performance: the case of China. Sustainability13(13), 7380. Doi: 10.3390/su13137380 
Liu, X., & Buck, T. (2007). Innovation performance and channels for international technology spillovers: evidence from Chinese high-tech industries. Research policy36(3), 355-366. https://doi.org/10.1016/j.respol.2006.12.003
Mairesse, J., & Mohnen, P. (2010). Using innovation surveys for econometric analysis. In Handbook of the economics of innovation, 2, 1129-1155. North-Holland. https://doi.org/10.1016/S0169-7218(10)02010-1
Martinez-Conesa, I., Soto-Acosta, P., & Palacios-Manzano, M. (2017). Corporate social responsibility and its effect on innovation and firm performance: an empirical research in SMEs. Journal of cleaner production142, 2374-2383. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.11.038
Morris, M., Schindehutte, M., & Allen, J. (2005). The entrepreneur's business model: toward a unified perspective. Journal of business research58(6), 726-735. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2003.11.001
Mukhopadhyay, S. K. & Ye, G. (2017). Effect of CSR on product differentiation in the presence of cost advantage. Journal of economic and social development, 4(1), 15-26. http://www.jesd-online.com/dokumenti/upload/separated/Vol%204%20No%201_Paper2.pdf
Murovec, N., & Prodan, I. (2009). Absorptive capacity, its determinants, and influence on innovation output: cross-cultural validation of the structural model. Technovation29(12), 859-872. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2009.05.010
Nasir Melli, M. H., Khamse, A., & Ramezani, A. (2015). Identifying and ranking the factors affecting innovation management in power plant equipment and energy supply industry (case study: Mapna Pars generator engineering and construction company). Industrial technology development, 25, 47-60. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=257581
Niemand, T., Rigtering, J. C., Kallmünzer, A., Kraus, S., & Maalaoui, A. (2021). Digitalization in the financial industry: A contingency approach of entrepreneurial orientation and strategic vision on digitalization. European management journal39(3), 317-326. https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.04.008
Olokundun, A. M., Falola, H. O., Ibidunni, A. S., Ogunnaike, O. O., Peter, F., & Kehinde, O. J. (2017). Intrapreneurship and innovation performance: A conceptual model. Academy of Strategic Management Journal17(2). http://eprints.covenantuniversity.edu.ng/id/eprint/11904
Paula, F. D. O., & Silva, J. F. D. (2018). Balancing internal and external R&D strategies to improve innovation and financial performance. BAR-Brazilian administration review15(2). https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2018170129  
Pirayesh, R., Amiri, V., Jafari, M., & Imani barandagh, M. (2020). The effect of organizational entrepreneurship and entrepreneurship orientation on organizational performance with regard to strategic entrepreneurship in industrial companies in Zanjan province. The journal of productivity management, 14(52), 23-45 (In Persian). DOI: 10.30495/qjopm.2020.671969
Rajabi, M. (2017). Designing an outsourcing model for research and development projects in the defense industry (Master thesis, Industrial Management, Islamic Azad University, Karaj Branch). (In Persian). Retrieved from https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=525332
Salau, O., Osibanjo, A., Adeniji, A., Oludayo, O., Falola, H., Igbinoba, E., & Ogueyungbo, O. (2018). Data regarding talent management practices and innovation performance of academic staff in a technology-driven private university. Data in brief19, 1040-1045. https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.05.081
Siler, W., & Buckley, J. J. (2005). Fuzzy expert systems and fuzzy reasoning. John Wiley & Sons.
Sofka, W., & Grimpe, C. (2010). Specialized search and innovation performance–evidence across Europe. R&D management40(3), 310-323. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2010.00592.x
Spithoven, A., & Teirlinck, P. (2015). Internal capabilities, network resources and appropriation mechanisms as determinants of R&D outsourcing. Research policy44(3), 711-725. https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.10.013
Teirlinck, P., & Spithoven, A. (2013). Research collaboration and R&D outsourcing: different R&D personnel requirements in SMEs. Technovation33(4-5), 142-153. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2012.11.005
Teixeira, A. A., & Tavares-Lehmann, A. T. (2014). Human capital intensity in technology-based firms located in Portugal: does foreign ownership matter?. Research Policy43(4), 737-748. https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.01.001
Von Raesfeld, A., Geurts, P., Jansen, M., Boshuizen, J., & Luttge, R. (2012). Influence of partner diversity on collaborative public R&D project outcomes: a study of application and commercialization of nanotechnologies in the Netherlands. Technovation32(3-4), 227-233. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2011.12.001
Waheed, A., Miao, X., Waheed, S., Ahmad, N., & Majeed, A. (2019). How new HRM practices, organizational innovation, and innovative climate affect the innovation performance in the IT industry: a moderated-mediation analysis. Sustainability11(3), 621. https://doi.org/10.3390/su11030621
Yu, G. J., & Rhee, S. Y. (2015). Effect of R&D collaboration with research organizations on innovation: the mediation effect of environmental performance. Sustainability7(9), 11998-12016.  https://doi.org/10.3390/su70911998
Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: a review, reconceptualization, and extension. Academy of management review27(2), 185-203. https://doi.org/10.5465/amr.2002.6587995
Zouaghi, F., Sánchez, M., & Martínez, M. G. (2018). Did the global financial crisis impact firms' innovation performance? The role of internal and external knowledge capabilities in high and low tech industries. Technological forecasting and social change132, 92-104. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.01.011