نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع، کیفیت و بهره وری، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان، ایران.

چکیده

هدف: در دنیای امروز، با توجه به پیشرفت روزافزون جهان در زمینه‌های مختلف، به همان نسبت نیازها و خواسته‌های مشتریان در بهبود کیفیت خدمات و کالاهای مصرفی افزایش‌یافته است. این نیازها که به‌صورت تلویحی و تصریحی بروز می‌کند، در تمام زمینه‌ها در واحدهای صنعتی، رشد قابل‌توجهی یافته است. از طرفی دیگر، سازمان‌هایی که درصدد برآورده ساختن انتظارات و نیازهای مشتری می‌باشند، ناگزیر از به‌کارگیری ابزار و سیستم‌هایی هستند که آن‌ها را در انجام این امر یاری ‌کند که گسترش عملکرد کیفیت یکی از مهم‌ترین این ابزارهاست.
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش بر آن است تا نیازهای مشتریان (واحدهای صنعتی شهرک صنعتی رازی) را با استفاده از روش پرسشنامه و تکنیک ترکیبی روش گسترش عملکرد کیفیت و دیمتل فازی ارزیابی کند. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت خدماتی در شهرک صنعتی رازی است. با استفاده از فرمول کوکران 120 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه‌ی اولویت‌بندی نیازها برای آن‌ها ارسال گردید.
یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش 64 نیاز از سوی شرکت‌های صنعتی مستقر در شهرک شناسایی شد که نیاز به آب آشامیدنی و صنعت در اولویت اول قرار گرفت. سپس 8 خدمت یا الزام فنی توسط این شرکت شناسایی شد و روابط بین نیازمندی‌های مشتریان و الزامات فنی خدمات توسط خانه کیفیت تعیین گردید که اخذ هزینه‌های مشترک موضوع ماده (8) آئین‌نامه اجرائی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی به‌عنوان اولین اولویت خدمات تعیین شد.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: تکنیک گسترش عملکرد کیفیت ابزاری مهم جهت ترجمه صدای مشتری و لحاظ کردن خواسته‌ها و نیازهای آن‌ها و همچنین اولویت‌بندی الزامات فنی تولید به شمار می‌رود که برای نخستین بار در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing Customer Needs Using a Hybrid Technique Including QFD and DEMATEL in Fuzzy Conditions (Case Study: Service Company RAZI Industrial Town: Industrial Town Corporation Isfahan Province)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Reza Davoodi 1
  • Mohammad Ebrahim Khatami 2

1 Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.

2 Department of Industrial Engineering, Dehaghan Branch, Islamic Azad University , Dehaghan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: In today's world, due to the increasing progress of the world in various fields, the needs and wants of customers in improving the quality of services and consumer goods have increased. These needs, which occur implicitly and explicitly, have grown significantly in all areas of industrial units. On the other hand, organizations that seek to meet customer expectations and needs are forced to use the tools and systems that they have. Quality performance enhancement is one of the most essential tools to help achieve this goal.
Methodology: This study intends to evaluate the needs of companies using a questionnaire and a combination of quality performance and fuzzy DEMATEL. The statistical population of this research includes service companies in Razi industrial town. Using Cochran's formula, 120 companies were selected as a sample, and a needs prioritization questionnaire was sent to them.
Findings: Based on the research results, the company identified 64 needs, and drinking water was the company's priority. Then, this company identified 8 services or technical requirements, and the Quality House determined the relations between the needs of Razi Industrial City Service Company customers. Service priority was set.
Originality/Value: The quality performance enhancement technique is an essential tool for translating the customer's voice, considering their wants and needs, and prioritizing the technical requirements of production, which was used for the first time in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer evaluation
  • QFD
  • Fuzzy DEMATEL
  • Quality house matrix
Abualoush, S. H., Obeidat, A. M., Tarhini, A., & Al-Badi, A. (2018). The role of employees’ empowerment as an intermediary variable between knowledge management and information systems on employees’ performance. VINE journal of information and knowledge management systems, 48(2), 217-237. https://doi.org/10.1108/VJIKMS-08-2017-0050
Badpa, M. (2019). Comparative study of factors affecting on customer satisfaction in public and private banks (case study: meli and eghtesad novin banks). Jounal of marketing management, 14(43), 89-103. (In Persian). https://jomm.srbiau.ac.ir/article_15478.html?lang=en
Crosby P., B. (1985). Quality without tears: the art of hassle-free management (Ed 1). McGraw-Hill Education.
Daneshmand Rokhi, A., Nazemi, S., & Motahari, N. (2016). Prioritizing organization’s quality management projects starting with customer expectations. Industrial management journal, 8(1), 23-42. (In Persian). DOI: 10.22059/imj.2016.59592
Fazli, S., & Alizadeh, M. (2008). Analysis and optimum ranking of customer needs: integrating kano in QFD models. Journal of commerce, 13(49), 145-170. (In Persian). http://pajooheshnameh.itsr.ir/article_13760.html?lang=en
Fegh-hi Farahmand, N. (2012). Investigating the effect of quality function deployment on official organizations’ key factors. The journal of productivity management, 6(2), 67-82. (In Persian). http://jpm.iaut.ac.ir/article_519386_00.html?lang=en
Ghasemy, J. H., Kazemi, A., & Hoseinzadeh, M. (2016). Quality function deployment by using fuzzy linear programming model. Journal of industrial management8(21), 241-262. (In Persian). DOI: 10.22059/IMJ.2016.60657
Hemmatinejad, M. A., Shabani, S., & Taslimi, Z. (2018). Assessing the quality of research services in higher education centers with KANO-QFD approach (case study: Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Guilan University). Sport managment, 9(3), 489-514. (In Persian). DOI: 10.22059/JSM.2017.64741
Hosseinpour, H., & Yazdani, M. (2019). New product development by evaluating and ranking technical-engineering requirements based on a combined approach of QFD, DEMATEL - Fuzzy ANP and DEA methods. Journal of industrial management perspective, 9(2), 153-179. (In Persian). DOI:10.52547/JIMP.9.2.153
Kalantar, H., Amini, Z., & Sadeh, E. (2020). Modeling the expectations and priorities of human resources of the National Iranian Oil Company using the four matrix method (QFD). Journal of human resources management in the oil industry, 11(42), 241-263. (In Persian). http://iieshrm.ir/article-1-818-fa.pdf
Kano, N. (1984). Attractive quality and must-be quality. Hinshitsu (quality, the journal of Japanese society for quality control)14, 39-48.
Khani Jazani, R., & Hasanvand, M. (2018). Identify and prioritize the factors affecting user satisfaction by Kano model and Quality Function Development (QFD) integration methods: a case study at a technical and vocational workshop in Tehran. Iran j ergon, 5(4), 26-37. (In Persian). http://journal.iehfs.ir/article-1-484-fa.html
Kotler, P. (2001). Marketing management, millenium edition. Prentice-Hall, Inc..
Mistarihi, M. Z., Okour, R. A., & Mumani, A. A. (2020). An integration of a QFD model with Fuzzy-ANP approach for determining the importance weights for engineering characteristics of the proposed wheelchair design. Applied soft computing90, 106136. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106136
Mohammadi, N., & Zhiani, F. (2019). An overview of the customer relationship history (CRM). Sixth national conference on new approaches in management, economics and accounting, Babol, Iran. (In Persian). https://civilica.com/doc/838548/
Mozaffari, A., Hayati, R., & Mozaffari, A. (2018). Predicting the type of customer needs in online book sales: a case study of Adinehbook online store. Information research and public libraries, 24(3), 437-460. (In Persian). http://publij.ir/article-1-1800-fa.html
Omidvar Pas Hesar, A., Fakoor Saghih, A. M., & Pooya, A. R. (2020). Application of fuzzy quality function deployment metod for product design in the handmade carpet industry (case study: handmade carpets of quchan city). Goljaam, 16(37), 51-65. (In Persian). http://goljaam.icsa.ir/article-1-563-fa.html
Orooeyee, M., Faezi Razi, F., & Danaei, A. (2019). Identification and analysis of customer satisfaction quality criteria using the FANP fuzzy network analysis model (case study: Managers and Industrial Safety Experts). Iranian journal of trade studies, 23(91), 91-124. (In Persian). http://pajooheshnameh.itsr.ir/article_36979.html
Pandey, M. M. (2020). Evaluating the strategic design parameters of airports in Thailand to meet service expectations of Low-Cost Airlines using the fuzzy-based QFD method. Journal of air transport management82, 101738. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2019.101738
Parezanović, T., Petrović, M., Bojković, N., & Pamučar, D. (2019). One approach to evaluate the influence of engineering characteristics in QFD method. European journal of industrial engineering13(3), 299-331. https://doi.org/10.1504/EJIE.2019.100013
Rahimi, A., & Irajpour, A. (2020). Proposing strategies to obtain customer satisfaction in the interaction between customer performance and production performance as a competitive advantage, a TQM approach. Journal of development & evolution mnagement, 1398, 331-344. (In Persian). http://www.jdem.ir/article_681822.html?lang=en
Rahmani Nouroozabad, S., & Rostami Noroozabad, M. (2014). Relationship between total quality management and customer satisfaction in manufacturing firms in Sanandaj city. Organizational culture management, 12(3), 461-481. (In Persian). DOI: 10.22059/jomc.2014.51519
Sadeghi Naeini, H., & Rafiei, S. M. (2018). Application of QFD method in toothbrush design for the cervical spinal cord injury handicapped (Tetraplegia). Tkj, 10(3), 40-52. (In Persian). http://tkj.ssu.ac.ir/article-1-925-fa.html
Sadeghi, A. R., Dehghani, M. A., & Dadgar, M. (2019). Ranking of the factors affecting urban tourism satisfaction using kano model, case study: Shiraz city, Urban tourism quarterly, 6(3), 139-151. (In Persian). DOI: 10.22059/JUT.2019.264118.523
Shokrchizadeh, A. R., & Torabi, H. (2015). An overview of the application of QFD to improve the quality of services in the insurance industry. First national conference on strategic service management, Isfahan, Iran. (In Persian). https://civilica.com/doc/457344/
Ziviar, F., Ziaei, M. S., & Nargesian, J. (2012). Investigating the effective factors on customer’s satisfaction using SERVEQUAL model. New marketing research journal, 2(3), 173-186. (In Persian). https://nmrj.ui.ac.ir/article_17624.html